Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 215-02/2020-6 Ob-1225/20, Stran 343
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19)
javni razpis 
za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Komen v letu 2020 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Komen (Uradni list RS, št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju Občine Komen in so namenjeni širši javnosti. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednje javne prireditve:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,
– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto dni pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– prireditve, ki so predmet sofinanciranja, morajo imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– za isto prireditev niso sofinancirana iz drugih virov proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2020 na proračunski postavki 180327 »Sofinanciranje prireditev po razpisu« v višini 15.000 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za sofinanciranje prireditev so:
– stroški izvedbe programa (avtorski honorarji – računi izvajalcev, potni stroški nastopajočih …),
– tehnična oprema (najem prostora, osvetlitev, ozvočenje, oder …),
– druga oprema (šotor, stojnice, stoli, ograje, prenosni wc-ji …),
– stroški promocijskega materiala, oglaševanja (vabila, plakati, objave v medijih …),
– stroški organizacije in koordinacije prireditve,
– stroški pridobitve potrebnih dovoljenj, vključno s stroški izdelave elaboratov,
– stroški povezovalca/voditelja prireditve,
– stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora, vključno z vso potrebno infrastrukturo,
– stroški varovanja prireditve,
– stroški zavarovanj,
– stroški reševalne službe,
– stroški pogostitve nastopajočih, vendar največ 10 % prejetih sredstev po razpisu; stroški nabave alkoholnih pijač niso upravičeni stroški pogostitve,
– drugi stroški materiala in storitev povezani z organizacijo prireditve,
– prostovoljno delo, vendar največ 20 % prejetih sredstev po razpisu.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanciranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključku. Predlagatelji bodo morali po zaključku prireditve občinski upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev. Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja javnih prireditev bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih prireditev:
opis kriterija
št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več
15 
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat
10
c. Prireditev bo izvedena prvič
5
II. TRAJANJE PRIREDITVE
a. enodnevna
15
b. dvo ali večdnevna
25
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja
5
b. Prireditev regijskega značaja
20
c. Prireditev državnega značaja
30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva pričakovano število obiskovalcev)
a. do 200 obiskovalcev
5
b. nad 200 obiskovalcev
10
V. PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRIVABLJANJU TURISTOV IN OBISKOVALCEV V ČASU IZVEN GLAVNIH SEZON (november–marec)
10
VI. KAKOVOST PRIREDITVE
do 50 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE
do 50 
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE
do 50 
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV
10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN
do 50
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 
20
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih; televizija; radio)
do 50
Merila in kriteriji za vrednotenje kulturnih prireditev:
opis kriterija
št. točk
I. NARAVA PRIREDITVE
a. Prireditev je bila izvedena petkrat ali več
15 
b. Prireditev je bila izvedena od dvakrat do štirikrat
10
c. Prireditev bo izvedena prvič
5
II. TRAJANJE PRIREDITVE (pri razstavah se upošteva odprtje razstave)
a. enodnevna
10
b. festival, abonma
do 50
III. NIVO PRIREDITVE
a. Prireditev občinskega značaja
5
b. Prireditev regijskega značaja
20
c. Prireditev državnega značaja
30
IV. ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI (v kolikor prireditev še ni bila izvedena, se upošteva pričakovano število obiskovalcev)
a. do 100 obiskovalcev
5
b. nad 100 obiskovalcev
10
V. PRIREDITEV, KI OHRANJA IZROČILO KULTURNE DEDIŠČINE, SLOVENSKEGA JEZIKA, IDENTITETE NARODA IN SLOVENSKIH OBIČAJEV
15
VI. KAKOVOST PRIREDITVE
do 50 
VII. ZAHTEVNOST IZVEDBE PRIREDITVE
do 50 
VIII. INOVATIVNOST PRIREDITVE
do 50 
IX. BREZPLAČEN VSTOP NA PRIREDITEV
10
X. POMEN PRIREDITVE ZA PROMOCIJO IN PREPOZNAVNOST OBČINE KOMEN
do 50
XI. SOORGANIZACIJA PRIREDITVE NAJMANJ TREH ORGANIZACIJ 
20
XII. ZAKUP OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA (v digitalnih medijih – fb, instagram; v tiskanih medijih; televizija; radio)
do 50
9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju prireditev,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Slika 1
Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449 0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002 ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.
Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti