Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Ob-1205/20, Stran 306
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis 
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-1 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 X 50 minut)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno tipkano stran za vsako posamezno epizodo in do dve tipkani strani za vse epizode skupaj (generični sinopsis).
10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije scenarijev.
11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo realnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri realizaciji AV dela.
12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavnih lastnosti oseb, ki nastopajo v AV delu: spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (v kolikor je pomembna za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo oseb za določena dejanja.
13. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
14. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
15. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
16. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01).
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu odkupila eno televizijsko nanizanko oziroma nadaljevanko – 8 delov (programskih kosov/epizod), dolžina posamezne epizode 50 minut:
Scenariji in sinopsisi naj snov zajemajo iz sodobnega življenja, napisani naj bodo na jezikovni ravni, primerni za predvajanje na javni televiziji, v skladu z zakonom, ki ureja medije in AV medijske storitve. Vodilna tema naj bo umeščena v aktualno družbeno dogajanje, ki se odvija v specifičnih delovnih okoljih, v generacijskih ali socialnih skupinah, skozi katere se zrcali družbena klima v današnji Sloveniji. Glavni motiv nanizanke/nadaljevanke naj bo obdelan skozi svežo in relevantno zgodbo, razdelane dialoge ter prepričljivo izoblikovane glavne in stranske like, ki se srečujejo z izzivi in jih razrešujejo na izviren način. Vsebina in izvedba nanizanke/nadaljevanke naj bo primerna za široko ciljno občinstvo, upoštevati mora načela programov javne televizije in primernosti za osrednji programski čas predvajanja.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljeni na spletnih straneh RTV SLO.
5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupni maksimalni znesek znaša 615.000,00 EUR z vključenim DDV (504.098,36 EUR brez DDV 22 %), z možnostjo sklenitve aneksa za naslednjo sezono nanizanke/nadaljevanke.
V primeru uredniško-programske odločitve, da se realizira in predvaja še ena serija (sezona) izbrane nanizanke/nadaljevanke, se sklene aneks k pogodbi o odkupu AV dela. Pogoj za sklenitev aneksa je, da ima izbrani prijavitelj poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO ter da pred sklenitvijo aneksa predloži RTV SLO zahtevano vsebinsko dokumentacijo o nadaljnji seriji nanizanke/nadaljevanke.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na razpisu (obrazci št. 1–12),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s predpisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni realiziran oziroma dokončan.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije (vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del prijavitelja v letu 2019,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2017, 2018 in 2019 – ta obrazec odda samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali kateri izmed držav članic Evropske unije,
– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta (terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke za dokončanje projekta in izročitev AV dela),
– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja in soavtorja AV dela (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),
– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (14. člen GDPR),
– obrazec št. 12: izjava zakonitega zastopnika/nosilca starševske odgovornosti/skrbnika soavtorja, ki je mlajši od 18 let.
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,
– generični sinopsis za vse epizode/programske kose skupaj (zajema naj vsebinsko predstavitev projekta na največ dveh tipkanih straneh),
– posamezni sinopsisi za vseh osem epizod/programskih kosov (za vsako posamezno epizodo/programski kos najmanj na eni tipkani strani),
– karakterizacija glavnih likov,
– scenariji za prve tri epizode/programske kose,
– režijska eksplikacija (odda se splošna režijska eksplikacija za celotno AV delo),
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni rok
Razpis je odprt za prijave vlog od 31. 1. 2020 do 31. 3. 2020. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 31. 3. 2020.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 31. 3. 2020 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 31. 3. 2020 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov v letu 2020-1 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz posamezne ovojnice.
– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih:
– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsisov za vse dele in scenarija za prve 3 dele), kjer se pri presoji upošteva premiso in strukturo serije kot celote in posameznih delov, profesionalno oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni programski čas predvajanja – do 60 točk;
– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki besedila razpisa.
RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.
Na razpisu bo v okviru razpoložljivih sredstev izbran tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi odkupa AV dela.
S prijaviteljem izbranega projekta bo na osnovi izdane odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela se lahko opravi uskladitveni sestanek.
RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelja izbranega projekta, naj pristopi k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj izbranega projekta v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bo odzval pozivu, se bo štelo, da prijavitelj odstopa od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelj izbranega projekta mora zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelj izbranega projekta je v vseh fazah realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžan sodelovati z RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letu 2020/2021.
Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov
Projekt bo realiziran v letu 2020/2021: dokončanje serije vseh osem epizod/programskih kosov se predvidi najkasneje do februarja 2021, začetek njihovega predvajanja pa okvirno v februarja/marca 2021. Izbrani prijavitelj bo moral scenarije za vse epizode/programske kose oddati najkasneje do septembra 2020, grobo zmontirane verzije prvih treh epizod/programskih kosov pa najkasneje do 15. 12. 2020.
14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), nacionalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo.
S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse sodelujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih posreduje na RTV SLO, pridobil na zakonit način od vseh oseb, ki jih navaja v prijavi. Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije in zajema osebne podatke za celotni razpis.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti