Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

188. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2020, stran 604.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 30. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Metlika za leto 2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Metlika za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun)
II. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Proračun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.988.793,88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.552.778,04
70
DAVČNI PRIHODKI
5.511.555,59
700
Davki na dohodek in dobiček
4.944.759,00
7000
Dohodnina
4.944.759,00
703
Davki na premoženje
445.1.696,59
7030
Davki na nepremičnine
373.346,593
7031
Davki na premičnine
350,00
7032
Davki na dediščine in darila
17.000,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
55.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
121.100,00
7044
Davki na posebne storitve
3.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
118.100,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.041.222,45
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
840.018,01
7102
Prihodki od obresti
200,00
7103
Prihodki od premoženja
839.818,01
711
Takse in pristojbine
10.000,00
7111
Upravne takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
7120
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714
Drugi nedavčni prihodki
181.534,44
7141
Drugi nedavčni prihodki
181.534,44
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
260.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
30.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
230.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
220.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
4.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
2.000,00
7301
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
2.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.172.015,84
740Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
594.393,94
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
594.393,94
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
577.621,90
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
575.443,35
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
2.178,55
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
9.483.406,64
840
TEKOČI ODHODKI
2.310.062,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
490.235,58
4000
Plače in dodatki
436.300,00
4001
Regres za letni dopust
17.651,58
4002
Povračila in nadomestila
25.784,00
4004
Sredstva za nadurno delo
10.500,00
4009 
Drugi izdatki zaposlenim 
0,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
79.113,50
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
39.492,00
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
31.550,00
4012
Prispevek za zaposlovanje
269,00
4013
Prispevek za starševsko varstvo
447,50
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
7.355,00
402
Izdatki za blago in storitve
1.697.512,92
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
184.458,39
4021 
Posebni material in storitve 
71.425,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
311.650,00
4023
Prevozni stroški in storitve
23.138,09
4024
Izdatki za službena potovanja
2.650,00
4025
Tekoče vzdrževanje
613.370,00
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
23.170,00
4029
Drugi operativni odhodki
467.651,44
403
Plačila domačih obresti
12.200.00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
12.200,00
409
Rezerve
31.000,00
4090
Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091
Proračunska rezerva
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.345.357,14
410
Subvencije
427.844,89
4100
Subvencije javnim podjetjem
226.344,89
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
201.500,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.755.009,38
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
8.000,00
4117 
Štipendije
9.600,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.737.409,38
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
283.237,40
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
287.636,40
413
Drugi tekoči domači transferi
874.866,47
4130
Tekoči transferi občinam
43.782,81
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
120.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
702.083,66
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
9.000,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.425.624,58
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.425.624,58
4201 
Nakup prevoznih sredstev
32.069,47
4202
Nakup opreme
38.800,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.879.286,67
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
52.500,00
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
246.400,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
176.568,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
402.362,92
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
305.159,07
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
121.500,00
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
167.659,07
4314
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
16.000,00
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
97.203,85
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
97.203,85
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.494.612,76
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
–1.482.612,76
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
897.358,90
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.046.283,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.046.283,00
500
Domače zadolževanje
1.046.283,00
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
900.000,00
5001
Najeti krediti pridr. dom. kreditodajalcev
146.283,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
281.187,68
55
ODPLAČILA DOLGA
281.187,68
550
Odplačila domačega dolga
281.187,68
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
250.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
31.187,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–729.517,44
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
765.095,32
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.494.612,76
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
729.517,44
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15 % znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 1.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
9. člen 
V proračunu občine se za leto 2020 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
10. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene.
12. člen 
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000,00 EUR odloča župan.
13. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.
IV. ZADOLŽEVANJE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Metlika za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 1.046.283,00 EUR.
15. člen 
Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2020.
Št. 410-133/2019
Metlika, dne 30. januarja 2020
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti