Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

2841. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex, stran 8425.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 3. točko 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex, v nadaljevanju SD ZN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo SZ ZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v nadaljevanju ZUreP-3 in vsi ostali relavantni zakoni in podzakonski akti.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD ZN se nahaja na enoti urejanja prostora UN1/110, v nadaljevanju EUP, z oznako podrobnejše namenske rabe IG (gospodarske cone), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), v nadaljevanju OPN, v 157. členu določeno podaljšanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov in za njih veljavni PIA so naslednji:
– UN1/110 del – Odlok o s.i.d. Odloka o ZN industrijska cona Slov. Konjice, Baumuller, Banex (Uradni list RS, št. 61/02 in 120/05).
(2) Na območju SD ZN se bodo določili pogoji in usmeritve za ureditev zemljišč in objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami, obstoječa pozidava se ohranja. Dejavnost je poslovna proizvodna in skladiščna dejavnost za potrebe obstoječe dejavnosti na območju. Predvidena je umestitev kuhinje, jedilnice, pisarniških in skladiščnih prostorov.
(3) Območje SD ZN zajema zemljišča s parcelnimi št. 1522, 1466/2, 1467/2 vse k.o. 1115 Slovenske Konjice, skupne površine cca 0,7 ha.
(4) Območje SD ZN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja SD ZN.
(5) Območje načrtovanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD ZN tudi spremeni – smiselno razširi ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SD ZN bo izvedena v skladu z ZUreP-3, po rednem postopku, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe od 119. do 124. člena.
5. člen 
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Prikaz posameznih faz priprave prostorskega akta:
Priprava ocene stanja v prostoru
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
Objava sklepa 
Pridobitev smernic NUP-ov
Priprava osnutka prostorskega akta in pridobitev 1. mnenja NUP-ov
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb in predlogov
Priprava predloga prostorskega akta in pridobitev 2. mnenja NUP-ov
Priprava usklajenega predloga
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
Objava prostorskega akta
(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD ZN predviden v desetih mesecih.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;
3. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
4. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
6. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice;
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje;
8. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice;
9. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SD ZN izkazalo, da so tangirani.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(način vključevanja javnosti) 
V postopku priprave SD ZN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom SD ZN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, na sedežu Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice. Na spletni strani občine, v tedniku Novice ter na oglasni deski Občine Slovenske Konjice bo objavljeno javno naznanilo o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani občine.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN) 
Pripravo SD ZN financira občina, pripravo geodetskega posnetka in strokovnih podlag financira investitor.
9. člen 
(presoja sprejemljivosti na okolje) 
V postopku se ne bo izvedla celovita presoja vplivov na okolje. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje. Ta je v zadevi št. 3563-0093/2022-3 z dne 19. 8. 2022 podal oceno, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Št. 350-0013/2022
Slovenske Konjice, dne 2. septembra 2022
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost