Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

19. Odlok o spremembah Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice, stran 10.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19, 173/20 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 186/21), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice 
1. člen 
V Odloku o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 61/19); v nadaljevanju Odlok, se v 5. členu spremeni:
(1) Tretji odstavek, ki sedaj glasi:
»Glavne dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«
(2) Doda se nov četrti odstavek, ki sedaj glasi:
»Javni zavod izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrščene v naslednje podrazrede:
– 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
– 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
– 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili;
– 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo;
– 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah;
– 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki;
– 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
– 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali;
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 84.120Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
– 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«
(3) Doda se nov peti odstavek, ki sedaj glasi:
»Dejavnost iz prejšnjega odstavka se lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.«
2. člen 
Doda se novi 5.a člen, ki sedaj glasi:
»5.a člen 
(1) Javni zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(2) Javni zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
3. člen 
Spremeni se 8. člen, ki glasi:
»Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela javnega zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta javnega zavoda;
– nadzoruje ravnanje s premoženjem javnega zavoda;
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev javnega zavoda;
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja dejavnosti v skladu z zakonom;
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda v skladu z zakonom vrne ustanovitelju;
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda;
– obravnava dolgoročno strategijo razvoja javnega zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejetje;
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt javnega zavoda;
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu;
– sprejme normative za delo na predlog direktorja;
– preveri in potrdi letno poročilo javnega zavoda ter sprejema zaključni račun zavoda;
– odloča o delovni uspešnosti direktorja;
– spremlja vodenje poslov javnega zavoda in delo direktorja;
– uveljavlja zahtevke javnega zavoda prosti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju;
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo;
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom;
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje javnega zavoda;
– s soglasjem ustanovitelja imenuje direktorja;
– s soglasjem ustanovitelja razreši direktorja;
– imenuje in razreši strokovno vodjo zavoda;
– sprejema statut in poslovnik o delu sveta zavoda;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– najmanj enkrat letno obravnava cenik tržnih dejavnosti;
– druge naloge, določene z zakonom, tem aktom in s statutom.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Brežice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti