Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

26. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 13.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Za ureditev plač občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določila zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, plač funkcionarjev in delovanje lokalne samouprave.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika.
2. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
2 VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN SEJNIN 
3. člen 
Župan 
(1) Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo plače zaposlenih in funkcionarjev v javnem sektorju.
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Funkcionarju ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije.
(4) Za opravljanje funkcije župana se plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije izplačuje na podlagi akta, ki ga za izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
4. člen 
Podžupan 
(1) Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil v skladu s predpisi, ki urejajo plače zaposlenih in funkcionarjev v javnem sektorju.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma delovnega telesa.
(4) Za opravljanje funkcije podžupana se plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije izplačuje na podlagi akta, ki ga izda župan.
5. člen
Član občinskega sveta 
(1) Članu občinskega sveta se določi plačilo za opravljanje funkcije (sejnina) glede na delo, ki ga je opravil, in sicer
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 8 % mesečne županove bruto plače,
– za udeležbo na dopisni seji (šteje se glasovanje na dopisni seji) v višini 50 % plačila za udeležbo na redni ali izredni seji,
– za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 4 % mesečne županove bruto plače,
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v višini 2,5 % mesečne županove bruto plače.
V primeru, da član občinskega sveta vodi sejo občinskega sveta, je upravičen tudi do nagrade v višini 5,43 EUR bruto na vsako polno uro.
(2) Letni bruto znesek plačila za opravljanje funkcije, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % letnega zneska za plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
(3) Izplačilo plačila za opravljanje funkcije se opravi mesečno na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
(4) Nagrada se izplača za udeležbo na redni, izredni ali dopisni seji, ne izplačuje pa se za udeležbo na slavnostni seji.
(5) Za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja se nagrada izplačuje na podlagi sklepa občinskega sveta o potrditvi mandata.
6. člen 
Nadzorni odbor 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do izplačila sejnine za udeležbo na seji nadzornega odbora, in sicer predsednik v višini 8 % bruto mesečne plače župana brez dodatka za delovno dobo, član nadzornega odbora pa v višini 80 % sejnine predsednika nadzornega odbora.
(2) Člani nadzornega odbora so za posamezni opravljeni nadzor po letnem planu dela nadzornega odbora, upravičeni do nagrade v nominalnem znesku 300 EUR bruto, ki se enakovredno porazdeli med člane nadzornega odbora, ki so pri nadzoru sodelovali.
(3) V kolikor se predsednik ali član NO po pooblastilu predsednika udeleži seje občinskega sveta, na kateri se obravnavajo zadeve, h katerim je NO vabljen, je predsednik oziroma član upravičen do plačila za opravljeno delo v višini 35 EUR. Znesek vključuje tudi prevozne stroške.
(4) Sejnine in nagrade se predsedniku in članom nadzornega odbora izplačujejo na podlagi sklep o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen 
Občinska volilna komisija 
(1) Predsednik, namestnik predsednika in ostali člani občinske volilne komisije, kot tudi tajnik OVK, imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah kot tudi ob referendumih pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
(2) Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju.
8. člen 
Predsedniki vaških odborov vaških skupnosti 
(1) Predsednikom vaških odborov vaških skupnosti se enkrat letno, predvidoma v decembru izplača nagrada za opravljeno delo v vaškem odboru, in sicer v višini sejnine člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta.
(2) Predsedniki vaških odborov vaških skupnosti so dolžni do 15. 11. tekočega leta podati podrobno poročilo o opravljenem delu v tekočem letu. V kolikor poročila ne oddajo, do nagrade niso upravičeni.
(3) Nagrada se izplačuje na podlagi zapisnika vaškega odbora, iz katerega je razvidno imenovanje predsednika vaškega odbora.
9. člen 
Civilna zaščita 
(1) Poveljniku štaba CZ Komen se izplačuje mesečna nagrada v višini zneska, določenega za predsedovanje seji delovnega telesa.
(2) Člani štaba CZ Komen so upravičeni do sejnine za udeležbo na sejah v višini zneska, določenega za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta.
(3) Mesečna nagrada in sejnine se izplačujejo na podlagi akta o imenovanju in na podlagi zapisnika seje štaba CZ, ki jih poveljnik štaba CZ najpozneje v roku 8 dni po opravljeni seji predloži občinski upravi.
10. člen 
Uredniški odbor 
(1) Odgovornemu uredniku občinskega glasila se izplačuje mesečna nagrada v višini zneska, določenega za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Člani uredniškega odbora so upravičeni do nagrade za opravljeno delo ob vsaki posamezni izdaji občinskega glasila v višini zneska, določenega za udeležbo na sejah delovnega telesa občinskega sveta.
(3) Nagrada se izplača na podlagi akta o imenovanju.
11. člen 
Ostale komisije, delovne skupine 
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na izplačila za predsedovanje ali članstvo v delovnih telesih občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin, nagrad predsednikom in članom drugih komisij, odborov, delovnih skupin, ki jih imenuje župan ali občinski svet.
(2) V primeru, ko bodisi župan ali občinski svet ustanovi komisijo ali delovno skupino, katere naloge zajemajo občasno ali začasno intenzivno aktivnost s predvidenimi terenskimi ogledi, se z aktom o imenovanju določi tudi višina nagrade za opravljeno delo ali sejnina ter tudi možnost povračila potnih stroškov. Višina mesečne nagrade skupaj s potnimi stroški v skladu s tem členom ne sme presegati 3-kratnika višine izplačila za predsedovanje oziroma udeležbo na seji delovnega telesa.
12. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(1) Predsednik in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imajo za vsak zbor občanov, na katerem potekajo imenovanja oziroma izvolitev v odbor vaške skupnosti v skladu z odlokom, ki ureja imenovanje, organizacijo in naloge vaških skupnosti Občine Komen, pravico do nagrade v višini 10 EUR neto ter do povračila stroškov prevoza do kraja zbora občanov.
(2) Izplačilo se opravi na podlagi zapisnika o izvedenem imenovanju oziroma volitvah ter poročila članov KMVVI o prevozih na kraj zbora občanov.
3 POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
13. člen 
(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta, predsednik in člani nadzornega odbora in člani drugih delovnih teles imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, nimajo pa pravice do povračila stroškov prihoda na seje (in odhoda s seje) občinskega sveta ali delovnega telesa.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do povračila stroškov na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, na podlagi predhodno izdanega potnega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Stroški prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti se povrnejo na podlagi predloženega računa.
(3) Občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno, je upravičen do regresa, povračila za prevoz na delo in ostalih prejemkov na podlagi veljavne zakonodaje.
4 NAČIN IZPLAČEVANJA IN USKLAJEVANJA PREJEMKOV 
14. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije ter sejnina se izplača na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava in sicer za najmanj 50 % časovno prisotnost na seji. V primeru večjega števila sej v enem mesecu, se nagrada izplača le za eno sejo.
(2) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije in sejnin se zagotavljajo iz občinskega proračuna.
(3) Plača, plačilo za opravljanje funkcije, sejnine ter povračila stroškov se usklajujejo v skladu s predpisi.
(4) Plačila za opravljanje funkcije, sejnine ter povračila stroškov se izplačujejo mesečno za pretekli mesec.
(5) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju, in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo v višini največ 33 % plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
5 KONČNI DOLOČBI 
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 58/05, 53/07, 82/12, 40/15, 23/17, 59/19, 97/21, 25/23).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023
Komen, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti