Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

41. Pravilnik o dodeljevanju štipendij študentom za pridobitev izobrazbe socialni delavec na področju socialnega varstva, stran 65.

  
Na podlagi drugega odstavka 75.b člena, prvega odstavka 75.č člena, drugega odstavka 75.f člena in 75.g člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju štipendij študentom za pridobitev izobrazbe socialni delavec na področju socialnega varstva 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja vsebino pogodbe o štipendiranju (v nadaljnjem besedilu: pogodba), podrobnejša osnovna merila za dodelitev štipendije, podrobnejšo določitev razlogov za podaljšanje prejemanja štipendije in postopka o uveljavljanju pravice do podaljšanja prejemanja štipendije za dodatno študijsko leto, pravice in obveznosti iz štipendijskega razmerja, iztek štipendijskega razmerja in vračilo štipendij.
2. člen 
(pogodba) 
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med štipendistom in Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) se podrobneje uredijo s pogodbo.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
1. določitev pogodbenih strank,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. trajanje in zaključek izobraževanja,
5. transakcijski račun štipendista ali prejemnika sredstev,
6. rok in način izplačila sredstev,
7. mirovanje štipendijskega razmerja,
8. primeri prenehanja pogodbe,
9. sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb.
(3) Način in rok sklenitve pogodbe se opredelita v javnem razpisu.
3. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
(1) Kot učni uspeh kandidatov, vpisanih v prvi letnik študijskega programa prve stopnje za pridobitev izobrazbe socialni delavec, se v skladu s tem pravilnikom upoštevata:
– splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk) in
– splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednješolskega izobraževanja (40 % točk).
(2) Za dokazilo o doseženem uspehu na splošni ali poklicni maturi šteje spričevalo splošne ali poklicne mature, za dokazilo o učnem uspehu v 3. in 4. letniku srednje šole pa spričevalo 3. in 4. letnika srednješolskega izobraževanja.
(3) Povprečna ocena se določi na dve decimalni številki natančno.
(4) Kot študijski uspeh kandidatov, vpisanih v prvi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje za pridobitev izobrazbe socialni delavec, se v skladu s tem pravilnikom upošteva izračun povprečne ocene vseh opravljenih izpitov v študijskem programu prve stopnje na Fakulteti za socialno delo in drugih fakultetah oziroma izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem meril prehodov med študijskimi programi.
(5) Kot drugi dosežki kandidata se upoštevajo:
– aktivno sodelovanje s prispevkom na znanstveni ali strokovni konferenci Fakultete za socialno delo in drugih izobraževalnih ustanovah, ki izobražujejo kadre za področje socialnega varstva, kar štipendist izkaže z uradno izdanim potrdilom pristojne izobraževalne ustanove,
– aktivno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih na Fakulteti za socialno delo in v okviru druge izobraževalne ustanove, kar štipendist izkaže z uradno izdanim potrdilom Fakultete za socialno delo ali druge pristojne izobraževalne ustanove,
– vsaj enoletno aktivno sodelovanje pri tutorstvu Fakultete za socialno delo ali druge izobraževalne ustanove, ki izobražuje kadre na področju socialnega varstva, kar štipendist izkaže z uradno izdanim potrdilom Fakultete za socialno delo ali druge pristojne izobraževalne ustanove.
(6) Točkovanje posameznega merila iz tega člena se določi v vsakokratnem javnem razpisu in se ovrednoti le enkrat.
4. člen 
(podaljšanje prejemanja štipendije za dodatno študijsko leto) 
(1) Podaljšanje štipendijskega razmerja za dodatno študijsko leto zaradi starševstva lahko uveljavlja tisti od staršev, ki prejema starševski dodatek na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
(2) Za opravičljive zdravstvene razloge šteje bolezen ali poškodba, v trajanju skupaj najmanj štiri mesece v študijskem letu, v katerem je štipendist prejemal štipendijo, ki je vplivala na zmanjšanje študijskih sposobnosti štipendista v tolikšni meri, da zaradi tega ni mogel izpolniti študijskih obveznosti, kar se dokazuje z mnenjem lečečega zdravnika specialista.
(3) Za izjemne družinske ali socialne okoliščine, ki so podane v tolikšni meri, da so vplivale na zmanjšanje študijskih sposobnosti štipendista tako, da zaradi tega ni mogel izpolniti študijskih obveznosti, štejejo:
– smrt starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, ali brata oziroma sestre štipendista,
– nastanek najmanj 80 % invalidnosti ali težko ozdravljive bolezni starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, brata oziroma sestre štipendista,
– brezposelnost ali izguba zaposlitve obeh staršev ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji,
– začasna nezmožnost starša ali osebe, pri kateri je štipendist v varstvu in vzgoji, za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki je trajala neprekinjeno najmanj štiri mesece,
– smrt ali bolezen oziroma poškodba otroka štipendista v skupnem trajanju najmanj štiri mesece.
(4) Štipendijsko razmerje se po izteku izobraževalnega programa podaljša do zaključka izobraževanja, vendar največ za eno študijsko leto po izteku študijskega programa prve oziroma druge stopnje.
(5) Podaljšanje štipendiranja se na podlagi vložene prošnje štipendista uredi z aneksom k pogodbi.
5. člen 
(spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje) 
(1) Štipendist mora skladu sporočiti vse spremembe, ki se zgodijo v tekočem študijskem letu in bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje, v 30 dneh po nastali spremembi ali v 30 dneh od dneva, ko je za spremembo izvedel.
(2) Spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, so:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– sprememba izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove,
– okoliščine, zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije na podlagi tretjega odstavka 75.f člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljnjem besedilu: ZSV).
(3) Odločitev sklada o spremembah iz tega člena velja od prvega dne naslednjega meseca po nastopu spremembe.
(4) Sklad lahko v treh letih od dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da štipendist do štipendije ni bil upravičen. V tem primeru sklad izda odločbo, s katero odpravi odločbo o dodelitvi štipendije.
6. člen 
(iztek štipendijskega razmerja) 
Štipendijsko razmerje se izteče:
– z izpolnitvijo vseh obveznosti iz pogodbe, kar štipendist izkaže z uradnim dokazilom o uspešno končanem izobraževalnem programu socialno delo na drugi stopnji;
– če štipendist umre ali postane trajno nezmožen za nadaljevanje ali zaključek izobraževanja ali
– če štipendist postane trajno nezmožen za delo, ki je po zaključku izobraževanja predvideno.
7. člen 
(vračilo štipendije) 
(1) V primeru prenehanja štipendijskega razmerja mora štipendist vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, razen če ga ni zaključil iz opravičljivih razlogov iz prvega odstavka 75.f člena ZSV.
(2) Znesek za vračilo štipendije iz prejšnjega odstavka se preračuna od dneva izplačila do dneva izdaje zahtevka za vračilo.
(3) Rok za vračilo zneska iz prejšnjega odstavka je 30 dni od izdaje zahtevka za vračilo.
(4) V primeru zamude vračila v skladu s prejšnjim odstavkom mora štipendist poravnati tudi zamudne obresti.
(5) Če štipendist ne zaključi obveznosti izobraževalnega programa v roku iz prvega odstavka 75.e člena ZSV, mora vrniti štipendije, prejete za zaključni letnik izobraževalnega programa ali za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa, če je bil v dodatnem letu upravičen do štipendije.
(6) Štipendist mora v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, vrniti neupravičeno prejete zneske štipendij.
(7) O vračilu sredstev sklad izda odločbo.
8. člen 
(odlog vračila in obročno vračanje štipendije) 
(1) Odlog vračila ali obročno vračanje štipendije je mogoče, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti štipendista za vračilo štipendije, od katerega v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče izterjati celotnega vračila štipendije.
(2) Sklad lahko dovoli odlog vračila ali obročno vračanje štipendije največ za enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, razen v posebnih primerih po presoji sklada, kjer lahko izjemoma dovoli obročno vračilo za daljšo dobo, kot je bila doba upravičenosti do štipendije, če se s tem izboljšajo možnosti za vračilo sredstev.
(3) Ob zamudi plačila posameznega obroka zapade v vračilo celoten preostali znesek za vračilo.
9. člen 
(postopek odloga vračila in obročnega vračanja štipendije) 
(1) Štipendist lahko pred iztekom roka za plačilo poda prošnjo, v kateri navede, ali uveljavlja odlog vračila ali obročno vračanje štipendije in za kakšno obdobje.
(2) Prošnji iz prejšnjega odstavka mora štipendist priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za odlog vračila oziroma obročno vračanje štipendije.
(3) Sklad z odločbo dovoli odlog vračila oziroma obročno vračanje štipendije, če je podan utemeljen razlog iz prvega odstavka prejšnjega člena.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2023
Ljubljana, dne 18. decembra 2023
EVA 2023-2611-0055
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti