Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

164. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

191. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06
192. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
193. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
194. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

165. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
166. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
167. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
195. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

SODNI SVET

168. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

169. Dopolnitev Poslovnika Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

170. Tarifa o pravnih storitvah
171. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Bovec

172. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2020
173. Sklep o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest

Celje

174. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja »Tehno parka Celje, javnega zavoda za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti« v plačni razred
175. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Črnomelj

187. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020

Dobrepolje

176. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

Gornji Petrovci

177. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci

Koper

178. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper

Kozje

179. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2020

Litija

180. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

Ljubljana

181. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2020

Metlika

188. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2020

Murska Sobota

189. Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota

Razkrižje

182. Sklep o imenovanju podžupana Občine Razkrižje

Slovenska Bistrica

183. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018

Tišina

184. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2020
190. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina

Turnišče

185. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2020
186. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Turnišče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti