Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2831. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2022, stran 8416.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 8. dopisni seji dne 12. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2022 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans I 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.086.123
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.989.610
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.444.529
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.194.848
703 Davki na premoženje 
204.730
704 Domači davki na blago in storitve 
44.951
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
545.081
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
276.741
711 Takse in pristojbine
1.750
712 Globe in druge denarne kazni
2.790
714 Drugi nedavčni prihodki
263.800
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
130.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
75.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
55.000
73 
PREJETE DONACIJE
10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.956.513
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.579.900
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
376.613
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.680.158
40 
TEKOČI ODHODKI
1.230.555
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
201.596
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.875
402 Izdatki za blago in storitve
911.920
403 Plačila domačih obresti
11.646
409 Rezerve 
72.518
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.509.901
410 Subvencije
10.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
709.016
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
197.742
413 Drugi tekoči domači transferi
592.693
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.828.082
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.828.082
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
111.620
431 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki
58.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.570
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
–594.035
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
280.000
50 
ZADOLŽEVANJE
280.000
500 Domače zadolževanje
280.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
131.046
55 
ODPLAČILA DOLGA
131.046
550 Odplačila domačega dolga
131.046
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–445.081
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
148.954
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
594.035
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
449.743
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2022-2
Mežica, dne 12. septembra 2022
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost