Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2830. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 8416.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 14. korespondenčni seji, dne 12. 9. 2022, sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS 58/18) se v preambuli, naslovu in vseh členih odloka besedna zveza »občina Krško« v vseh sklonih nadomesti z besedo »mestna občina Krško«.
2. člen 
V prvem odstavku I. točke 3. člena odloka se za številko »59« dodata vejica in številka »463«.
3. člen 
V prvem odstavku III. točke 12. člena odloka se za številko »424« dodata vejica in številka »461«.
4. člen 
V prvem odstavku I. točke 14. člena odloka za številko »53« dodata vejica in številka »462«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2012-O301
Krško, dne 12. septembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost