Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

183. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018, stran 597.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 7. 11. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Realizacija 2018 v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.605.382
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.377.549
70
DAVČNI PRIHODKI
18.134.634
700
Davki na dohodek in dobiček
15.257.383
703
Davki na premoženje
2.224.636
704
Domači davki na blago in storitve
447.881
706
Drugi davki in prispevki
204.734
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.242.915
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.339.144
711
Takse in pristojbine
23.742
712
Globe in druge denarne kazni
33.207
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
173.811
714
Drugi nedavčni prihodki
673.011
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.056.258
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.024.258
73
PREJETE DONACIJE
11.550
730
Prejete donacije iz domačih virov
11.550
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.042.732
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.042.732
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
117.293
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
117.293
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
23.088.241
40
TEKOČI ODHODKI 
5.854.245
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.301.573
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
213.207
402
Izdatki za blago in storitve
3.821.458
403
Plačila domačih obresti
120.147
409
Rezerve
397.860
41
TEKOČI TRANSFERI 
10.457.277
410
Subvencije
142.292
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.935.217
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
840.248
413
Drugi tekoči domači transferi
3.539.520
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.811.924
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.811.924
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
964.795
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
257.242
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
707.553
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–482.859
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.470.851
50
ZADOLŽEVANJE
1.470.851
500
Domače zadolževanje
1.470.851
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.477.740
55
ODPLAČILA DOLGA
1.477.740
550
Odplačila domačega dolga
1.477.740
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–489.748
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–6.889
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
482.859
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
3.312.013
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve zaključnega računa proračuna in načrtov razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018.
3. člen 
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2018 so dosežena v naslednjih zneskih:
1.
Prihodki
228.861
2.
Odhodki
221.791
3.
Ostanek sredstev preteklega leta
9.474
4.
Ostanek sredstev rezerv konec leta
16.543
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www.slovenska-bistrica.si).
Št. 9000-22/2019-0203-6
Slovenska Bistrica, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti