Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

179. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2020, stran 592.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Kozje za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.286.420
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.426.537
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.881.967
700
Davki na dohodek in dobiček
2.666.707
703
Davki na premoženje
134.950
704
Domači davki na blago in storitve
80.310
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
544.570
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
347.100
711
Takse in pristojbine
2.500
712
Denarne kazni 
2.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
192.870
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
144.547
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
144.547
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
715.336
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
628.085
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
87.251
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.860.859
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.402.939
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.470
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.261
402
Izdatki za blago in storitve 
844.608
403
Plačila domačih obresti
23.600
409
Rezerve
190.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.377.895
410
Subvencije
82.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
876.600
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
89.000
413
Drugi tekoči domači transferi 
330.295
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.971.625
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.971.625
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
108.400
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
49.600
432
Investicijski transferi
58.800
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–574.439
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
Prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
161.626
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
161.626
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
221.811
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga 
221.811
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–634.624
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–60.185
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
574.439
999
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
splošni sklad za drugo
634.624
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
7. prihodki ožjih delov občine,
8. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
9. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
10. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
11. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov,
12. nadomestilo za omejeno rabo prostora – nuklearka.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom županje ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe in prvega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 40.000,00 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 EUR županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja dolžniku do občine do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
V letu 2020 se bo občina zadolžila v višini 161.626,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2020 zadolži do višine 0,0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2021) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2018-11/3
Kozje, dne 23. januarja 2020
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti