Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

180. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji, stran 594.

  
Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 49.a člena, tretjega odstavka 49.b člena in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18), 16. člena in drugega odstavka 52. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17), 5. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) so Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 7. redni seji dne 18. 12. 2019, Občinski svet Občine Litija na 9. redni seji dne 16. 12. 2019, Občinski svet Občine Šentrupert na 3. dopisni seji dne 21. 1. 2020 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi organ Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: Skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, naloge, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do Skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
V besedilu tega odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen 
Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: medobčinska inšpekcija),
– občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo) in
– urejanja prostora
– civilne zaščite in reševanja
in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
– Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljan
– Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,
– Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
3. člen 
Sedež Skupne uprave je v Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Skupna uprava ima lahko prostore tudi na dislociranih enotah.
Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom »Skupna občinska uprava občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji«.
4. člen 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
Župani na predlog vodje Skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Skupne uprave.
Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo Skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
Skupna uprava je enovit organ.
Skupna uprava svoje naloge opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. Skupna uprava ima dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen 
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Skupna uprava je pristojna za odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organizirana. V upravnih postopkih na drugi stopnji, v katerih je na prvi stopnji odločila Skupna uprava, odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.
Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo.
O morebitni izločitvi vodje Skupne uprave iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanja dejanj v postopkih iz pristojnosti Skupne uprave odloča direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice. V primeru izločitve vodje Skupne uprave direktor občinske uprave sedežne občine ustanoviteljice o stvari tudi odloči.
O morebitni izločitvi zaposlenega v Skupni upravi iz postopkov odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanja dejanj v postopkih iz pristojnosti Skupne uprave odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Skupni upravi, odgovarja občina, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
7. člen 
Skupno upravo vodi vodja, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence.
Vodja Skupne uprave ima status uradnika na položaju. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti vodje Skupne uprave se opredelijo v pisnem dogovoru o medsebojnih razmerjih, ki ga sklenejo župani (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Vodja predstavlja in zastopa Skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela zaposlenih v Skupni upravi.
8. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v Skupni upravi, sklenejo delovno razmerje s sedežno občino ustanoviteljico, kar pomeni, da ima občina, v kateri ima Skupna uprava sedež, za javne uslužbence Skupne uprave status delodajalca.
Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne občine ustanoviteljice v soglasju z župani ostalih občin ustanoviteljic, in sicer na predlog vodje Skupne uprave.
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin ustanoviteljic oziroma vodja Skupne uprave na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
III. SREDSTVA ZA DELO 
9. člen 
Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v Skupni upravi v razmerju števila prebivalcev te občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja Skupne uprave, in sicer občine ustanoviteljice sredstva za financiranje delovanja Skupne uprave zagotavljajo v naslednjih deležih:
Občina Dol pri Ljubljani v deležu 20,44 %,
Občina Litija v deležu 51,45 %,
Občina Šentrupert v deležu 9,69 % in
Občina Šmartno pri Litiji v deležu 18,42 %.
Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku se lahko stroški, kadar vsebina dela to narekuje, delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, ali glede na vrednost investicije, ki se izvaja na območju posamezne občine, ali v kombinaciji teh načinov, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela, finančnim načrtom in kadrovskim načrtom in s čimer morajo soglašati župani vseh občin ustanoviteljic.
10. člen 
Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Finančni načrt Skupne uprave je sestavni del proračuna sedežne občine ustanoviteljice.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje Skupne uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki.
Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, stroške opreme ter stroške skupnih projektov v Skupni upravi zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 9. člena tega odloka.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Skupne uprave je njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.
11. člen 
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Litija. Občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu z 9. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
12. člen 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene v tem odloku, občine ustanoviteljice uredijo z dogovorom, ki ga sklenejo župani občin ustanoviteljic.
13. člen 
Skupna uprava preneha s sporazumno odločitvijo občin ustanoviteljic.
14. člen 
V kolikor občina izrazi interes za izstop iz Skupne uprave, mora vodji Skupne uprave in županom občin ustanoviteljic najmanj šest mesecev pred iztekom proračunskega leta posredovati izjavo o izstopu.
Izjavo o izstopu iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet občine ustanoviteljice, ki izstopa iz Skupne uprave.
Vodja Skupne uprave v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice iz Skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave.
Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Skupne uprave, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje Skupne uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
Če ena občina ustanoviteljica izstopi in če se druge občine ustanoviteljice ne strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, je dolžna občina ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, prevzeti javne uslužbence, ki so postali presežni zaradi njenega izstopa iz Skupne uprave, ali pokriti vse stroške morebitnih presežnih delavcev.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, in da izpolni vse ostale obveznosti iz tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Skupna uprava nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva nemoteno naprej, delo na področju urejanja prostora in civilne zaščite in reševanja pa prične z dnem, ki ga župani občin ustanoviteljic sporazumno določijo v dogovoru.
16. člen 
Župani občin ustanoviteljic dogovor iz 12. člena tega odloka sklenejo v treh mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11, 54/11 in 54/14).
18. člen 
Ta odlok bo župan Občine Litija posredoval v objavo v Uradni list Republike Slovenije po tem, ko ga bodo v enakem besedilu sprejeli občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020.
Št. 061-1/2007-46
Litija, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 
Št. 061-0001/2020
Dol pri Ljubljani, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 
Št. 032-0002/2020
Šentrupert, dne 21. januarja 2020
Župan 
Občine Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec 
Št. 037-003/2004-35
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost