Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2024 z dne 12. 1. 2024

Kazalo

74. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ, stran 111.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Uradni list RS, št. 34/19) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(predmet sprememb in dopolnitev odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ (Uradni list RS, št. 34/19), ki jih je izdelala družba Umarh d.o.o., pod številko projekta: 22-OPPN-10 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN). Spremembe in dopolnitve OPPN imajo v državnem prostorskem informacijskem sistemu (PIS) identifikacijsko številko 3592.«
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN) 
1. Spremembe in dopolnitve OPPN vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obvezne priloge ter obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN.
2. Grafični del sprememb in dopolnitev OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
– list 1: Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom meje OPPN
M 1:5000
– list 2: Pregledna karta s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji 
M 1:2000
– list 3: Parcelno stanje 
M 1:1000
– list 4: Ureditvena situacija 
M 1:1000
3. Priloge vsebujejo:
– Sklep o pričetku priprave SD OPPN,
– Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja,
– Strokovne podlage,
– Mnenja k osnutku SD OPPN,
– Mnenja k predlogu SD OPPN,
– Povzetek za javnost,
– Elaborat ekonomike.«
3. člen 
V tretjem odstavku 3. člena odloka se besedilo »709 m n.v.« nadomesti z besedilom »701,5 m n.v.«, besedilo »46 m« pa se nadomesti z besedilom »54,5 m«.
4. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(pravna in urbanistična podlaga) 
Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14, 53/14, 70/16, 50/18, 100/22).«
5. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Investitor oziroma nosilec rudarske pravice Dolomit Janko Kosmač s.p. bo izkoriščanje mineralne surovine na tej lokaciji nadaljeval v približno enakem obsegu kot do sedaj, to je v malem obsegu, kolikor dopušča dopolnilna dejavnost na kmetiji. Predvideva se povečanje letnega izkopa na 30.000 m3 na leto. Navedeni povprečni letni izkop predstavlja letno storitev kamnoloma. Za izvedbo širitve pridobivalnega prostora je potrebnih 29.581 m2 zemljišč.«
6. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(območje pridobivalnega prostora) 
(1) Meja pridobivalnega prostora (dalje PP) se prične v točki M1, ki se nahaja v skrajni zahodni točki PP, v neposredni bližini gozdne ceste, na tromeji parcel št. 1801, 710/1 in 739/4. Od tu poteka meja PP po terenu rahlo navzgor, proti jugovzhodu, po skupni parcelni meji parcele št. 739/4 in 710/1, do točke M2, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3. Od točke M2 preko lomnih točk M3, M4 in M5 poteka meja znotraj parcele 710/1. Od točke M5 dalje meja PP poteka v ravni črti rahlo proti jugovzhodu do točke M6, ob tem preseka mejo med parcelama 710/1 in 711/1. V točki M6 se prelomi proti severovzhodu in poteka do točke M7 znotraj parcele 711/1. Od točke M7 dalje meja PP poteka ravno proti severu, preseka mejo med parcelama 711/1 in 710/4, poteka preko parcele 710/4, preseka mejo med parcelama 710/4 in 710/1, do točke M8, ki leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M7 in M8. Od točke M8 do točke M11 meja poteka še vedno v smeri severa po skupni parcelni meji med parcelama 1821 in 710/1. Točka M11 leži na presečišču parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki M11 in M12. V točki M11 se meja PP obrne v smeri zahoda do točke M12, ki leži znotraj parcele 710/1. Od točke 12 poteka meja PP znotraj parcele 710/1 v smeri jugozahoda do točke M11, kjer se poligon meje PP sklene.
(2) Koordinate mejnikov pridobivalnega prostora (tabela 1):
Mejnik
Koordinata x
Koordinata y
M1
tromeja parc. št. 1801, 710/1 in 739/4, vse k. o. Zadlog
M2
presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 739/4 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 2 in 3
M3
421.733,42
89.712,12
M4
421.753,81
89.706,24
M5
421.758,17
89.695,82
M6
421.926,83
89.662,40
M7
421.945,13
89.676,82
M8
presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 7 in 8
M11
presečišče parcelne meje med zemljišči s parc. št. 1821 in 710/1 in premice, ki poteka skozi točki 11 in 12
M12
421.887,15
89.862,03
(3) Višinska regulacija pridobivalnega prostora: Pridobivalni prostor se okvirno omeji po globini, in sicer na višini 701,5 m n.v. Omenjena globina je končna globina izkopa zalog, ki je izbrana z upoštevanjem morfologije terena in minimalno potrebne količine zalog. Ta globina je 28,5 m pod sedanjim nivojem obstoječega kamnoloma. Globina kamnoloma bo po končni sanaciji višja za 1 m in bo znašala 702,5 m n.v.«
7. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(količine mineralne surovine v predvidenem pridobivalnem prostoru) 
Zaloge mineralne surovine, ki jih je mogoče odkopati v območju širitve pridobivalnega prostora kamnoloma, so ocenjene na približno 496.000 m3 v raščenem stanju. Konkretno količino bilančnih in odkopnih zalog se opredeli s projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.«
8. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(doba izkoriščanja) 
Glede na ocenjene zaloge ter potrebe po mineralni surovini je ocenjena letna proizvodnja mineralne surovine 30.000 m3 letno, za dobo izkoriščanja 15–16 let.«
9. člen 
(1) V drugem in četrtem stavku drugega odstavka 14. člena se besedilo »710 m n.v.« nadomesti z besedilom »701,5 m n.v.«.
(2) Prva alineja tretjega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– osnove iz rudarskega projekta št. 6-02/2016-01, ki ga je izdelala ENTRAJANA d.o.o., ter idejnega rudarskega projekta za območje pridobivalnega prostora kamnoloma »KRESOV GRIČ«, ki ga je izdelal MINERVO KONTROL d.o.o., junij 2023.«
10. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede na razpoložljive zaloge materiala v predvidenem pridobivalnem prostoru približno 496.000 m3 in predvideno letno proizvodnjo okoli 30.000 m3 bo trajala doba izkoriščanja kamnoloma 15–16 let.«
(2) Poseg za odkopavanje zalog mineralne surovine in za končno sanacijo bo izveden v naslednjih fazah (etapah):
– 1. faza: odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, med nivojem 730 m n.v. in površino, v smeri proti severu, po trasi etaž ob končni brežini, do izteka useka na višino 730 m n.v., to je v teren okolice ter ureditev ceste po etaži 740 m n.v., za kasnejše vzdrževanje gozdnih zemljišč nad nivojem te ceste; vzporedno se v JZ delu ob robu pridobivalnega prostora, kot pripravo za odkrivanje in odkopavanje zalog v III. fazi, na višini 740 m n.v., izdela varovalni nasip, ki se ga tudi ozeleni;
– 2. faza: odkrivanje in izkop zalog v širini 33 m–35 m, med nivojema 730 m n. v. in 720 m n. v., v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, z oblikovanjem južne končne brežine (etaža na 725 m n.v.) in izvedba končne sanacije te brežine do nivoja 725 m n.v. (1. polovica) ter izdelava nove izvozne poti ob severni meji pridobivalnega prostora, po trasi etaž 717,5 m n.v. in 725 m n.v. iz severovzhodne točke kamnoloma proti zahodu, z navezavo na obstoječo pot v zahodnem delu;
– 3. faza: odkrivanje in izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojem 745 m n.v. in površino (znižanje vrha zahodnega griča z višino 755 m n.v.) in izvedba končne sanacije brežine do nivoja 725 m n.v. (2. polovica);
– 4. faza: izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 745 m n.v. in 730 m n.v. in izvedba končne sanacije južne končne brežine do nivoja 732,5 m n.v.; ta faza se lahko deloma združi s 3. fazo tako, da se izvajata zaporedno, od zgoraj navzdol, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
– 5. faza: odkrivanje in izkop zalog v južnem delu kamnoloma, v smeri od severa proti jugu (iz 4. faze proti južni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n.v. in površino, z oblikovanjem južne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na višini 732,5 m n.v.;
– 6. faza: odkrivanje in izkop zalog v severnem delu kamnoloma, v smeri od juga proti severu (iz 4. faze proti severni meji pridobivalnega prostora), med nivojem 730 m n.v. in površino, z oblikovanjem severne končne brežine in izvedba končne sanacije te brežine, z oblikovanjem etaže na 732,5 m n.v., kjer ta ne vključuje ceste;
– 7. faza: izkop zalog v zahodnem delu pridobivalnega prostora, iz useka 2. faze, v smeri z vzhoda proti zahodu, med nivojema 730 m n.v. in 720 m n.v. z oblikovanjem etaže na višini 725 m n.v., ter izvedba sanacije južne končne brežine do te višine; ta faza se lahko po potrebi deloma združi s 4. fazo tako, da se izvaja zaporedno z zamikom najmanj 20 m, če je to potrebno zaradi zagotavljanja kvalitete kamna;
– 8. faza: odkrivanje in izkop zalog na širini 33 m–35 m, v smislu izdelave useka, v smeri od severa proti jugu, po trasi etaž ob končni brežini, med nivojema 720 m n.v. in 701,5 m n.v., z ureditvijo etaže na višini 717,5 in 710 m n.v. in izvedbo končne sanacije te brežine do nivoja osnovnega platoja;
– 9. faza: postopni izkop zalog iz useka 8. faze v smeri proti zahodu, med nivojema 720 m n.v. in k. 701,5 m n.v., z oblikovanjem etaže na višini 717,5 in 710 m n.v. in sanacijo južne končne brežine do nivoja osnovnega platoja;
– 10. faza: ureditev osnovnega platoja na višini 701,5 m n.v., za novo namensko rabo.
– Opisane faze se praviloma izvajajo zaporedoma, če ni za posamezno fazo določeno, da se jo lahko kombinira z drugimi fazami. Faze se lahko podrobneje določijo v rudarskem projektu za pridobitev koncesije.«
11. člen 
(vpogled v Spremembe in dopolnitve OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave Občine Idrija.
12. člen 
(začetek veljavnosti Sprememb in dopolnitev OPPN) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021
Idrija, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti