Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

191. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06, stran 611.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 
1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vrtine P-1/06 (ID znak 1936-1026/4-0; koordinate X: 115154, Y: 471337, Z: 346).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode iz vrtine P-1/06, je 157.680 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode iz vrtine P-1/06 je 6 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Koncesija obsega območje vrtine P-1/06 in zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTPodV_1008), in sicer iz prvega Dolomitnega vodonosnika in vodonosnika v apnenčastih kamninah.
(5) Napajalno območje vrtine P-1/06 ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
2. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
3. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
Koncesija se podeli osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje proizvodnje pijač,
– ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe in
– ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
4. člen 
(pogoji za izvajanje koncesije) 
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode ali druge pravice, podeljene na vodnih telesih na vplivnem območju.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe podzemne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe podzemne vode in največji dovoljeni pretok rabe podzemne vode iz 1. člena te uredbe nista presežena,
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda,
3. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda,
4. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik,
5. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje,
6. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe in Prilogo, ki je sestavni del te uredbe,
7. zagotoviti opazovalno vrtino v skladu s programom monitoringa iz 7. člena te uredbe,
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,
9. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe, za katere se podeljuje koncesija, in
10. zagotavljati mesečno spremljanje nivoja talne vode v okoliškem poplavnem gozdu.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov,
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in
3. omogočati izvedbo sanacijskih ukrepov znotraj območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje druge pogoje:
1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo podzemne vode ter njihovo redno vzdrževanje,
2. zagotoviti dostop do vrtine P-1/06 z vzhodne strani preko stavbnih zemljišč objekta za proizvodnjo pijač,
3. zagotoviti, da se pri vzpostavljanju infrastrukture za vrtino P-1/06 ne posega v okoliški gozd,
4. zagotoviti, da posebna raba vode ne povzroča nedopustnih obremenitev površinskih voda (stoječih vodnih teles in vodotokov),
5. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja,
6. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vrtini iz prvega odstavka 1. člena te uredbe,
7. zagotavljati enkratdnevni (on-line) prenos podatkov iz Priloge te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija),
8. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki jo zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test),
9. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi,
10. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na rabo vode,
11. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah vodnega vira, ki je predmet koncesije, in
12. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
(5) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z začasno omejitvijo ali prekinitvijo izvajanja posebne rabe vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode, ki zajema najmanj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
3. vplivov na vodostaj površinskih voda zaradi izvajanja posebne rabe vode,
4. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema,
5. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske vode ali
6. ogrožanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(6) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
5. člen 
(vodenje ločenega računovodstva) 
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin podzemne vode.
6. člen 
(poslovnik) 
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
7. člen 
(monitoring) 
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vključuje monitoring odvzetih količin podzemne vode, monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine v skladu z zahtevami iz Priloge te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa agencija.
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar najpozneje do 28. februarja tekočega leta pošlje agenciji in Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s Prilogo te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena je objavljen na spletni strani agencije.
8. člen 
(hramba dokumentacije) 
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.
9. člen 
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije) 
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE 
10. člen 
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijavitelji na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) ali zaposlenimi pri prijaviteljih v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski ali partnerski zvezi, v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njimi v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo ne sme biti imenovana niti oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso minila tri leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član naknadno izve za razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.
(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno prek ministrstva.
11. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
14. odgovorno osebo za dajanje informacij med javnim razpisom.
12. člen 
(prednostna merila za izbor koncesionarja) 
Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa, sta naslednji:
– lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, ki so potrebne za dejavnost proizvodnje pijač, in
– ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od višine, določene v 16. členu te uredbe.
13. člen 
(odločba o izboru koncesionarja) 
(1) Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa.
(2) Odločba o izboru se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA 
14. člen 
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja podzemne vode na ustju vrtine in
2. stanju podzemne vode na vodnem telesu iz 1. člena te uredbe.
(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO 
15. člen 
(opredelitev plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
16. člen 
(višina plačila za koncesijo) 
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izračuna po naslednji enačbi:
Vpl. = 0,01 x Pčisti-prihodek + Vkoncesija x (2,66 x Qnaravna + 2 x Qnamizna + Qpijač),
pri čemer je:
– Vpl.:
plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izraženo v eurih,
– Pčisti-prihodek:
čisti letni prihodek od prodaje naravne mineralne vode, namizne vode in brezalkoholnih pijač, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražen v eurih,
– Qnaravna:
letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot naravno mineralno vodo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1 000 litrih,
– Qnamizna:
letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1 000 litrih,
– Qpijač:
letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot brezalkoholno pijačo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1 000 litrih,
– Vkoncesija:
višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v eurih.
(3) Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode (Vkoncesija) se izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija
=
0,08xPvodno-povračilo
Q1 + 2xQ2 + 2,66xQ3
pri čemer je:
– Vkoncesija:
višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v eurih,
– Pvodno-povračilo:
vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena v eurih,
– Q1:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1 000 litrih,
– Q2:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali v pivu, izražena v 1 000 litrih,
– Q3:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 1 000 litrih.
(4) Vrednosti za Pvodno-povračilo, Q1, Q2 in Q3 iz prejšnjega odstavka so izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil in o proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.
17. člen 
(višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode) 
(1) Višino plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode iz prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo višine plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.
18. člen 
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. februarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo iz 16. člena te uredbe, za preteklo leto.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku iz prejšnjega odstavka ali so poslani podatki napačni, se za izračun višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga direkcija.
19. člen 
(način plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz 16. člena te uredbe, pri čemer se uporabi višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov ustekleničene podzemne vode, določena na podlagi 17. člena te uredbe.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje podatke iz prejšnjega člena.
20. člen 
(poračun) 
Morebitna razlika med z akontacijama vplačanimi zneski in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu s 16. členom te uredbe, se plača tako, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, ali vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil za koncesijo.
VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu) 
(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar prvo poročilo iz šestega odstavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
22. člen 
(višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode v prehodnem obdobju) 
Do uveljavitve sklepa iz 17. člena te uredbe znaša višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene podzemne vode Vkoncesija 1,405 eura.
23. člen 
(prva akontacija plačila za koncesijo) 
(1) Ne glede na 19. člen te uredbe se prva akontacija plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se uporabijo podatki o dejanski količini odvzete podzemne vode v tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske pogodbe.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05 in 122/07).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2020
Ljubljana, dne 30. januarja 2020
EVA 2016-2550-0092
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti