Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2832. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci, stran 8417.

  
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – Odl. US) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 10. dopisni seji dne 6. 9. 2022 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci 
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci.
2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Odranci.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Odranci. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Odranci.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa.
4. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov volilne kampanje v višini dodatnih 0,12 EUR na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa.
5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 58/18).
Št. 179-10D/2022
Odranci, dne 6. septembra 2022
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost