Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Št. 430-85/2022-1 Ob-3075/22, Stran 2043
Na podlagi 29. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb /ZŽNPO/ (Uradni list RS, št. 126/03, 33/14, 200/20) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/22) objavljamo
javni poziv 
za predložitev vlog za neposredno podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje 
Koncedent: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: trideset let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje vloge osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv – koncesija za graditev žičniških naprav«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 7. 11. 2022 do 12. ure.
6. Izdelava vloge
Prijavitelj mora oddati vlogo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo vloge.
6.1 Pogoji za pravilnost vloge
Koncedent bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov koncedenta do datuma in ure, določene v razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano izvajanje gradnje žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje,
– če je popolna glede na besedilo javnega poziva.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Primož Tomše Zorč, e-pošta: obcina.gorje@gorje.si, tel. 04/575-18-00.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: obcina.gorje@gorje.si.
Koncedent bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na uradni spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Koncedent lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni spletni strani koncedenta: www.gorje.si.
Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo vloge se pravice in obveznosti koncedenta in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše vloge bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne vloge.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Koncedent bo priznal sposobnost prijavitelju, ki bo ob dokazilih za izpolnjevanje pogojev iz 7. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav na smučišču Zatrnik v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/22) predložil še naslednja dokazila:
– koncesijsko pogodbo za graditev obstoječih žičniških naprav, s katerimi bodo prometno povezane žičniške naprave iz prvega odstavka 4. člena odloka;
– dovoljenje pristojnega ministrstva za graditev obstoječih žičniških naprav, s katerim bodo prometno povezane žičniške naprave iz prvega odstavka 4. člena odloka.
Prijavitelju, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo bo koncedent izdal sklep o priznaju sposobnosti.
Prijavitelji bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo vlog.
Koncedent bo prijavitelja, ki mu bo priznal sposobnost, povabil k oddaji končne ponudbe in s prijaviteljem izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končne ponudbe, bo koncedent izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega prijavitelja.
10. Koncesijska pogodba: izbrani prijavitelj bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Gorje 

AAA Zlata odličnost