Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Ob-1210/20, Stran 317
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 13. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/16, 68/17 in 81/19), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021 
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnih neprofitnih kulturnih projektov v letu 2020 in dvoletnih neprofitnih kulturnih projektov v letih 2020 in 2021, iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju mestna občina) za leti 2020 in 2021, s področja uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, sodobnega plesa, knjige in bralne kulture, filma, kulturne dediščine in drugih področij kulture.
S podporo kulturnim projektom mestna občina omogoči izvedbo posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu mestne občine.
II. Opredelitev pojmov:
– Javni interes je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na področju mestne občine, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z lokalnim programom za kulturo mestne občine, udejanja pa z javnim razpisom za financiranje kulturnih projektov.
– Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
– Izraz kulturni projekt (v nadaljevanju projekt) se uporablja za označevanje posamične kulturne aktivnosti, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena samostojna celota in bo izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica ter tudi za označevanje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto, za enoletne projekte, oziroma v dveh letih celoto, za dvoletne projekte. Dvoletni projekt izkazuje kontinuiteto delovanja ter razvoj in nadgradnjo projekta v dveh zaporednih letih.
– Izraz nevladna kulturna organizacija se uporablja za pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zasebni zavod ali druga nevladna organizacija, ki deluje na razpisnih področjih.
– Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec projekta, ki predstavlja in zastopa organizacijo, ki se prijavlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju kulture, če je sam prijavitelj.
III. Namen javnega razpisa je ohranjanje, spodbujanje in razvoj za mestno občino pomembnih kulturnih projektov, ki se izvajajo na njenem območju in so dostopni širši javnosti.
IV. Prijavitelji na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež dejavnosti na območju mestne občine, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma imajo stalno prebivališče v mestni občini, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– so registrirani za izvajanje projektov na razpisnih področjih oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu in na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, če je prijavitelj nevladna organizacija oziroma so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri pristojnem ministrstvu, če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali,
– odgovorna oseba izvajalca ni bila kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju o prijavljenem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
– prijavljeni projekt oziroma dejavnost prijavitelja se ne sme financirati iz sredstev drugih javnih razpisov oziroma iz proračunskih sredstev mestne občine oziroma preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.
V. Predmet sofinanciranja so projekti, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo izvedeni v proračunskem letu 2020, za enoletne projekte oziroma v proračunskih letih 2020 in 2021, za dvoletne projekte.
Prijavitelj lahko na razpis prijavi omejeno število projektov, in sicer:
– največ dva enoletna projekta za leto 2020 ali
– največ en enoletni projekt za leto 2020 in en dvoletni projekt za leti 2020 in 2021.
V primeru, da prijavitelj prijavi več projektov, kot je dovoljeno, se po odpiranju vlog prijavitelja pozove, da v roku treh dni od prejema poziva izbere projekt(a), ki naj se uvrsti(ta) v nadaljnjo obravnavo. Če tega v roku ne stori, se vloga kot neustrezna zavrže.
V primeru, da je prijavitelju odobreno sofinanciranje dvoletnega projekta, lahko v naslednjem letu (v letu, ko je objavljen javni razpis samo za enoletne projekte), na razpis prijavi samo en enoletni projekt.
Mestna občina iz sredstev tega razpisa ne sofinancira: profitnih projektov, odhodkov za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah ter vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
VI. Upravičenci za prijavo na javni razpis so:
– nevladne organizacije s statusom pravne osebe s sedežem v mestni občini, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, ustanova, zavod ali druga nevladna organizacija in
– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Subjekti, ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah, javni zavodi in fizične osebe, ki niso vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, niso upravičenci za prijavo na razpis.
Vloge prijaviteljev, ki niso upravičenci, bodo s sklepom zavržene.
VII. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mestne občine so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo kulturnega projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega kulturnega projekta na območju mestne občine,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– niso in ne bodo istočasno financirani s strani drugih financerjev ali iz drugih javnih razpisov oziroma drugih proračunskih postavk mestne občine,
– ki so dejansko nastali,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija).
Splošni materialni stroški prijavitelja, vezani na prijavljeni projekt (stroški telekomunikacij, plačilnega prometa, računovodstva, pisarniškega materiala, vode, elektrike in podobnih stroškov) so upravičeni stroški v višini do največ 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
Med lastna sredstva se lahko šteje tudi prostovoljno delo članov v nevladnih organizacijah, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega projekta.
Če je prijavitelj samozaposleni na področju kulture mora predvideti najmanj 60 % sredstev kot materialne stroške in honorarje ostalih sodelujočih ter največ 40 % sredstev vrednosti projekta kot lasten honorar. Če je prijavitelj nevladna organizacija pa mora predvideti najmanj 60 % sredstev za materialne stroške ter največ 40 % za stroške dela zaposlenih pri prijavitelju, ki so vezani na izvedbo prijavljenega projekta.
Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da so prihodki in odhodki enaki.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec.
VIII. Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje enoletnega projekta, ki se bo izvedel v letu 2020, je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za leto 2020 zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati 9.900 EUR.
Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje dvoletnega projekta, ki se bo izvajal v letih 2020 in 2021, je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za prvo leto izvajanja projekta zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta v letu 2020 (tj. do 60 % od celotnih upravičenih stroškov za izvedbo projekta v letu 2020), hkrati pa višina zaprošenega zneska za izvajanje projekta v letu 2020 ne sme presegati 9.900 EUR.
Prijavitelj lahko iz javnega razpisa za drugo leto izvajanja projekta zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti projekta v letu 2021 (tj. do 60 % od celotnih upravičenih stroškov za izvedbo projekta v letu 2021), hkrati pa višina zaprošenega zneska za izvajanje projekta v letu 2021 ne sme presegati 9.900 EUR. Poleg tega višina zaprošenega zneska za drugo leto financiranja ne sme presegati zaprošenega zneska za prvo leto financiranja projekta.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, pristojni organ zavrže.
IX. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, znaša 110.000 EUR za leto 2020 in 110.000 EUR za leto 2021. Enoletni projekti morajo biti realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letu 2020, dvoletni projekti pa morajo biti realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letih 2020 in 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračunov za leti 2020 in 2021.
X. Strokovna komisija oceni projekte na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij 1: Kakovost projekta:
1.1 Vsebinska ocena projekta
– vsebinska zaokroženost projekta, celovitost, aktualnost
– ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi
– bogatenje programske ponudbe v občini
– razvoj projekta v času njegovega trajanja (kvalitativen oziroma/in kvantitativen razvoj)
(do 25 točk)
1.2 Prepoznavnost projekta in sodelujočih pri projektu v lokalnem, slovenskem in mednarodnem prostoru, mednarodna partnerstva, vključevanje domačih in tujih kvalitetnih (vrhunskih) ustvarjalcev
(do 10 točk)
1.3. Povezovanje z uveljavljenimi čezmejnimi partnerji s ciljem ustvarjanja somestja Nove Gorice in Gorice
(do 10 točk)
1.4 Kakovost predstavitve projekta in njegova dostopnost javnosti: tehtnost predstavitve, promocijski načrt, pričakovani učinki in odmevnost projekta, načrtovani doseg ciljnih skupin, mednarodna promocija, dostopnost projekta
(do 15 točk)
1.5 Organizacijska in tehnična zahtevnost, dlje časa trajajoči projekt
(do 15 točk)
(Skupaj do 75 točk).
Kriterij 2: Reference prijavitelja:
2.a) Za nevladne organizacije:
2aa) Izvajalec ima status organizacije v javnem interesu na področju kulture in/ali je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma referenčno nagrado na državnem nivoju
(Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2ab) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
2.b. Za samozaposlene na področju kulture:
2ba) Izvajalec je prejel Nagrado Franceta Bevka oziroma Bevkovo listino oziroma Referenčno nagrado na državnem nivoju (Prešernova nagrada, Borštnikov prstan ipd.) (5 točk)
2bb) Druge reference: z dokazili izkazuje reference o izvedbi pomembnih projektov, odmevnost dela in ustvarjanja v širšem (državnem, čezmejnem) okolju, nagrade, priznanja, itd. za obdobje zadnjih treh let (do 10 točk)
(Skupaj do 15 točk)
Kriterij 3: Finančna ustreznost projekta:
– finančna konstrukcija projekta je podana pregledno, realno in ekonomično (do 5 točk),
– izkazuje večji delež lastnih sredstev oziroma sredstev drugih virov financiranja (ministrstva, koprodukcije, sredstva EU itd.), nad 50 % lastnih sredstev (5 točk)
(Skupaj do 10 točk)
Najvišje možno število točk za posamezen projekt znaša 100 točk.
XI. Izračun vrednosti sofinanciranja
Končno število točk za posamezen projekt se izračuna kot povprečna ocena članov komisije, ki projekt ocenijo.
Sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov doseže enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev se sofinancira:
– projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 2,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 in Kriteriju 2 prioriteto določi komisija.
Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
Predlog višine sredstev financiranja za posamezen projekt se določi na podlagi določb Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, rezultatov ocenjevanja, višine upravičenih zaprošenih sredstev s strani prijavitelja ter višine razpisanih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev za posamezen projekt je enaka višini zaprošenih sredstev za kritje upravičenih stroškov, ki pa ne smejo presegati 60 % upravičenih stroškov za izvedbo projekta in hkrati ne smejo presegati vrednosti 9.900 EUR za posamezno leto financiranja.
Postopek, kriteriji in način točkovanja vlog so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
XII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelj mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) in
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu.
Vloga je popolna, če vsebuje zgoraj navedene dokumente, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Za popolno vlogo se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prijavljenih projektov. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, mora vsak projekt prijaviti na posameznem razpisnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enoletne projekte prijavitelji prijavijo na obrazcih za enoletne projekte, dvoletne pa na obrazcih za dvoletne projekte.
Prijavitelj lahko vlogo spreminja do preteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko »Razpisi«. Prijavitelji lahko za razpisno dokumentacijo zaprosijo tudi preko elektronskega naslova majda.petejan@nova-gorica.si oziroma petra.konrad@nova-gorica.si ali jo prevzamejo osebno v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III).
XIII. Javni razpis se prične 31. 1. 2020 in se zaključi 2. 3. 2020 ob 10. uri.
XIV. Realizacija projektov in poraba sredstev
Enoletni projekti morajo biti v celoti realizirani v letu 2020, dvoletni pa v letih 2020 in 2021. Natančni roki, v katerih morajo biti projekti realizirani in sredstva porabljena, ter obseg in dinamika izplačil s strani Mestne občine Nova Gorica, bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju kulturnega projekta.
Mestna občina bo odobrena sredstva za sofinanciranje projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
Podrobnejša navodila o predložitvi dokazil o realizaciji posameznega projekta in o porabi sredstev ter načinu nakazovanja sredstev se določi v razpisni dokumentaciji.
XV. Prijavitelji morajo prijave z vsemi prilogami v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko pravočasno poslati na naslednji naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, z oznako »Javni razpis za kulturo 2020/2021 – ne odpiraj« ali jih osebno oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 36/I). Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.
V primeru dopolnjevanja vloge, ki jo prijavitelj lahko dopolnjuje do izteka roka za prijavo na javni razpis, je potrebno poleg oznake javnega razpisa ter naziva in naslova prijavitelja navesti tudi besedo »Dopolnitev«.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je najkasneje do 2. 3. 2020 do 10. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je do 2. 3. 2020 do 10. ure vložena v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica (soba št. 36/I).
Vlogo, ki ni pravočasna, ni oddana izključno na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
XVI. Predvideni datum odpiranja vlog je 3. 3. 2020, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica bo v roku 60 dni od zaključka odpiranja vlog z odločbo obvestila prijavitelje o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja kulturnega projekta. Rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
XVII. Župan lahko do izdaje odločb ustavi postopek javnega razpisa. Župan sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa.
XVIII.Dodatne informacije o razpisu lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti