Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 354-15/2020-2 Ob-1217/20, Stran 332
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 354-15/2020 z dne 24. 1. 2020, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2020 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2020.
3. Pogoji in merila
Prijavitelj se s svojim programom oziroma aktivnostjo za leto 2020 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2020, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2020 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2020.
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper in
– omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 2020).
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– redne dejavnosti zavoda ali društva (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj (razen socialno ogroženih, ljudi s posebnimi potrebami),
– stroški vezani na redno dejavnost (posredni stroški – največ 10 % odobrenih sredstev) kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima prijavitelj v najemu prostor Mestne občine Koper ali ni iz Mestne občine Koper), npr. telovadnica za redno dejavnost, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
– prostovoljno delo, članarina,
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju aktivnosti za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja,
– aktivnostih, ki neposredno prispevajo k čistejšemu okolju (aktivnosti brez uporabe plastike),
– aktivnostih, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za varovanje okolja,
– aktivnostih, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja okolja,
– aktivnostih, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja okolja,
– aktivnostih za varovanje okolja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v mesecu septembru v Tednu mobilnosti (Mobilnost z ničelnimi emisijami za vse), ter v obeleženih dnevih varstva okolja, kot so svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.,
– poudarek letošnjega razpisa je na temo Podnebnih sprememb – Mobilnost z ničelnimi emisijami za vse – čista mobilnost.
Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Izločitveno merilo:
V kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.
4. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja z aktivnostjo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi z aktivnostjo,
– navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi z aktivnostjo ter drugih pojavljanjih sofinancirane aktivnosti v medijih,
– izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število kosov oziroma izvodov, v kolikor se sofinancira pripravo oziroma izdelavo izdelka,
– vključiti v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 2020) (Tematika: Podnebne spremembe – Mobilnost z ničelnimi emisijami za vse – čista mobilnost),
– podrobno predstaviti sofinancirane aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredovati Mestni občini Koper na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika, da jih Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– najkasneje 5 dni po končanem dogodku v sklopu Evropskega tedna mobilnosti po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom aktivnosti) o izvršenih aktivnostih. Fotografije lahko Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh.
5. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je opredeljena s proračunom za leto 2020, in sicer največ do 13.200 EUR.
6. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 21. februarja 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2020, »Ne odpiraj, št. 354-15/2020«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo najkasneje v roku 8 dni po poteku roka za prijavo.
Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivost ne odpravi, bo taka vloga zavržena.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. 05/664-63-86.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti