Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Št. U014-21/2022/2 Ob-3074/22, Stran 2033
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 3. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran, ki se financira iz proračunskih sredstev 
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev koncesije veterinarski organizaciji, za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v okviru posebnih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Uredbe o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, št. 54/08).
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.
IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko (v primeru podružnic velja navedeni pogoj glede verifikacije tudi za podružnice),
– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih začetih 300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne živali na območju (seznam kmetijskih gospodarstev Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran je kot priloga tega javnega razpisa objavljen na spletni strani UVHVVR – https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave/). V primeru, da se bodo na javni razpis prijavile veterinarske organizacije, ki imajo že sklenjeno koncesijsko pogodbo o izvajanju javne veterinarske službe najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračunskih sredstev oziroma so bile izbrane na javnem razpisu za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 8/20), morajo izpolnjevati kadrovski pogoj za območje navedeno v koncesijski pogodbi, za območje za katero so bile izbrane na javnem razpisu in za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran. Če je zaposleni veterinar tujec, mora imeti priznano poklicno kvalifikacijo, če ni študiral v Republiki Sloveniji in obvladati osnovno raven slovenskega jezika,
– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni,
– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja.
Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
V. Prijava
Prijavitelj poda prijavo za pridobitev koncesije na območju Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran na obrazcih, ki so kot priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami:
1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – navedba delovnih izkušenj na področju veterinarstva in glede izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali za veterinarje (izpolnjen Obrazec 4 – Delovne izkušnje veterinarjev);
5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);
6. prijava območja, kjer želi veterinarska organizacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega javnega razpisa s sedežem ali podružnico (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja);
7. za delo na območju italijanske narodne skupnosti potrdilo za veterinarja o osnovnem znanju jezika avtohtone narodne skupnosti. Za osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti se upoštevajo: zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični šoli (spričevalo), končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi jezik narodne skupnosti, če veterinar predhodno ni končal dvojezične osnovne šole, opravljen izpit iz jezika narodne skupnosti na dodiplomskem ali podiplomskem študiju, potrdilo o jezikovnem usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur ali potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti (izpolnjen Obrazec 7 – Narodne skupnosti);
8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo v verificirani veterinarski organizaciji tekom delovnega časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdravje ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 8 – Zagotavljanje nepretrgane veterinarske dejavnosti);
9. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 9 – Odzivni čas);
10. izjava glede višine popusta na ceno režijske ure, če ga ponudi (izraženo v % in celim številom) (izpolnjen Obrazec 10 – Popust na ceno režijske ure);
11. interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja (izpolnjen Obrazec 11 – Obvladovanje kriznih situacij);
12. navedba številke koncesijske pogodbe za opravljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba sklenjena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen Obrazec 12 – DDD);
13. izjava o plačanih prispevkih za socialno varnost in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obrazec 13 – Plačani prispevki).
Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do vključno 13 skupaj z zahtevanimi dokazili.
Obrazci so objavljeni na spletni strani UVHVVR: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave/.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor
Za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala največ točk po prednostnih merilih iz VII. točke tega razpisa.
Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila točk UVHVVR pozove prijavitelje, da predložijo sporazum o določitvi območja po posameznih naseljih. Če v 30 dneh od poziva stranke ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko organizacijo za območje posamezne občine (najmanjša enota občina) glede na kadrovske zmogljivosti iz 5. točke VII. poglavja razpisa, njeno bližino in dostopnost iz 1. točke VII. poglavja razpisa. Pri izenačenosti pogojev se za izračun bližine in dostopnosti uporabi navigacijski sistem zemljevidi »google maps«; upošteva se razdalja med naslovom veterinarske organizacije ali podružnice in naseljem (vpiše se kraj in ukaz »izmeri razdaljo«).
VII. Prednostna merila za območje Občine Koper, Občine Ankaran in Občine Piran po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz posameznih točk seštevajo):
1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije (točke se seštevajo glede na ocenjevano območje Upravne enote Koper in Upravne enote Piran)
– kdor ima verificirano veterinarsko organizacijo ali podružnico znotraj posamezne upravne enote, za katero se prijavlja: 2 točki.
2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo v Občini Koper, Občini Ankaran in Občini Piran (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo)
– prihod do 90 min v času od 7. do 15. ure od ponedeljka do petka: 1 točka;
– prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke.
3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih alinej se seštevajo)
– dosegljivost veterinarja v ambulanti s katero se prijavlja v občini tekom delovnega časa od ponedeljka do petka v obsegu 8 ur dnevno: 1 točka (ne glede na število dodatnih veterinarjev);
– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev).
4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke iz posameznih alinej se seštevajo)
– interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali (če ga prijavitelj predloži): 1 točka;
– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavnosti ali pravnomočna odločba o izpolnjevanju pogojev za izvajanje DDD (če obstaja): 2 točki.
5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se seštevajo, najvišji možni seštevek vseh točk je 5 točk)
a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID za celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje in za celo območje na katerem že izvaja koncesijo v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali in za celo območje za katero je bil izbran na javnem razpisu za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali (Uradni list RS, št. 8/20)), ki je:
– zaposlen s polnim delovnim časom na dan objave razpisa: 2 točki;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka.
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni čas od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke.
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa, deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.
7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvajanjem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali (točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave razpisa deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.
8. osnove za izračun cene za opravljanje veterinarskih dejavnosti iz javnega razpisa:
Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 0,5 točke vendar največ 5 točk.
Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega razmerja.
Veljavna cena režijske ure na dan javnega razpisa je 34,81 EUR za veterinarja in 17,72 EUR za veterinarskega pomočnika.
9. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene z veterinarskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih alinej se ne seštevajo):
a) enkratni odvzem koncesije:
– v celoti: manj 3 točke;
– delni: manj 2 točki.
b) dva ali večkratni odvzem koncesije (delno ali v celoti): manj 5 točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR o odvzemu koncesije v zadnjih petih letih.
IX. Razpisna dokumentacija: število registriranih kmetijskih gospodarstev v Občini Koper, Občini Ankaran in Občini Piran, ki so redile rejne živali, razen rib in čebel, je objavljeno na spletnih straneh UVHVVR: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/javne-objave/. Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključno 30. 9. 2022.
X. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 30. 9. 2022. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 30. 9. 2022, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana morajo biti prijave vložene do vključno 30. 9. 2022, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge.
XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na javni razpis
Prijava mora biti povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati novih.
UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe – MREŽA – Koper, Ankaran, Piran«, na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prijava ni označena kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.
XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz prejšnje točke, bo v VI. nadstropju v sejni sobi UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
O razporedu odpiranja bodo prijavitelji obveščeni v roku 10 dni po roku za oddajo prijav.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji oziroma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja: prijaviteljem bo odločba o izbiri vročena v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel, 01/300-13-00 in 01/300-13-08, vsak delovni dan do 23. 9. 2022 od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič).
UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih popravkov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin (UVHVVR) 

AAA Zlata odličnost