Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2822. Pravilnik o spremembah Pravilnika o policijskih atašejih, stran 8404.

  
Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o policijskih atašejih 
1. člen 
V Pravilniku o policijskih atašejih (Uradni list RS, št. 29/22) se v 7. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljata dva predstavnika Generalne policijske uprave, imenovana na predlog generalnega direktorja policije, in predstavnik ministrstva.«.
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(izbira kandidata) 
(1) Komisija generalnemu direktorju policije posreduje poročilo o izvedbi izbirnega postopka, ki vsebuje predlog o izbiri kandidata, ki se v izbirnem postopku izkaže kot najbolj strokovno usposobljen in ki izpolnjuje pogoje za izbiro. Za strokovno usposobljenost se šteje strokovno znanje in druga znanja, veščine in sposobnosti, ki so potrebni za uspešno opravljanje dela. Komisija lahko predlaga tudi, da se ne izbere noben kandidat.
(2) Policijskega atašeja določi minister na predlog generalnega direktorja policije. Če generalni direktor policije ne predlaga kandidata ali če minister oceni, da predlagani kandidat ni primeren, se postopek izbire policijskega atašeja ponovi.
(3) Komisija pisno obvesti kandidate o odločitvi.«.
3. člen 
V 17. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Minister ali generalni direktor policije zahtevata skrajšanje časa napotitve policijskega atašeja, če je podan eden od naslednjih razlogov:
– če iz zdravstvenih razlogov ne more več opravljati del in nalog policijskega atašeja,
– če je bil ocenjen z veljavno oceno nezadovoljivo,
– če mu preneha delovno razmerje v policiji,
– če mu je z dokončnim sklepom izrečen disciplinski ukrep za težjo disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja ali
– če so prenehali razlogi za napotitev.
(3) Policijskemu atašeju se čas napotitve skrajša tudi na podlagi lastne prošnje, predloga države napotitve ali vodje predstavništva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(uskladitev) 
Aneksi k pogodbam o zaposlitvi policijskih atašejev se uskladijo s tem pravilnikom v 15 dneh po njegovi uveljavitvi.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-280/2022
Ljubljana, dne 9. septembra 2022
EVA 2022-1711-0019
Mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost