Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

14. Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom, stran 4.

  
Na podlagi devetega odstavka 7.a člena, drugega odstavka 39. člena in za izvrševanje 16. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) ter na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja dovoljenja za prevoznike, usposabljanje voznikov živali in spremnih oseb, odobritev cestnih prevoznih sredstev in plovil za prevoz rejnih živali, zagotovitev prednosti prevoza pri prevozu rejnih živali, določitev sesnih živali in minimalno višina stropa pri prevozu nekaterih rejnih živali za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES).
2. člen 
(dovoljenje za prevoznika) 
(1) Za izvajanje 10. in 11. člena Uredbe 1/2005/ES vlagatelj vloži vlogo za pridobitev dovoljenja za prevoznika na pristojni območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) na predlogi obrazca, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje vsaj naslednje podatke:
1. o prevozniku in morebitnem zastopniku (ime in priimek ali naziv podjetja, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov);
2. o vrsti in dolžini prevoza;
3. o vrsti in kategoriji živali;
4. o osebju (ime in priimek, številka potrdila o usposobljenosti);
5. o prevoznih sredstvih, če gre za dolgo vožnjo (vrsta, registrska številka in številka potrdila o odobritvi vozila), in
6. izjavo o nekaznovanosti.
(3) Prevoznik, ki na vlogi iz tega člena označi prevoz nad 8 ur, vlogi priloži potrdilo o odobritvi cestnih prevoznih sredstev, načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in dokazila o uporabi satelitskega navigacijskega sistema skladno z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 1/2005/ES.
(4) Vlagatelj, ki ima sedež v tretji državi, vlogi iz tega člena priloži tudi pisno pogodbo z njegovim zastopnikom v Republiki Sloveniji. V tem primeru se dovoljenje za prevoznika izda za obdobje trajanja pogodbe, vendar ne več kot za pet let.
(5) Prevozniki, ki so odobreni v skladu s prejšnjim odstavkom, morajo takoj, najpozneje v roku pet dni po prekinitvi pogodbe z zastopnikom v Republiki Sloveniji, o tem obvestiti OU UVHVVR, ki jim je izdal dovoljenje za prevoznika. OU UVHVVR po prejetju obvestila dovoljenje za prevoznika razveljavi.
3. člen 
(usposabljanje in izvajalec usposabljanja) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 17. člena Uredbe 1/2005/ESusposabljanje osebja za pridobitev potrdila o usposobljenosti obsega osnovno in obnovitveno usposabljanje.
(2) Usposabljanji iz prejšnjega odstavka izvaja UVHVVR.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko osnovno ali obnovitveno usposabljanje iz tega člena na podlagi javnega poziva UVHVVR izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ga odobri UVHVVR po programu, ki ga odobri UVHVVR.
(4) Vlogi za izvajalca usposabljanja mora biti priložen program osnovnega usposabljanja v skladu s 4. členom tega pravilnika oziroma program obnovitvenega usposabljanja v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(5) Odobrene izvajalce usposabljanja oziroma odobrene izvajalce obnovitvenega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) objavi UVHVVR na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(6) Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti ustrezno usposobljene predavatelje in zagotoviti njihova podpisana soglasja o sodelovanju v programu. Predavatelj je ustrezno usposobljen, če poznavanje vsebine, ki jo predava, izkaže s strokovnimi oziroma znanstvenimi publikacijami ali s pisno utemeljitvijo izkušenj, vključno s praktičnimi izkušnjami.
4. člen 
(osnovno usposabljanje) 
(1) Osnovno usposabljanje obsega teoretični del in praktični ali filmski prikaz posameznih vsebin, traja najmanj šest šolskih ur in zajema najmanj:
a) vsebino Priloge IV Uredbe 1/2005/ES, vključno s kazalniki obnašanja živali, ki nakazujejo trpljenje oziroma bolečino;
b) vsebine o biološki varnosti glede omejevanja tveganj za širjenje bolezni s prevozom živih živali;
c) logistiko organizacije vožnje, osnovna določila socialne zakonodaje v zvezi s časom vožnje, odmori in časom počitka v skladu z Uredbo (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi uredbe sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1012 z dne 7. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve standardov, v katerih so podrobno opredeljeni raven storitve in varnosti varnih in varovanih parkirišč, ter postopkov za njihovo certificiranje (UL L št. 170 z dne 28. 6. 2022, str. 27), ter v zvezi s presledki med napajanjem in krmljenjem ter časom vožnje in počitka v skladu z Uredbo 1/2005/ES;
č) vsebine iz tega pravilnika;
d) pisno preverjanje znanja.
(2) Osnovno usposabljanje mora upoštevati znanstveni, strokovni in tehnični napredek, mnenje Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ter priporočila Evropske komisije na področju zaščite živali med prevozom in z njim povezanimi postopki.
(3) Osnovno usposabljanje, razen točke d) iz prvega odstavka tega člena, se lahko izvaja tudi v odprtem učnem okolju (oddaljen dostop preko elektronskih sredstev).
(4) Za pristop k osnovnemu usposabljanju mora oseba predložiti izjavo o nekaznovanosti. Predloga izjave iz tega odstavka se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
5. člen 
(obnovitveno usposabljanje) 
(1) Če oseba, ki ima veljavno potrdilo o usposobljenosti, ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred potekom veljavnosti tega potrdila, mora za ponovno pridobitev potrdila o usposobljenosti opraviti osnovno usposabljanje.
(2) Za pristop k obnovitvenemu usposabljanju mora oseba predložiti izjavo o nekaznovanosti in kopijo potrdila o usposobljenosti, na katerem je razviden rok veljavnosti potrdila.
(3) Obnovitveno usposabljanje obsega vsebine iz prvega odstavka prejšnjega člena razen iz točke d) in traja najmanj šest šolskih ur.
(4) Obnovitveno usposabljanje se lahko izvaja tudi v odprtem učnem okolju (oddaljen dostop preko elektronskih sredstev).
(5) Po opravljenem obnovitvenem usposabljanju izda izvajalec usposabljanja kandidatom, ki so ga opravili, potrdilo o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb na vozilih v skladu s poglavjem III Priloge III Uredbe 1/2005/ES, ki je izdano v slovenskem in angleškem jeziku.
(6) Izvajalec usposabljanja o izdanih potrdilih o usposobljenosti iz prejšnjega odstavka obvesti UVHVVR, ki podatke o izdanih potrdilih vnese v seznam iz 9. člena tega pravilnika.
6. člen 
(preverjanje znanja) 
(1) Preverjanje znanja v okviru osnovnega usposabljanja se opravlja pisno (v nadaljnjem besedilu: pisno preverjanje znanja) s posameznih področij, navedenih v točkah a), b), c) in č) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec usposabljanja organizira preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja najmanj sedem dni in največ 21 dni po usposabljanju. Izvajalec usposabljanja o rokih pisnega preverjanja znanja obvesti UVHVVR in prijavljene kandidate.
(3) Pisno preverjanje znanja traja največ šestdeset minut.
(4) Pisno preverjanje znanja je sestavljeno iz 40 vprašanj. Vprašanja morajo enakomerno zajemati vse vsebine. Točkovanje je določeno v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Pisno nalogo oceni izvajalec usposabljanja, izid pa oceni kot »opravil/-a« ali »ni opravil/-a«.
(6) Kriterij za uspešno opravljeno pisno preverjanje znanja je doseganje 70 % vseh možnih točk.
(7) Če kandidat pisnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, ga lahko znova opravlja v naslednjem razpisanem roku. Kandidat mora uspešno opraviti pisno preverjanje znanja v šestih mesecih od udeležbe na osnovnem usposabljanju, izvajalec usposabljanja pa mora v tem času zagotoviti vsaj en rok. Če kandidat iz utemeljenih razlogov (npr. bolezen, nezmožnost za delo), ki jih dokazuje z ustreznimi dokazili, ne pristopi k pisnemu preverjanju znanja znotraj predpisanega roka, mora k njemu pristopiti v prvem naslednjem razpisanem roku.
(8) Če kandidat ne opravi uspešno pisnega preverjanja znanja v šestih mesecih od udeležbe na osnovnem usposabljanju, mora ponovno pristopiti k osnovnemu usposabljanju.
(9) Po opravljenem pisnem preverjanju znanja izda izvajalec usposabljanja kandidatom, ki so ga uspešno opravili, potrdilo o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb na vozilih v skladu s poglavjem III Priloge III Uredbe 1/2005/ES, ki je izdano v slovenskem in angleškem jeziku.
(10) Izvajalec usposabljanja o izdanih potrdilih o usposobljenosti iz prejšnjega odstavka obvesti UVHVVR, ki podatke o izdanih potrdilih vnese v seznam iz 9. člena tega pravilnika.
7. člen 
(odobritev cestnih prevoznih sredstev) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 18. člena Uredbe 1/2005/ES OU UVHVVR ali posebna mobilna enota uradnih veterinarjev na vlogo vlagatelja in po pregledu cestnega prevoznega sredstva izda potrdilo o odobritvi cestnega prevoznega sredstva, ki se uporablja za dolge vožnje (v nadaljnjem besedilu: cestno prevozno sredstvo).
(2) Pregled cestnega prevoznega sredstva skupaj z zabojnikom in pritrdilnimi elementi, ki obsega preveritev skladnosti s pogoji iz poglavij II in VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES, izvede posebna mobilna enota uradnih veterinarjev.
8. člen 
(odobritev plovil za prevoz rejnih živali) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 19. člena Uredbe 1/2005/ES vlagatelj vlogo za odobritev plovila za prevoz rejnih živali pošlje na Mejno veterinarsko postajo Koper – luški mejni prehod (v nadaljnjem besedilu: MVP Koper). Predloga obrazca vloge iz tega člena se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Vloga iz tega člena vsebuje vsaj podatke o:
1. prevozniku in morebitnem zastopniku (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, mobilna številka);
2. plovilu (identifikacijska številka IMO, ime, prejšnja imena, država zastave, upravljavska družba in njena identifikacijska številka IMO, pristanišče registracije, datum izgradnje, datum predelave (če je predelana), klasifikacijski zavod);
3. vrsti in kategoriji živali;
4. osebju (ime in priimek).
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priložijo:
1. kopija dovoljenja za prevoznika;
2. načrt plovila;
3. izjava vlagatelja, da plovilo ni predmet prošnje, ki je bila vložena v drugi državi članici, in da plovilo še ni odobreno;
4. kopija poročil poveljnika plovbe o zadnjih petih pošiljkah rejnih živali, vključno s podrobnostmi o poginih;
5. klasifikacijsko spričevalo nadzornika klasifikacijskega zavoda, ki ne sme biti starejše od sedem dni. Klasifikacijski zavod iz prejšnjega stavka je klasifikacijski zavod v skladu s pravilnikom, ki ureja klasifikacijske zavode.
(4) Pregled plovila za prevoz rejnih živali za namene odobritve v skladu z 19. členom Uredbe 1/2005/ES, ki obsega preveritev skladnosti s pogoji iz poglavij II, IV in VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES, izvede uradni veterinar.
(5) Potrdilo o odobritvi plovila za prevoz rejnih živali, ki ga izda MVP Koper, velja za obdobje treh let ali manj, če uradni veterinar, ki je opravil pregled, oceni, da je to potrebno.
9. člen 
(seznam dovoljenj in potrdil) 
Za izvajanje tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter tretjega in četrtega odstavka 19. člena Uredbe 1/2005/ES UVHVVR vodi seznam izdanih dovoljenj za prevoznike, potrdil o odobritvi cestnega prevoznega sredstva, potrdil o odobritvi plovil za prevoz rejnih živali in izdanih potrdil o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb živali, ki je del Centralnega informacijskega sistema UVHVVR v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
10. člen 
(zagotovitev prednosti prevoza živali) 
Za zagotovitev prednosti prevoza živali v primerih iz 22. člena Uredbe 1/2005/ES lahko UVHVVR zaprosi za pomoč Policijo.
11. člen 
(določitev sesnih živali) 
Za izvajanje točke 1.4 pod (a) poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES glede telet, jagnjet in kozličkov se šteje, da so živali, ki še vedno sesajo in uživajo mleko, teleta, stara manj kot osem tednov, ter jagnjeta in kozlički, stari manj kot šest tednov.
12. člen 
(minimalna višina stropa na cestnem prevoznem sredstvu) 
Za izvajanje točke 1.2 poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES mora biti višina stropa na cestnem prevoznem sredstvu najmanj:
− 20 centimetrov višine nad dorzalno hrbtno linijo najvišje živali za prevoz goveda in prašičev;
− 30 centimetrov višine nad najvišjo živaljo za prevoz ovac in koz.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(prehodna določba) 
Imetniki veljavnega potrdila za voznike in spremne osebe, ki so potrdilo pridobili na podlagi Pravilnika o zaščiti živali med prevozom (Uradni list RS, št. 62/09), morajo opraviti obnovitveno usposabljanje iz tega pravilnika najpozneje do 1. julija 2027, sicer po tem datumu potrdilo preneha veljati.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaščiti živali med prevozom (Uradni list RS, št. 62/09).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2022
Ljubljana, dne 11. decembra 2023
EVA 2022-2330-0054
V funkciji ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti