Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 430-1/2020 O401 Ob-1196/20, Stran 312
Občina Krško objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14)
javni razpis 
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2020 
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2020.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 8.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na mačko in 50,00 EUR bruto cene na psa. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Krško,
– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2020 do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine.
Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci s prilogami. Podatki na obrazcu se morajo ujemati s podatki osebnih dokumentov lastnika živali.
8. V primeru formalno nepopolnih obrazcev bo prijavitelj pozvan, da vlogo dopolni v 8 dneh od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
9. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
10. Vloge, oddane po porabi sredstev, se zavržejo.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti