Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 322-3/2020-2 Ob-1218/20, Stran 333
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-3/2020-1 z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2020 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2020.
Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2020 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve v Mestni občini Koper v letu 2020.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,
– povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti raznih vsebin,
– spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2020 iz drugih virov Mestne občine Koper,
– so oddala končno poročilo o delu za leto 2019 v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2019 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2019 niso prijavila na javni razpis),
– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani – predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev MOK v letu 2020 (predvidoma 16. 5. 2020).
Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki itd.,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte Mestne občine Koper in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, in sicer Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, Fantazima in druge prireditve.
S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.
5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2020, je opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2020, in sicer največ do 70.000,00 EUR.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 21. 2. 2020 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-3/2020«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za družbene dejavnosti, tel. 05/664-62-16 ali 05/664-62-39, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti