Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

166. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza, stran 558.

  
Na podlagi devetega odstavka in trinajstega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju subvencioniranega prevoza 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.
2. člen 
(subvencionirana vozovnica) 
Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na mesec.
3. člen 
(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice) 
(1) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je lahko pisna ali elektronska. Upravičenec mora pred pridobitvijo subvencionirane vozovnice v novem šolskem ali študijskem letu izvajalcu subvencioniranih prevozov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) predložiti popolno pisno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga) na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika ali vlogo odda elektronsko. Obrazec in povezava do elektronske vloge se objavita na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva, pristojnega za izobraževanje, ministrstva, pristojnega za javno upravo, na spletnem portalu subvencioniranih prevozov ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.
(2) Vloga vsebuje podatke o upravičencu, zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza ter relaciji. Če se upravičenec izobražuje v tujini, vlogi predloži potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program. Če upravičenec iz 114.g člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19; v nadaljnjem besedilu: zakon) uporablja javni prevoz, vlogi predloži obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.
(3) Upravičenec iz 114.g člena zakona, ki ne more uporabljati javnega prevoznega sredstva in kjer na relaciji od kraja bivanja do kraja izobraževanja ni organiziran prevoz s prilagojenimi vozili za prevoz gibalno oviranih oseb, ter bo za relacijo, do katere je upravičen, uporabljal lastni prevoz s prilagojenim vozilom, vlogo posreduje na ministrstvo. Upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku se krijejo stroški prevoza.
(4) Upravičenec iz prejšnjega odstavka vlogi predloži:
– homologacijo prilagojenega vozila za prevoz težje in težko gibalno oviranih oseb na invalidskem vozičku,
– številko potrdila o tehnično ustreznem vozilu,
– veljavno registracijo vozila, z nezgodnim zavarovanjem potnikov,
– številko vozniškega dovoljenja voznika, ki bo opravljal prevoz,
– obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.
(5) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavljanje pravice do subvencioniranega prevoza, upravičenec v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe vloži novo pisno vlogo pri izvajalcu oziroma elektronsko spremembo vloge, ki nadomesti predhodno vlogo. Nova pisna oziroma elektronska vloga se vloži v primeru spremembe naslova bivanja, statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenca in vrste vloge.
(6) Upravičenec lahko v šolskem oziroma študijskem letu vloži več vlog, in sicer:
– kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane mesečne vozovnice in subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec;
– v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, če upravičenec predloži s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja« iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
– v primeru, ko upravičenec biva na različnih naslovih, če predloži sklep sodišča o bivanju na različnih naslovih.
(7) Izvajalec originale pisnih vlog arhivira in jih v fizični obliki hrani dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči.
(8) Izvajalec elektronske vloge arhivira in hrani v elektronski obliki dve leti od vnosa vloge v evidenco subvencije prevoza. Po preteku tega obdobja jih uniči oziroma izbriše.
4. člen 
(nakup subvencionirane vozovnice) 
(1) Upravičenec izvede nakup subvencionirane vozovnice preko spleta pri izvajalcih, ki omogočajo spletni nakup subvencionirane vozovnice na podlagi šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza oziroma nakup izvede na prodajnih mestih izvajalcev.
(2) Izvajalec začne postopek izdaje subvencionirane vozovnice na podlagi predložene popolne pisne vloge ali šifre elektronske vloge iz evidence subvencije prevoza. Če upravičenec ne predloži popolne pisne vloge, se ta zavrže že pred vnosom v evidenco subvencije prevoza.
(3) Izvajalec iz pisne ali elektronske vloge razbere relacijo, na kateri upravičenec potuje.
(4) Izvajalec izda upravičencu subvencionirano vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec lahko izda subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov.
5. člen 
(enkratni nakup subvencionirane vozovnice) 
(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice).
(2) Če je upravičenec v skladu s četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje bivališču v času izobraževanja, kupi eno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec.
(3) Če se relacije iz prvega in drugega odstavka tega člena prekrivajo, upravičenec relacijo na vlogi med stalnim oziroma začasnim prebivališčem in bivališčem v času izobraževanja prilagodi tako, da se relacija ne prekriva z relacijo med bivališčem v času izobraževanja in lokacijo izobraževanja.
(4) Če upravičencu iz drugega odstavka tega člena pripada vozovnica za območje Slovenije, izvede nakup vozovnice na podlagi vloge za mesečno vozovnico, vlogo za vozovnico za deset voženj na mesec pa prekliče.
(5) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona, ob upoštevanju enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave za relaciji iz prvega in drugega ostavka tega člena.
(6) V postopku izdaje subvencioniranih vozovnic izvajalec upošteva enkratni nakup subvencionirane vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema obračuna najkrajšo pot.
6. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalec sproti v evidenco subvencij prevoza sporoča podatke o prejetih vlogah, izdanih subvencioniranih vozovnicah ter morebitnih preklicih in spremembah vlog ali izdanih subvencioniranih vozovnic.
(2) Izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka sporoča s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev.
(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih subvencioniranih vozovnicah izvajalec mesečno sporoča v evidenco subvencij prevoza. Podatke o plačilu poroča ob prejemu plačila upravičenca v celoti, podatke o polni ceni in subvenciji pa vsak mesec poroča v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež polne cene polletne oziroma letne subvencionirane vozovnice.
(4) Podrobnejši način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji evidence subvencije prevoza.
7. člen 
(plačilo subvencionirane vozovnice) 
(1) Plačilo subvencionirane vozovnice upravičenec izvede pri kateremkoli izvajalcu.
(2) Upravičenec plača subvencionirano vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz pri izvajalcu, ki mu izda subvencionirano vozovnico. Upravičenec lahko pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza izvede tudi doplačilo in prevzem subvencionirane vozovnice za mestni promet. Doplačilo za mestno subvencionirano vozovnico se izvede za isto obdobje, kot je bilo izvedeno plačilo za medkrajevno subvencionirano vozovnico ali pa za posamezni mesec.
(3) Kadar ima upravičenec več vlog, izvede plačilo subvencioniranih vozovnic za vsako vlogo posebej.
8. člen 
(subvencija) 
(1) Subvencija za izdano subvencionirano vozovnico se izračuna kot razlika med polno ceno subvencionirane vozovnice, ki jo ureja pravilnik, ki določa cene subvencioniranega prevoza, in ceno subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec.
(2) Višina polne cene subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka se za prvi mesec veljavnosti določi glede na datum prodaje subvencionirane vozovnice, in sicer:
– za subvencionirane vozovnice, prodane v predprodaji in do vključno desetega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 100 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice;
– za subvencionirane vozovnice, prodane od 11. do vključno 20. dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 60 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice;
– za subvencionirane vozovnice, prodane od 21. do vključno zadnjega dne tekočega meseca, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 40 % delež mesečne polne cene prodane subvencionirane vozovnice.
(3) Višina subvencije za upravičenca iz 114.g člena zakona je določena v pravilniku, ki določa cene subvencioniranega prevoza.
(4) Subvencija za izdano subvencionirano vozovnico za upravičenca iz tretjega odstavka 114.c člena zakona, je enaka polni ceni subvencionirane vozovnice, ki jo ureja pravilnik, ki določa cene subvencioniranega prevoza.
9. člen 
(vračilo plačila subvencionirane mesečne vozovnice) 
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neuporabljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom veljavnosti oziroma na dan prodaje. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.
(2) Vračilo subvencionirane mesečne vozovnice v času veljavnosti subvencionirane vozovnice ni možno.
(3) Preklicana subvencionirana mesečna vozovnica se ne subvencionira.
10. člen 
(vračilo plačila subvencionirane polletne ali letne vozovnice) 
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče subvencionirano polletno ali letno vozovnico.
(2) Če se preklic neuporabljene subvencionirane vozovnice izvede pred začetkom veljavnosti subvencionirane vozovnice oziroma na dan nakupa, se upravičencu vrne celotni znesek plačila.
(3) Izvajalec v primeru vračila neuporabljene subvencionirane vozovnice in vračila celotnega zneska plačila upravičenca, poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih vozovnic.
(4) Preklic subvencionirane vozovnice v času veljavnosti se izvede z zadnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se vrne plačilo v sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece. Upravičencu se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila upravičenca za subvencionirano polletno ali letno vozovnico in ceno subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesec, ki jo plača upravičenec in je določena v pravilniku, ki določa cene subvencioniranega prevoza, za mesece dejanske uporabe subvencionirane vozovnice.
(5) Izvajalec v primeru vračila subvencionirane vozovnice v obdobju veljavnosti in vračila sorazmernega zneska plačila upravičenca poroča o preklicu vseh že poročanih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesece po preklicu. Ob preklicu izvajalec poroča tudi o vračilu razlike pri plačilu upravičenca, ki se izračuna po naslednji formuli:
V = Mv * (Cmv – Cpv) oziroma V = Mv * (Cmv – Clv) 
pri čemer je:
V: vračilo razlike pri plačilu upravičenca;
Mv: število mesecev uporabe subvencionirane polletne oziroma letne vozovnice;
Cmv: cena subvencionirane mesečne vozovnice;
Cpv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane polletne vozovnice;
Clv: mesečna osnova za izračun cene subvencionirane letne vozovnice.
11. člen 
(sprememba subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec izvede spremembo subvencionirane vozovnice na podlagi vložitve nove vloge s strani upravičenca. Izvajalec pred izdajo nove subvencionirane vozovnice prekliče obstoječo subvencionirano vozovnico.
(2) Pri spremembi subvencionirane vozovnice v času njene veljavnosti se višina mesečne polne cene subvencionirane vozovnice določi tudi glede na datum spremembe subvencionirane vozovnice. Če je bila subvencionirana vozovnica spremenjena:
– do vključno desetega dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 40 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice in 60 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice;
– od 11. do vključno 20. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 50 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice in 50 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice;
– od 21. do vključno zadnjega dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne cene subvencionirane vozovnice 60 % polne cene prve prodane subvencionirane vozovnice in 40 % polne cene druge prodane subvencionirane vozovnice.
(3) Če upravičenec prekliče vlogo, na podlagi katere so že izdane subvencionirane vozovnice in izvedeno plačilo upravičenca, in vloži novo vlogo, se plačilo subvencioniranih vozovnic na podlagi preklicane vloge upošteva pri novi vlogi.
(4) Pri poročanju mora izvajalec na novi vlogi navesti šifro preklicane vloge, na podlagi katere je bilo izvedeno plačilo upravičenca.
12. člen 
(izguba in kraja subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o izgubljenih in ukradenih subvencioniranih vozovnicah.
(2) V primeru izgube ali kraje subvencionirane vozovnice izvajalec izda nadomestno subvencionirano vozovnico, ki se ne subvencionira.
13. člen 
(zloraba subvencionirane vozovnice) 
(1) Izvajalec ministrstvu posreduje podatke o zlorabljenih subvencioniranih vozovnicah.
(2) Če je prišlo do zlorabe pravice iz sedmega odstavka 114.b člena zakona, upravičenec to pravico izgubi, zlorabo pa ministrstvo ustrezno označi v evidenci subvencij prevoza.
(3) Izvajalec upravičencem, ki so izgubili pravico do subvencioniranega prevoza, v obdobju, v katerem so pravico izgubili, subvencionirane vozovnice ne izda, za že izdane subvencionirane vozovnice pa onemogoči njihovo uporabo.
(4) Upravičenec je v primeru ugotovljene zlorabe dolžan ministrstvu vrniti neupravičeno pridobljeno korist in sicer v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve in za vse izdane subvencionirane vozovnice, za katere je ugotovljena zloraba.
(5) Znesek vračila iz prejšnjega odstavka se preračuna od dneva vložitve popolne vloge do dneva izdaje odločbe. Ob izdaji odločbe se določi tudi rok vračila, ki ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 60 dni od vročitve odločbe.
(6) Če upravičenec neupravičeno pridobljene koristi v določenem roku ne vrne, se znesek izterja z upravno izvršbo.
14. člen 
(plačilo subvencije) 
(1) Ministrstvo izvajalcu na podlagi prejetih mesečnih računov in obveznih prilog, kot je to določeno v pogodbi med ministrstvom in izvajalcem, nakaže sredstva za poravnavo subvencije, in sicer na transakcijski račun izvajalca v roku največ 30 dni po prejemu računa.
(2) Ministrstvo upravičencu ali njegovemu zakonitemu zastopniku iz 114.g člena zakona, ki za prevoz od kraja bivanja do kraja izobraževanja koristi lasten prevoz, nakaže povračilo stroškov prevoza na transakcijski račun v roku največ 30 dni od prvega delovnega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(način določitve subvencije v prehodnem obdobju) 
Za izvajalce, ki opravljajo prevoze v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu in imajo z ministrstvom sklenjeno pogodbo o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, se do uvedbe poravnave višine subvencije glede na uporabo vozovnic pri posameznem izvajalcu, mesečna višina subvencije določi v višini razlike med polno ceno subvencioniranih vozovnic v posameznem mesecu za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016 in plačilom upravičencev v istem mesecu v tekočem šolskem oziroma študijskem letu.
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 44/17, 57/18 in 53/19).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-396/2019/11
Ljubljana, dne 29. januarja 2020
EVA 2020-2430-0007
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti