Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2844. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2, stran 8428.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2 
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 56/22) se drugi odstavek in šesti odstavek drugega člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans št. 2 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
27.936.497,61
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.102.227,86
70
DAVČNI PRIHODKI
12.925.709,43
700 Davki na dohodek in dobiček
11.273.569,00
703 Davki na premoženje
1.205.690,50
704 Domači davki na blago in storitve 
446.449,93
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.176.518,43
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.515.045,43
711 Takse in pristojbine
18.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
46.170,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
71.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
525.803,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.988.394,18
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.400,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.971.994,18
73
PREJETE DONACIJE
10.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000,00
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
9.835.875,57
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.815.701,29
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
3.020.174,28
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
34.605.664,11
40
TEKOČI ODHODKI
6.391.874,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.578.066,08
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
241.842,08
402 Izdatki za blago in storitve
4.327.600,92
403 Plačila domačih obresti
75.000,00
409 Rezerve
169.365,72
41
TEKOČI TRANSFERI
7.707.508,83
410 Subvencije
307.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.804.578,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
503.393,00
413 Drugi tekoči domači transferi
3.092.137,83
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
20.072.060,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.072.060,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
434.220,40
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
327.220,40
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
107.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–6.669.166,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
180.402,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
180.402,00
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
180.402,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
–180.402,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
5.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
5.300.000,00
500 Domače zadolževanje
5.300.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.985.474,92
55
ODPLAČILA DOLGA
1.985.474,92
550 Odplačilo domačega dolga
1.985.474,92
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–3.535.043,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.314.525,08
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
6.669.166,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.535.043,42
(6) Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 2 za leto 2022 se določa v višini 36.771.541,03 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0005/2022-21
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost