Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2843. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 8427.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd 
I. 
Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju elaborat LP), ki ga je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje (št. proj. 5/22, izdelan v maju 2022, dopolnitev 1 – junij 2022, dopolnitev 2 – junij 2022). Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 3084.
Hkrati z elaboratom LP se javno razgrne tudi pobuda za izvedbo lokacijske preveritve.
II. 
Namen lokacijske preveritve je doseganje gradbenega namena občinskega podrobnega prostorskega akta (v nadaljevanju OPPN) z dopustitvijo individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev OPPN, za gradnjo avtopralnice.
III. 
Elaborat LP in pobuda za izvedbo lokacijske preveritve iz I. točke tega sklepa, bosta javno razgrnjena v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 9. do 3. 10. 2022.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki ne želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej navesti.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0014/2022
Žalec, dne 13. septembra 2022
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost