Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2837. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022, stran 8423.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. redni seji dne 7. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 96/22); (v nadaljevanju: odlok), se spremeni drugi odstavek 5. člena odloka, tako, da glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 52.500,00 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.«
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka, tako, da glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 166.500,00 evrov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-0039/2022
Slovenj Gradec, dne 7. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost