Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2826. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb, stran 8412.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19) in za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1338 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede poročanja in kanalih za poročanje med organizacijami ter zahtevami za meteorološke službe (UL L št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/373/EU), izdaja v.d. direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O  Z A H T E V O 
o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta operativno-tehnična zahteva sprejema dodatne določbe, ki dopolnjujejo Prilogo V Uredbe 2017/373/EU v zahtevah, ki so v skladu s to Uredbo prepuščene državam članicam.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja za izvajalca meteoroloških služb, ki je certificiran v skladu z Uredbo 2017/373/EU.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so določeni v Uredbi 2017/373/EU.
3. člen 
(zagotavljanje meteoroloških informacij) 
Izvajalec meteoroloških služb lahko zagotavlja meteorološke informacije, poleg subjektom navedenih v zahtevi iz točke MET.OR.100(a), Priloge V Uredbe 2017/373/EU, tudi drugim izvajalcem storitev in letalskim subjektom. Drugi izvajalci storitev so lahko certificirani izvajalci storitev v skladu z Uredbo 2017/373/EU. Drugi letalski subjekti so lahko letalske šole, organizacije za vzdrževanje zrakoplovov, operaterji brezpilotnih zrakoplovov.
4. člen 
(rutinska opazovanja) 
Letalske meteorološke postaje izvajajo rutinska opazovanja na aerodromih najmanj v času prisotnosti ATS službe, skladno z zahtevo iz točke AMC1 MET.OR.200(a)(1) Priloge V Uredbe 2017/373/EU.
5. člen 
(aerodromska meteorološka služba) 
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.215(a) Priloge V Uredbe 2017/373/EU, je za pripravo vseh vrst napovedi in drugih ustreznih meteoroloških informacij, ki so povezane z napovedjo prihodnjih stanj atmosfere ter izvajanje posvetovanj (consultation) za vse aerodromske meteorološke službe pristojne za aerodrome LJLJ, LJPZ, LJMB, LJCE pristojna aerodromska meteorološka služba LJLJ. Aerodromske meteorološke službe pristojne za aerodrome LJPZ, LJMB, LJCE zagotavljajo napovedi in druge ustrezne meteorološke informacije ter dokumentacijo za pripravo na let (briefing). Vrste napovedi in druge ustrezne meteorološke informacije za posamezno letališče se objavi v Zborniku letalskih informacij (AIP).
6. člen 
(napovedi za pristajanje) 
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.225 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU aerodromska meteorološka služba, ki je pristojna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za pristajanje. Napovedi za pristajanje se izdajajo za aerodrom LJLJ.
7. člen 
(napovedi za vzletanje) 
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.230 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU aerodromska meteorološka služba, ki je pristojna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za vzletanje. Napovedi za vzletanje se izdajajo za aerodrome LJLJ, LJPZ, LJMB, LJCE, na zahtevo operaterja in/ali članov posadke ter v obliki, ki je skladna s Prilogo V Izvedbene uredbe 2017/373/EU. Napoved operaterji in/ali člani posadke prevzamejo v aerodromski meteorološki službi na odletnem aerodromu ali na drug ustrezen način v dogovoru z aerodromsko meteorološko službo pristojno za LJLJ.
8. člen 
(AIRMET) 
Na podlagi zahteve iz točke MET.OR.255 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU meteorološka služba bdenja izdaja AIRMET za lete na nižjih višinah od tal do nivoja leta (FL) 200 v kombinaciji z območnimi napovedmi.
9. člen 
(opazovanje vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze – RVR) 
Ocena vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR) pri instrumentalnih operacijah prileta in pristajanja kategorije I (CAT I) se praviloma izvaja s pomočjo instrumentalnega sistema (transmisiometri ali forward-scatterd meters). Dovoljuje se, skladno z zahtevo iz točke MET.TR.210(c)(3) Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU, da vidljivost vzdolž vzletno- pristajalne steze (RVR) pri instrumentalnih operacijah prileta in pristajanja kategorije I (CAT I) ocenjuje letalski meteorolog opazovalec ali drug ekvivalenten samodejni sistem po predpisanem postopku, le kot rezervni postopek v primeru izpada in/ali okvare instrumentalnega sistema in na aerodromih, kjer je taka ocena izvedljiva.
10. člen 
(območne napovedi za lete na nižjih višinah) 
Upoštevajoč lokalne orografske dejavnike se skladno z zahtevo iz točke MET.TR.260(a) Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU izdaja napovedi zgornjega vetra in temperature zgornjega zračnega prostora na absolutni višini 2500 čevljev.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb (Uradni list RS, št. 2/20).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. septembra 2022
Dr. Andreja Kikec Trajković 
v.d. direktorja 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost