Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 023-3/2020-DI/1 Ob-1222/20, Stran 352
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 (v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1)) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javno dražbo 
za prodajo službenih vozil 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja treh rabljenih osebnih službenih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
Znamka in model vozila
Registrska številka
Datum prve 
registracije
(cm³)
(kW)
Vrsta 
goriva
Število 
km
IZKLICNA 
cena v €
VARŠČINA 
v €
Renault Grand Scenic 2.0 dCi Privilege
LJ 77-5RA
11.2.2008
1995
110
dizel
142.693
421,00
42,10
Renault Grand Scenic 1.9 dCi Privilege
LJ HV-164
22.12.2008
1870
96
dizel
210.965
2.318,00
213,80
Škoda Octavia 
2.0 TDI Ambiente
LJ HV-125
22.12.2008
1968
103
dizel
175.124
2.716,00
271,60
Opombe:
– vozilo reg. št. LJ 77-RA je močno poškodovano in se prodaja z letnimi pnevmatikami ter dvema pripadajočima zimskima pnevmatikama,
– vozilo reg. št. LJ HV-164 se prodaja z zimskimi in letnimi pnevmatikami,
– vozilo reg. št. LJ HV-125 se prodaja s pnevmatikami, ki so na vozilu.
Prodaja vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Vozila se prodajajo posamično, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije in so v voznem stanju, razen vozila reg. št. LJ 77-5RA, ki ni v voznem stanju. Reklamacija po prevzemu vozila ni možna.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne cene posameznih vozil so navedene v tabeli, objavljeni v točki 2 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 evrov.
4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki resnost pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini 10 % od izklicne cene vozila, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, in sicer:
– za vozilo reg. št. LJ 77-RA, sklic: SI00 2100, z navedbo v polju namen: »varščina za LJ 77-5RA«,
– za vozilo reg. št. LJ HV-164, sklic: SI00 2600, z navedbo v polju namen: »varščina za LJ HV-164« in
– za vozilo reg. št. LJ HV-125, sklic: SI00 3000, z navedbo v polju namen: »varščina za LJ HV-125«.
Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku osmih dni po opravljeni javni dražbi.
S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist prodajalca.
Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem;
– najugodnejši dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupnino, zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.
V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi najugodnejši dražitelj.
Najugodnejši dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe ter prevzemnega zapisnika.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 209-II (II. nadstropje).
Javna dražba bo potekala v torek, 25. 2. 2020, s pričetkom ob 11. uri.
Obvezna registracija dražiteljev bo potekala na dan dražbe od 10.30 do 10.55.
7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo z vsemi dokazili:
– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51, ali
– po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si in v vednost dejan.horvat@zzzs.si.
Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednja dokazila:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju (Obrazec 1),
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od trideset dni,
– dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri dni pred začetkom javne dražbe v poslovnem času prodajalca tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: miha.merlak@zzzs.si in v vednost dejan.horvat@zzzs.si ali na spletni strani https://www.zzzs.si/.
Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti obvezno navedeno:
– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– Ne odpiraj – Javna dražba – ZZZS prodaja vozil 2020«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom javne dražbe, to je petek, 21. 2. 2020, do 11. ure.
Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz postopka.
Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo dokumentacije.
8. Ogled vozila
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o vozilih je mogoč na spodaj navedenih lokacijah, vsak delovni dan v delovnem času do petka, 21. 2. 2020, in sicer le po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti kontaktne osebe prodajalca.
Ogled vozila reg. št. LJ 77-5RA je mogoč na lokaciji OE CE, Gregorčičeva cesta 5, 3000 Celje. Kontaktni osebi sta: Helenca Marija Benkovič, helenca-marija.benkovic@zzzs.si, 03/42-02-363 in Mirjam Rozman, mirjam.rozman@zzzs.si, 03/42-02-249.
Ogled vozila reg. št. LJ HV-164 je mogoč na lokaciji OE MB, Sodna ulica 15, 2000 Maribor. Kontaktni osebi sta Ivan Cebek, ivan.cebek@zzzs.si, 02/29-09-385 in Petra Pirih, petra.pirih@zzzs.si, 02/29-09-434.
Ogled vozila reg. št. LJ HV-125 je mogoč na lokaciji OE RV, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem. Kontaktni osebi sta Stanislava Škratek, stanislava.skratek@zzzs.si, 02/82-10-236 in Melita Polenik, melita.polenik@zzzs.si, 02/82-10-212.
9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti dveh članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče identificirati dražitelja;
– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe;
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 50,00 evrov;
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba;
– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi;
– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
– dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno;
– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe; ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma komisije;
– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en dražitelj;
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za posamezno vozilo.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po opravljeni javni dražbi.
V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot petnajst dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena in 77. členom ZSPDSLS-1.
11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.
Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje vozil daje: Miha Merlak, 01/30-77-206, 031/406-130, miha.merlak@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti