Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2819. Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Odloki

2820. Odlok o spremembi Odloka o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija)

Sklepi

2821. Sklep o določitvi seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

MINISTRSTVA

2822. Pravilnik o spremembah Pravilnika o policijskih atašejih

SODNI SVET

2823. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2824. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2825. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih
2826. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb

OBČINE

Ig

2827. Odlok o parkiranju v Občini Ig
2828. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

2829. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Kočevje

2844. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2
2845. Odlok o spremembi Odloka o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup
2846. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje

Kostanjevica na Krki

2847. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans

Krško

2830. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško

Mežica

2831. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2022

Odranci

2832. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci

Pivka

2833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki
2834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka
2835. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
2836. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenj Gradec

2837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
2838. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje na območju EUP OM-09 v OPN MOSG (ID 3052)
2839. Sklep o določitvi Graščine Rothenturn kot javne infrastrukture na področju kulture: (št. 6.1)
2840. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 10.3)

Slovenske Konjice

2841. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
2842. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Žalec

2843. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti