Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

165. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 555.

  
Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport ter ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o določanju cen subvencioniranega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza, razrede oddaljenosti in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
2. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCM = A*K*M 
pri čemer je:
PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19; v nadaljnjem besedilu: uredba);
K: koeficient;
M: število.
(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM 
pri čemer je:
ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.
(4) Višina mesečnega povračila stroškov prevoza z lastnim prevozom, za upravičence iz prvega odstavka 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) se izračuna po naslednji enačbi:
PSP = A*K*M*R 
pri čemer je:
PSP: višina povračila stroškov prevoza z lastnim vozilom na mesec;
A: kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega 95 oktanskega bencina na prvi dan meseca obračuna;
K: koeficient;
M: število;
R: razdalja od naslova nepremičnine v kateri upravičenec biva do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje.
(5) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji enačbi:
M = (ŠD*2)/ŠM 
pri čemer je:
ŠD: število šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic;
ŠM: število šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja mesečnih vozovnic.
(6) Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 1,053 in spodnjo mejo, ki znaša 0,842. Vrednost K za izračun višine stroškov prevoza z lastnim vozilom znaša 1,053.
3. člen 
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCP = A*Kp*M*T 
pri čemer je:
PCP: polna cena polletne vozovnice;
A: cena enkratne vozovnice v skladu s tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je določena v uredbi;
Kp: koeficient;
M: predvideno število voženj na mesec;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.
(2) Vrednost Kp iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost Kp se za izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.
4. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izračuna po naslednji enačbi:
PCL = A*Kl*M*T 
pri čemer je:
PCL: polna cena letne vozovnice;
A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
Kl: koeficient;
M: predvideno število voženj na mesec;
T: število mesecev o obdobju subvencioniranja vozovnic, pri tem se šteje, da je za vozovnice za študente T enak 9, za vozovnice za dijake je T enak 10 in za udeležence izobraževanja odraslih je T enak 9 ali 10.
(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,684. Vrednost K se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in železniškega prevoza potnikov v 2. razredu potniškega vlaka, na podlagi analize validacij mesečnih vozovnic, določi s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet, in izvajalci.
5. člen 
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCM10 = A*K 
pri čemer je:
PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
K: koeficient.
(2) Vrednost K iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
6. člen 
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCP10 = A*K10p*T 
pri čemer je:
PCP10: polna cena polletne vozovnice za deset voženj;
A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
K10p: koeficient;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.
(2) Vrednost K10p iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
7. člen 
(polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj) 
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
PCL10 = A*K10l*T 
pri čemer je:
PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj;
A: cena enkratne vozovnice v skladu z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki je določena v uredbi;
K10l: koeficient;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za vozovnice za študente je T enak 9 in za vozovnice za udeležence izobraževanja odraslih je T enak 9 ali 10.
(2) Vrednost K10l iz prejšnjega odstavka je enaka 8.
8. člen 
(razredi oddaljenosti) 
Plačilo upravičenca za subvencionirano vozovnico se določa glede na razred oddaljenosti:
– 1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji od 2 km do vključno 60 km ali upravičenec iz šestega odstavka 114.b člena zakona potuje na razdalji do 2 km;
– 2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 60 km do vključno 90 km;
– 3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več kot 90 km na vseh registriranih linijah javnega linijskega medkrajevnega prevoza v avtobusnem in železniškem prometu na območju Slovenije.
10. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od dolžine skupne razdalje prevoza upravičenca z medkrajevnim avtobusnim oziroma železniškim prometom v eno smer potovanja.
(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 25,00 eura;
– za 2. razred oddaljenosti: 35,00 eura;
– za 3. razred oddaljenosti: 55,00 eura.
(3) Subvencionirana mesečna vozovnica za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
11. člen 
(cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PUP = CPm*T 
pri čemer je:
PUP: plačilo upravičenca za polletno vozovnico;
CPm: mesečna osnova za izračun cene polletne vozovnice, ki znaša:
za 1. razred oddaljenosti: 22,50 eura;
za 2. razred oddaljenosti: 32,50 eura;
za 3. razred oddaljenosti: 52,50 eura;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.
(2) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača upravičenec, za veljavnost vozovnice štirih mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 90,00 eura;
– za 2. razred oddaljenosti: 130,00 eura;
– za 3. razred oddaljenosti: 210,00 eura.
(3) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača upravičenec, za veljavnost vozovnice petih mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 112,50 eura;
– za 2. razred oddaljenosti: 162,50 eura;
– za 3. razred oddaljenosti: 262,50 eura.
(4) Subvencionirana polletna vozovnica iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je za upravičence iz 114.g člena zakona brezplačna.
12. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PUL = CLm*T 
pri čemer je:
PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico;
CLm: mesečna osnova za izračun cene letne vozovnice, ki znaša:
za 1. razred oddaljenosti: 20,00 eura;
za 2. razred oddaljenosti: 30,00 eura;
za 3. razred oddaljenosti: 50,00 eura;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za vozovnice za študente je T enak 9 in za vozovnice za udeležence izobraževanja odraslih je T enak 9 ali 10.
(2) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, za veljavnost vozovnice devetih mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 180,00 eura;
– za 2. razred oddaljenosti: 270,00 eura;
– za 3. razred oddaljenosti: 450,00 eura.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača upravičenec, za veljavnost vozovnice deset mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 200,00 eura;
– za 2. razred oddaljenosti: 300,00 eura;
– za 3. razred oddaljenosti: 500,00 eura.
(4) Subvencionirana letna vozovnica iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je za upravičence iz 114.g člena zakona brezplačna.
13. člen 
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eura.
(2) Subvencionirana mesečna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
14. člen 
(cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PU10P = PU10Pm*T 
pri čemer je:
PU10P: plačilo upravičenca za polletno vozovnico za deset voženj;
PU10Pm: mesečna osnova za polletno vozovnico za deset voženj, ki znaša 17,50 eura;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je T enak 5, razen v primeru vozovnice za študente in udeležence izobraževanja odraslih v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.
(2) Cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, za obdobje veljavnosti štirih mesecev znaša 70,00 eura, za obdobje veljavnosti petih mesecev pa 87,50 eura.
(3) Subvencionirana polletna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
15. člen 
(cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec) 
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:
PU10L = PU10Lm*T 
pri čemer je:
PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset voženj;
PU10Lm: mesečna osnova za letno vozovnico za deset voženj, ki znaša 15,00 eura;
T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozovnic; pri tem se šteje, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za vozovnice za študente je T enak 9 in za vozovnice za udeležence izobraževanja odraslih je T lahko enak 9 in 10.
(2) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, za obdobje veljavnosti devetih mesecev znaša 135,00 eura, za obdobje veljavnosti desetih mesecev pa 150,00 eura.
(3) Subvencionirana letna vozovnica za deset voženj za upravičence iz 114.g člena zakona je brezplačna.
16. člen 
(kombinirana vozovnica) 
(1) Ne glede na določbe 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane vozovnice za mestni promet, cena subvencionirane vozovnice poveča za višino doplačila za mestni promet, ki ne sme biti višji kot 15,00 eura. Natančna cena doplačila upravičenca za mestni promet se določi v pogodbi med ministrstvom, pristojnim za promet, in upravljavcem mestnega prometa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je za upravičenca iz 114.g člena zakona, ki uveljavlja pravico do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni promet, kombinirana vozovnica za mestni promet brezplačna.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvencionirane polletne ali letne vozovnice za mestni promet le na podlagi v istem obdobju veljavne polletne ali letne vozovnice za medkrajevni promet.
KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-395/2019/13
Ljubljana, dne 29. januarja 2020
EVA 2020-2430-0006
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 
 
Soglašam! 
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
Soglašam! 
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti