Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

102. Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo, stran 331.

  
Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o Strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo 
1. člen 
Ta pravilnik določa način imenovanja in razrešitve članov Strokovnega sveta za dolgotrajno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet za DO) ter način njegovega dela.
2. člen 
(1) Člane Strokovnega sveta za DO s sklepom imenujejo pristojni ministri iz drugega odstavka 9. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Za člana Strokovnega sveta za DO je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994 in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven in
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je lahko za člana Strokovnega sveta za DO, ki je uporabnik dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO) ali oskrbovalec družinskega člana, imenovana oseba, ki:
– vsaj tri mesece uporablja storitve DO, če gre za uporabnika storitev DO ali
– vsaj tri mesece opravlja funkcijo oskrbovalca družinskega člana, če gre za oskrbovalca družinskega člana.
(4) Minister, pristojen za DO, med člani Strokovnega sveta za DO s sklepom imenuje predsednika. Namestnika predsednika izvolijo člani Strokovnega sveta za DO med seboj.
(5) Pristojni minister iz drugega odstavka 9. člena zakona imenuje nove člane Strokovnega sveta za DO najpozneje 15 dni pred iztekom mandata članom Strokovnega sveta za DO.
3. člen 
Ustanovna seja Strokovnega sveta za DO se skliče v enem mesecu od imenovanja najmanj tri četrtine članov Strokovnega sveta za DO. Člani Strokovnega sveta za DO začnejo opravljati naloge z ustanovno sejo Strokovnega sveta za DO, ko jim začne teči mandat.
4. člen 
(1) Pristojni minister iz drugega odstavka 9. člena zakona, ki je člana Strokovnega sveta za DO imenoval, ga lahko predčasno razreši, če:
1. to sam zahteva,
2. je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
3. trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje nalog člana,
4. se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje ali
5. na predlog predsednika Strokovnega sveta za DO, če se ne udeleži dveh zaporednih sej in svoje odsotnosti ne opraviči predsedniku.
(2) Pristojni minister iz drugega odstavka 9. člena zakona po prenehanju mandata člana Strokovnega sveta za DO iz razlogov iz prejšnjega odstavka novega člana Strokovnega sveta za DO imenuje najpozneje v 45 dneh. Ta se imenuje za preostanek mandata Strokovnega sveta za DO.
5. člen 
(1) Delo Strokovnega sveta za DO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.
(2) Seje Strokovnega sveta za DO sklicuje predsednik po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
(3) Član Strokovnega sveta za DO, ki se seje ne more udeležiti, svojo odsotnost opraviči predsedniku.
(4) Strokovni svet za DO je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov.
(5) O sejah Strokovnega sveta za DO se vodi zapisnik.
(6) Strokovni svet za DO na svoje seje vabi ministra, pristojnega za DO, državnega sekretarja, pristojnega za DO in generalnega direktorja, pristojnega za DO. Strokovni svet za DO lahko glede na predlog dnevnega reda na svoje seje vabi tudi funkcionarje, javne uslužbence ali strokovnjake na področjih, ki se nanašajo na DO. Vabljene osebe iz tega odstavka nimajo pravice do glasovanja.
6. člen 
Strokovni svet za DO po obravnavi gradiva na seji sprejme stališče oziroma sklep, o čemer seznani ministra, pristojnega za DO. Minister, pristojen za DO, na vsebino stališča oziroma sklepa pri svoji odločitvi ni vezan.
7. člen 
Podrobnejši način dela Strokovnega sveta za DO se določi v poslovniku Strokovnega sveta za DO.
8. člen 
Strokovno administrativne naloge za Strokovni svet za DO opravlja ministrstvo, pristojno za DO.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Strokovni svet za DO se ustanovi v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen 
Do 31. marca 2026 minister, pristojen za DO, v Strokovni svet za DO namesto predstavnikov uporabnikov DO, izvajalcev DO na domu, izvajalcev DO v instituciji in predstavnikov nevladnih organizacij, vpisanih v evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo na področju DO, imenuje predstavnike uporabnikov pomoči družini na domu oziroma institucionalnega varstva, izvajalcev pomoči družini na domu, izvajalcev institucionalnega varstva in predstavnikov nevladnih organizacij, vpisanih v evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravstvenega ali socialnega varstva, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2023/32
Ljubljana, dne 12. januarja 2024
EVA 2023-2720-0012
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti