Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

193. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 623.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18 10/19 in 76/19) se v 1. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba določa ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za ohranjanje in izboljševanje ekosistemov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (v nadaljnjem besedilu: ukrepi razvoja podeželja) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2015) 849 z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 in zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 6837 z dne 18. 9. 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave, spletni strani programa razvoja podeželja (http://program-podezelja.si) in pri izpostavah Javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska svetovalna služba) za izvajanje:«.
V 3. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1867 z dne 28. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2019, str. 6)«.
V 4. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)«.
V 6. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)«.
V 8. točki se besedilo »2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33)« nadomesti z besedilom »2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9)«.
V 12. točki se besedilo »2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7)« nadomesti z besedilom »2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5)«.
V 13. točki se besedilo »2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44)« nadomesti z besedilom »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58)«.
V 14. točki se besedilo »2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »2019/1804 z dne 28. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede sprememb vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, pregledov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema ter kontrolnega sistema v zvezi z navzkrižno skladnostjo (UL L št. 276 z dne 29. 10. 2019, str. 12)«.
V 15. točki se pred podpičjem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2. 2019, str. 15)«.
V 17. točki se besedilo »2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9)« nadomesti z besedilom »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58)«.
2. člen 
V 2. členu se v 1. točki besedilo »23/17 in 5/18« nadomesti z besedilom »23/17, 5/18, 10/19 in 7/20«.
V 3. in 5. točki se besedilo »s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »z Uredbo o shemah neposrednih plačil«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »je ministrstvo« nadomesti z besedilom »je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
4. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku znesek »534.520.720 eurov« nadomesti z zneskom »525.233.314,67 eura«.
V prvi alineji se znesek »203.287.386,67 eura« nadomesti z zneskom »206.487.386,67 eura«.
V drugi alineji se znesek »65,3 milijona eurov« nadomesti z zneskom »66.131.000 eurov«.
V tretji alineji se znesek »265.933.333,33 eura« nadomesti z zneskom »252.614.928 eurov«.
5. člen 
V 11. členu se v četrtem odstavku za besedo »obveznost« dodata vejica in besedilo »sicer se podaljšanje obveznosti zavrne«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti do enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(6) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz drugega odstavka 23. člena te uredbe upravičenec lahko vstopno površino te obveznosti poveča za več kot deset odstotkov, vendar za največ 20 odstotkov oziroma 2 ha, pri čemer se upošteva dovoljeni obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, njegova obveznost pa se nadaljuje.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenec pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz 7. do 16. točke in 19. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe vstopno površino te obveznosti poveča za več kot 20 odstotkov oziroma 2 ha, pri čemer se upošteva dovoljeni obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, obstoječa obveznost pa se nadomesti z novo petletno obveznostjo za celotni obseg površin, ki vključuje obstoječe in povečane površine.
(8) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja posamezne operacije iz drugega odstavka 23. člena te uredbe je vstopno površino te obveznosti mogoče zmanjšati za največ deset odstotkov.
(9) Če se vstopna površina zaključene petletne obveznosti operacij iz 7. do 16. točke in 19. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe zmanjša za več kot deset odstotkov, zaključene petletne obveznosti posamezne operacije ni mogoče podaljšati, lahko pa upravičenec znova vstopi v isto operacijo in prevzame novo petletno obveznost izvajanja te operacije.
(10) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zaključene petletne obveznosti mogoče podaljšati, če v primerih, določenih na obrazcu o zmanjšanju ali prenosu površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za tekoče leto iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, agencija več kot desetodstotno zmanjšanje površin odobri.
(11) Upravičenci zaključeno petletno obveznost za izvajanje posamezne operacije iz drugega odstavka 23. člena te uredbe podaljšajo tako, da podajo izjavo glede podaljšanja zaključene petletne obveznosti za ukrep KOPOP oziroma EK na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, zahtevek pa vložijo v skladu s prvim odstavkom 153. člena te uredbe.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo dvanajsti do šestnajsti odstavek.
6. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »11. člena« doda besedilo »te uredbe«.
7. člen 
V 21. členu se za šestnajstim odstavkom doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka v primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti izvajanja obvezne zahteve iz 26. člena te uredbe agencija z upravnim pregledom preveri ustreznost kolobarja v zadnjih petih letih.«.
8. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku v tretji alineji za besedo »obveznosti« doda besedilo »iz 11. člena te uredbe«.
V petnajstem odstavku se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Te evidence se morajo nepretrgoma voditi v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe.«.
V sedemnajstem odstavku se besedilo »104. člena« nadomesti z besedilom »70., 76., 81., 86., 99. in 104. člena«.
9. člen 
V 26. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka agencija v primeru podaljšanja obveznosti z upravnim pregledom preveri ustreznost kolobarja v zadnjih petih letih izvajanja obvezne zahteve POZ_KOL.«.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do deseti odstavek.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki postane enajsti odstavek, se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Upravičenec, ki ima obveznost izvajanja obvezne zahteve POZ_KOL in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki ne šteje kot glavni posevek, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, mora v zbirni vlogi navesti tudi kmetijsko rastlino, ki šteje kot glavni posevek. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izpolnitev obveznosti za obvezno zahtevo POZ_KOL.«.
10. člen 
V 27. členu se v dvanajstem odstavku besedilo »iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »iz Uredbe o shemah neposrednih plačil«.
11. člen 
V 28. členu se za enajstim odstavkom doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Upravičenec, ki ima obveznost za izvajanje izbirne zahteve POZ_NIZI in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki ne šteje kot glavni posevek, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, mora v zbirni vlogi navesti tudi kmetijsko rastlino, ki šteje kot glavni posevek. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izpolnitev obveznosti za izbirno zahtevo POZ_NIZI in zanjo je upravičenec upravičen do plačila za to zahtevo.«.
12. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku za besedo »Jesenice« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »Slovenj Gradca« pa se dodata vejica in besedilo »za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič ter za območje Celja in Žalca«.
13. člen 
V 91. členu se v prvem odstavku za besedilom »Slovenj Gradca« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »Semič« pa se doda besedilo »ter za območje Celja in Žalca«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »iz Uredbe o shemah neposrednih plačil«.
14. člen 
V 115. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Upravičenec, ki ima obveznost za izvajanje zahteve GEN_SOR in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki ne šteje kot glavni posevek, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, je za to zelenjadnico upravičen do plačila za zahtevo GEN_SOR.«.
15. člen 
V 122. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja ukrepa EK upravičenec lahko vstopno površino te obveznosti poveča za več kot deset odstotkov, vendar za največ 20 odstotkov oziroma 2 ha, pri čemer se upošteva dovoljeni obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, njegova obveznost pa se nadaljuje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenec pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja ukrepa EK vstopno površino te obveznosti poveča za več kot 20 odstotkov oziroma 2 ha, pri čemer se upošteva dovoljeni obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, obstoječa obveznost pa se nadomesti z novo petletno obveznostjo za celotni obseg površin, ki vključuje obstoječe in povečane površine.
(5) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izvajanja ukrepa EK je vstopno površino te obveznosti mogoče zmanjšati za največ deset odstotkov.
(6) Če se vstopna površina zaključene petletne obveznosti ukrepa EK zmanjša za več kot deset odstotkov, te obveznosti ni mogoče podaljšati, lahko pa upravičenec znova vstopi v ukrep EK in prevzame novo petletno obveznost za izvajanje tega ukrepa.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zaključene petletne obveznosti mogoče podaljšati, če v primerih, določenih na obrazcu o zmanjšanju ali prenosu površin, vključenih v ukrep KOPOP oziroma EK v predhodnem letu, za tekoče leto iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, agencija več kot deset odstotno zmanjšanje površin odobri.
(8) Upravičenci zaključeno petletno obveznost za izvajanje ukrepa EK podaljšajo tako, da podajo izjavo glede podaljšanja zaključene petletne obveznosti za ukrep KOPOP oziroma EK na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, zahtevek pa vložijo v skladu s prvim odstavkom 153. člena te uredbe.«.
Dosedanji tretji odstavek postane deveti odstavek.
16. člen 
V 134. členu se za trinajstim odstavkom doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Upravičenec, ki uveljavlja ukrep EK in uveljavlja vlogo za izplačilo podpore za zelenjadnice iz Uredbe o shemah neposrednih plačil za zelenjadnico, ki ne šteje kot glavni posevek, določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, mora v zbirni vlogi navesti tudi kmetijsko rastlino, ki šteje kot glavni posevek. Ta kmetijska rastlina se upošteva za izplačilo za ukrep EK.«.
17. člen 
V 141. členu se v prvem odstavku besedilo »iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »iz Uredbe o shemah neposrednih plačil«.
18. člen 
V 148. členu se besedilo »s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil« nadomesti z besedilom »z Uredbo o shemah neposrednih plačil«.
19. člen 
V 150. členu se v 3. točki za besedilom »Slovenj Gradca« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »Semič« pa se doda besedilo »ter za območje Celja in Žalca«.
20. člen 
V prilogi 12 se pri zahtevi GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. rastline za krmo na njivah:
– inkarnatka: Inkara,
– krmna ogrščica: Daniela, Starška,
– lucerna: Bistra, Krima, Soča,
– podzemna koleraba: Rumena maslena;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. druge rastline za krmo na njivah:
– strniščna repa: Kranjska okrogla;«.
Dosedanja 9. točka postane 10. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se za sedmo alinejo dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– motovilec: Ljubljanski, Pomladin, Žličar,
– radič: Goriški, Monivip, Solkanski,«.
Dosedanje osma, deveta in deseta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta alineja.
Dosedanje 11., 12. in 13. točka postanejo 12., 13. in 14. točka.
Pri zahtevi GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin se v 6. točki v napovednem stavku za besedo »trave« doda besedilo »za pridelavo semena«.
8. in 9. točka spremenita tako, da se glasita:
»8. rastline za krmo na njivah:
– inkarnatka: Inkara,
– krmna ogrščica: Daniela, Starška,
– lucerna: Bistra, Krima, Soča,
– podzemna koleraba: Rumena maslena;
9. druge rastline za krmo na njivah:
– strniščna repa: Kranjska okrogla;«.
V 10. točki se za sedmo alinejo dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– motovilec: Ljubljanski, Pomladin, Žličar,
– radič: Goriški, Monivip, Solkanski,«.
Dosedanje osma, deveta in deseta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta alineja.
21. člen 
V prilogi 16 se v osmem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe prejšnjega stavka se v primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti ukinitve plačil iz preglednice 3 ne upoštevajo.«.
V devetem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe prejšnjega stavka se v primeru podaljšanja zaključene petletne obveznosti operacije iz 111. člena uredbe ukinitve plačil iz preglednice 3 ne upoštevajo.«.
V devetnajstem odstavku se besedilo »petnajstega odstavka 21. člena« nadomesti z besedilom »šestnajstega odstavka 21. člena«, besedilo »desetega odstavka 124. člena« z besedilom »enajstega odstavka 124. člena«, besedilo »desetega odstavka 21. člena« z besedilom »enajstega odstavka 21. člena« in besedilo »osmega odstavka 124. člena« z besedilom »devetega odstavka 124. člena«.
V sedemindvajsetem odstavku se beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »petnajstega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19 in 76/19).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2020
Ljubljana, dne 30. januarja 2020
EVA 2019-2330-0101
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti