Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Št. 330-2/2019-62 Ob-3064/22, Stran 2036
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občina Nova Gorica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 5/22) in na podlagi 7. člena Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10 in 40/16, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih ali drugih javnih virov;
3. profitni programi;
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev, ustanove in zasebni zavodi ter druge nevladne organizacije s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za izvedbo programa,
5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prvega člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za upravičence s področja kmetijstva in podeželja se štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
– prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021 porabili nenamensko, ali so v postopku tega javnega razpisa navajali lažne podatke (prva in druga alineja prvega odstavka 15. člena odloka).
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za strokovno izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (kot na primer: stroški vozovnic, goriva);
2. Za promocijo upravičencev in območja njihovega delovanja: materialni stroški izvedbe različnih oblik strokovnih promocijskih aktivnosti vključno z on line (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev do višine 10 % vrednosti vseh zaprošenih sredstev …), stroški kulturnih in etnoloških nastopov;
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev vključno z on line (npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev do višine 10 % vrednosti vseh zaprošenih sredstev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov …);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, gostovanja spletnih strani, licence za programsko opremo ipd.) in za pogostitve do višine 10 % vseh zaprošenih sredstev. Upravičeni stroški niso: stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu računov, izdanimi v obdobju iz IX. točke tega javnega razpisa. Upravičene stroške je potrebno dokazati z dokazili o izvedenih programih (kopije dokazil o plačilu plačilnih nalogov oziroma računov, bančni izpisi ipd.) ter dokazili o namenski porabi sredstev (npr. za prireditve: objave v medijih, fotografije ipd., za nabavo strokovne literature: dobavnica ipd.), kar mora biti priloženo prijavi na razpis.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega prijavitelja upošteva vrednost 2.000 EUR brez vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posameznega upravičenca je 2.000 EUR.
IX. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2022. Sredstva na podlagi tega razpisa bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo realizirani v času od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.
X. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 17. 10. 2022 do 12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 17. 10. 2022 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XI. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za programe s področja kmetijstva in podeželja« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno v sobo 12, pritličje.
XII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije s pokončnim tiskom. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine ali dodatna pojasnila, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v X. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIII. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo dne 17. 10. 2022 ob 14. uri.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja pisno pozove, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
Strokovna komisija obravnava popolne vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se določijo s pogodbo.
XIV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka iz X. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih ter namenski porabi sredstev.
XV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije s pokončnim tiskom, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronski naslov: zdenka.kompare@nova-gorica.si.
XVI. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.
TOČKE
PODROČJE DELOVANJA
KMETIJSTVO
1
DRUGO
0,5
AKTIVNOSTI
ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV
1
SODELOVANJE V PROGRAMIH MONG
0,75
UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV
0,5
IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA
0,25
DELEŽ ČLANOV IZ MONG
81–100 %
1
33–80 %
0,5
0–32 %
0,25
Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter od višine razpoložljivih sredstev. Vrednost točke se izračunana tako, da se prejete točke deli z vsemi možnimi točkami in dobljeni rezultat pomnoži z zaprošenimi oziroma upravičenimi stroški. V primeru, da je razpoložljivih sredstev premalo, se razpoložljiva sredstva deli s seštevkom rezultatov vseh dodeljenih sredstev. Tako dobljeni ponder predstavlja znižanje višine pomoči posameznemu upravičencu.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost