Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 5443-1/2020-6 Ob-1245/20, Stran 297
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1031/2013, št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU)223/2014 in Sklepa št. 541/2014 ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne 15. 2. 2018;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1 z dne 11. 12. 2018;
– Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17);
– Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18);
– Odločitve o podpori št.9-2/1/MDDSZ/0 za Javni razpis za izbor operacije »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji« (št. dokumenta: 3032-9/2020/4), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) izdala dne 29. 1. 2020
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji« 
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji« (v nadaljevanju: javni razpis) delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP), 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« ter 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«. Na javnem razpisu bo izbrana ena operacija. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1. Posredniški organ in izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pilotnega projekta v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS)1, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.
1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics t. i. NUTS, je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška), KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska). Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in KRZS (NUTS 2).
Storitve socialnega vključevanja invalidov, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: ZSVI), in so namenjene:
– usposabljanju za samostojno življenje,
– vseživljenjskemu učenju,
– prebivanju s podporo in
– ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov.
3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.
4. Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2 prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« in 9.2.1 specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe« OP EKP, saj je namenjen razvoju in pilotni izvedbi storitev, ki bodo prispevale k procesu deinstitucionalizacije invalidov.
Izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilji javnega razpisa so:
– razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov,
– implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost,
– spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov.
4.2 Specifični cilji
Specifična cilja javnega razpisa sta:
– vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost,
– zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb.
4.3 Kazalniki
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev javnega razpisa mora projekt, ki bo sofinanciran v okviru tega javnega razpisa, dosegati naslednje kvantificirane kazalnike učinka in rezultata:
ID
Vrsta kazalnika
Naziv kazalnika
Regija
Ciljna vrednost
9.8
Kazalnik učinka
Število oseb iz ciljnih skupin, vključenih v program
KRZS
47
9.14
Kazalnik rezultata
Delež vključenih odraslih, ki ob izhodu 
KRZS
100 %
Kazalnik učinka je dosežen, ko izbrani prijavitelj z osebo iz ciljne skupine, ki je opredeljena v 5. poglavju javnega razpisa, podpiše dogovor o vključitvi v program in pripravi osebni načrt za vključitev osebe v program.
Kazalnik rezultata je izpolnjen, če vključena odrasla oseba 1 mesec po zaključku programa ni bila vključena v institucionalno varstvo.
5. Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa (v nadaljevanju: uporabniki) so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.
V storitve, ki se bodo preizkušale v okviru tega javnega razpisa, se lahko vključujejo polnoletne osebe, ki imajo v skladu z ZSVI izdano odločbo o priznanju statusa invalida:
– z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,
– z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
– gluhoslepi z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in slabovidnosti,
– z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
– najtežje gibalno ovirane osebe, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.
V storitve morajo biti prednostno vključeni:
– invalidi, ki bi lahko ob podpori bivali v domačem okolju,
– invalidi, vključeni v oblike vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (dejavnosti varstveno delovnih centrov), ob pogoju, da se storitve socialnega vključevanja izvajajo izven časa, ko so invalidi vključeni v dejavnosti vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (dejavnosti varstveno delovnih centrov).
6. Obvezne aktivnosti
V okviru projekta je potrebno izvajati naslednje aktivnosti:
1. izvajanje promocijskih aktivnosti, priprava promocijskega gradiva, predstavitev rezultatov projekta pridruženim partnerjem in zainteresirani javnosti,
2. priprava operativnih navodil in protokola za izvedbo storitev socialnega vključevanja ter oblikovanje navodil za pripravo osebnega načrta za vključitev uporabnikov v program na podlagi Izhodišč za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov Inštituta RS za socialno varstvo (Priloga št. 4, Izhodišča za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov),
3. sodelovanje s predstavniki strokovnih institucij (področje zdravstva, sociale, izobraževanja, gospodarstva, zaposlovanja …) in državnih organov, ki so pomembni za razvoj in nadgradnjo projekta,
4. izbor izvajalcev storitev socialnega vključevanja in organizacija izobraževanja za izbrane izvajalce storitev socialnega vključevanja,
5. organizacija in spremljanje izvajanja storitev socialnega vključevanja za uporabnike,
6. aktivnosti v smeri vzpostavitve enotnega podpornega okolja za storitve socialnega vključevanja,
7. komunikacija z izvajalci storitev socialnega vključevanja (npr. delovne skupine, koordinacija, strokovno svetovanje …) in pridruženimi partnerji, ki sodelujejo v projektu,
8. administrativna dela, ki so povezana z upravljanjem projekta in poročanjem ministrstvu (priprava mesečnih in drugih obdobnih poročil, priprava letnih poročil, končnega poročila, evalvacije …),
9. nabor in izbor uporabnikov,
10. izdelava osebnega načrta za vključitev uporabnika v program,
11. motiviranje, opolnomočenje in spremljanje uporabnikov pri izvajanju osebnega načrta.
Za izvedbo projekta je pomembno sodelovanje z različnimi pridruženimi partnerji na lokalni/regionalni ravni (tj. v kraju, kjer se bodo izvajale storitve), ki bodo pripomogli h kakovosti izvajanja storitev socialnega vključevanja in vzpostavitvi podpornega okolja za izvajanje storitev.
Sodelovanje prijavitelja z različnimi pridruženimi partnerji bo v skladu z merili posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov. (dokazilo: Priloga št. 1: Pismo o nameri). Pridruženi partnerji niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta.
7. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.
7.1. Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene razpisne pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima status varstveno delovnega centra (VDC)2, s sedežem v Republiki Sloveniji.
2 Seznam varstveno delovnih centrov (VDC) je dostopen na spletni strani naročnika: https://www.gov.si/teme/varstveno-delovni-centri/
2. Ima sedež v regiji, v kateri se bodo izvajale aktivnosti projekta in tudi storitev socialnega vključevanja za uporabnike.
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega sofinanciranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis, nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
7. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 7) prijavitelj podpiše Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 1, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 4 in št. 6, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve prijave na javni razpis.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc.
Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za prijavitelja, bo ministrstvo zahtevalo dodatna pojasnila ali dokazila.
7.2. Splošni pogoji za projekt
Projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Projekt je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.2 prednostne naložbe, kot je navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica (v nadaljevanju: Obrazec št. 2)).
2. Projekt prispeva k doseganju 9.2.1. specifičnega cilja prednostne naložbe, kot je navedeno v poglavju 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2).
3. Projekt upošteva vsebine ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec št. 2).
4. Projekt predvideva ustrezno ciljno skupino, določeno v 5. poglavju javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2).
5. Projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakostjo moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 2).
7.3. Specifični pogoji za projekt
1. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse aktivnosti, navedene v poglavju 6 javnega razpisa.
2. Prijavitelj mora zagotoviti naslednje ustrezno usposobljene osebe:
a. koordinatorja projekta za izvajanje nalog, povezanih z upravljanjem in organizacijskim vodenjem projekta, ki mora imeti univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne smeri s področja socialnega varstva in izkušnje s področja vodenja projektov.
Na delovnem mestu koordinatorja projekta prijavitelj lahko zaposli največ eno osebo za polni delovni čas. Dopuščajo se tudi možnosti zaposlitve več oseb ali zgolj ene osebe za krajši delovni čas.
(Dokazilo: Obrazec št. 1 in Priloga št. 6: Strokovne reference koordinatorja/koordinatorke s fotokopijo diplome.)
b. strokovnega vodjo za izvajanje nalog povezanih z vsebinskim/strokovnim usmerjanjem projekta. Strokovni vodja projekta mora imeti opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
Na delovnem mestu strokovnega vodje prijavitelj lahko zaposli največ eno osebo za polni delovni čas. Dopuščajo se tudi možnosti zaposlitve več oseb ali zgolj ene osebe za krajši delovni čas.
(Dokazilo: Obrazec št. 1 in Priloga št. 7: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva.)
c. administratorja za izvajanje administrativno-tehničnih del potrebnih za izvajanje projekta.
Na delovnem mestu administratorja prijavitelj lahko zaposli največ eno osebo za polni delovni čas. Dopuščajo se tudi možnosti zaposlitve več oseb ali zgolj ene osebe za krajši delovni čas.
Prijavitelj lahko na projektu zaposli tudi dodatne strokovne delavce, in sicer v naslednjem obsegu:
– Do največ dve zaposlitvi za polni delovni čas za druge strokovne delavce za izvajanje samostojnih strokovnih nalog ali nalog, povezanih s pomočjo strokovnemu vodji projekta. Dopuščajo se tudi možnosti zaposlitve več oseb ali zgolj 1 osebe za krajši delovni čas. Strokovni delavci morajo imeti opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
(Dokazilo: Obrazec št. 1 in Priloga št. 7: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva.)
Prijavitelj mora, v primeru izbora projekta, izkazati zaposlitev (sklenjena pogodba o zaposlitvi) vseh zahtevanih oseb najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom.
V kolikor ima prijavitelj že ob prijavi na javni razpis zaposlene ustrezno usposobljene kadre, vlogi priloži tudi kopije pogodb o zaposlitvi (Priloga št. 8), kar bo upoštevano pri ocenjevanju prijave po pod-merilu 3.2 Zagotavljanje ustreznosti kadrov.
V primeru zamenjave koordinatorja, strokovnega vodje ali drugih strokovnih delavcev, mora prijavitelj zagotoviti njegovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjuje vse zgoraj zahtevane razpisne pogoje in ministrstvu v predhodno potrditev predložiti vsa zahtevana dokazila.
8. Obdobje in regija izvajanja projektov
8.1. Trajanje projektov
Projektne vsebine, ki bodo sofinancirane v okviru tega javnega razpisa, se morajo končati najkasneje do 31. 3. 2022.
8.2. Regija izvajanja projektov
V okviru javnega razpisa se načrtuje izbor enega projekta, ki se bo izvajal na območju KRZS.
Regija izvajanja in s tem povezana upravičenost stroškov, je vezana na kraj izvajanja aktivnosti projekta kot tudi izvajanja storitev socialnega vključevanja za uporabnike. Navedeno pomeni, da mora izbrani prijavitelj imeti sedež v regiji, v kateri se bodo izvajale aktivnosti projekta in tudi storitev socialnega vključevanja za uporabnike.
9. Sofinanciranje
9.1. Način sofinanciranja
Javni razpis delno sofinancira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz ESS. Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projektov.
Projekt bo sofinanciran iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Neupravičene stroške krije izbrani prijavitelj sam.
9.2. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2020, 2021 in 2022 znaša 1.151.500,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRZS.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru Proračuna RS – namenskih sredstev kohezijske politike po spodaj predvideni dinamiki sofinanciranja (zneski v tabeli so v EUR):
2020
2021
2022
SKUPAJ
KRZS
160390 PN 9.2. – Spodbujanje razpoložljivih 
zdravstvenih in socialnih storitev – Z 14-20 – EU
413.600,00
406.080,00
101.520,00
921.200,00
160391 PN9.2. – Spodbujanje razpoložljivih 
zdravstvenih in socialnih storitev – Z 14-20 – SLO
103.400,00
101.520,00
25.380,00
230.300,00
KRZS Skupaj
517.000,00
507.600,00
126.900,00
1.151.500,00
EU del (80 %)
413.600,00
406.080,00
101.520,00
921.200,00
SI del
103.400,00
101.520,00
25.380,00
230.300,00
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja po letih ob pogoju, da bodo za to zagotovljena proračunska sredstva.
9.3. Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-14/2019/2 z dne 3. 9. 2019, sredstva za sofinanciranje projektov ne predstavljajo državne pomoči.
10. Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri izbranemu prijavitelju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izbiri upravičenca do 31. 3. 2022 in bodo plačani do 30. 4. 2022.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz Proračuna RS) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do 31. 7. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projekta in so za to zagotovljena sredstva kohezijske politike v Proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projektov zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projektov so določena v prej navedenih navodilih OU.
11. Upravičenost stroškov
Upravičeni stroški
Stroški in izdatki v okviru tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projektov;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:
A. stroški plač in povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom koordinatorja, strokovnega vodje, drugih strokovnih delavcev in administratorja.
B. standardni strošek na enoto za izvajalca storitve socialnega vključevanja (SSE A)
Za izračun upravičenih stroškov izvajalca storitve socialnega vključevanja se uporabljajo poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, in sicer bodo v okviru izbranih projektov stroški izvajalca storitev socialnega vključevanja povrnjeni v obliki standardnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE).
SSE A predstavlja urno postavko dejansko opravljenega dela izvajalca storitve socialnega vključevanja, s katerimi prijavitelj sklene ustrezen pravni akt (podjemna pogodba, avtorska pogodba). Višina SSE A znaša 9,60 EUR. Metodologija izračuna ure je v prilogi.
SSE A se lahko uveljavlja zgolj za aktivnosti, neposredno povezane z delom z uporabnikom.
SSE A se lahko uveljavlja mesečno, glede na število realiziranih ur v mesecu. Izvajanje storitev mora potekati v skladu z osebnim načrtom, in sicer tako, da skupna vrednost SSE A na leto na uporabnika ne sme presegati 7.200,00 EUR, za trajanje projekta pa ne sme presegati 14.400,00 EUR na uporabnika. Pri tem mora biti najmanj 600 ur letno namenjenih storitvi prebivanje s podporo.
Lokacija prostora, v katerem se bodo izvajale storitve socialnega vključevanja, mora biti uporabniku dostopna.
Ob prvem uveljavljanju izplačila SSE A je ministrstvu potrebno predložiti:
– odločbo o priznanju statusa invalida, izdano skladno z ZSVI (za vsako vključeno osebo),
– sklenjen pravni akt o izvajanju storitve med izvajalcem storitve socialnega vključevanja in prijaviteljem,
– podpisan dogovor o vključitvi uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika/skrbnika v projekt,
– podpisan osebni načrt, iz katerega bo razvidna lokacija izvajanja storitev in letni obseg ur namenjenih storitvi prebivanja s podporo.
Za izplačilo SSE A je ministrstvu potrebno predložiti mesečno poročilo, iz katerega je razvidno število opravljenih ur z uporabnikom in vrsta izvedene storitve. Izvajanje storitev mora potekati v skladu z osebnim načrtom.
C. pavšalno financiranje v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja
Stroški pavšalnega financiranja so vsi stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta, in sicer v višini 40 % vrednosti dejansko nastalih upravičenih stroškov dela osebja na projektu.
Osnovo za izračun pavšala predstavlja seštevek realiziranih stroškov plač zaposlenih na projektu in SSE A.
Način določitve pavšalnega financiranja je skladen s 14. členom Uredbe 1304/2013/EU in 67(1) d in (5)(d) Uredbe 1303/2013/EU.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini (za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s projektom),
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva.
Dokazil o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno sofinanciranje, ni potrebno priložiti.
Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj v vlogi upravičenca sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– nakup rabljene opreme;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta sofinancirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbah z izvajalci storitev socialnega vključevanja invalidov ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
Neupravičeni so tudi vsi stroški nad dovoljenim pavšalnim financiranjem v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja.
Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila PO, dostopnih na:
Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila OU o upravičenih stroških, dostopnih na:
Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se sofinanciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke).
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
Ministrstvo bo projektu, ki bo izpolnjeval vse pogoje tega javnega razpisa in bo v postopku ocenjevanja po merilih za izbor dosegel najvišje število točk, ter ob pogoju, da bo dosegel minimalni kakovostni kriterij, dodelilo sredstva za upravičene stroške, ki bodo izkazani v potrjeni vlogi.
12. Postopek izbora
12.1. Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Prijavitelj vlogo na javni razpis odda v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi naslednjo dokumentacijo: Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Za oddajo vloge na javni razpis mora prijavitelj, ki prijavlja projekt, kjer je predvideno sodelovanje z različnimi pridruženimi partnerji, priložiti pismo o nameri za sodelovanje v projektu. (Priloga št. 1: Pismo o nameri).
Vloga na javni razpis mora biti predložena po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov (ne glede na način oddaje) prispele do vključno 14. 2. 2020.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka, ne glede na datum oddaje na pošto oziroma na pravočasno dostavo vloge v primeru dostave kurirske službe. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji««. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
12.2. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
12.2.1. Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 17. 2. 2020 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
12.2.2. Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji v poglavju 18 in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 2, Obrazec št. 3).
Obvezen je podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja pozvala prijavitelja, da vlogo dopolni. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na njegov elektronski naslov, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelj mora biti v tem času dostopen za dvig pošte.
V skladu z 10. členom Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih naložb prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Prijavitelj mora dopolnitve posredovati ministrstvu s priporočeno pošto, ki mora vsebovati poštni žig, do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji««.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
12.2.3. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev iz poglavja 7 javnega razpisa in ocenila vloge na podlagi meril, določenih v poglavju 13 tega javnega razpisa.
Vse popolne vloge bodo skupno ocenili trije člani strokovne komisije. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija za izbor predlagala eno vlogo, ki bo izmed prijaviteljev dosegla najvišje število točk ob pogoju, da bo hkrati dosežen minimalni kakovostni kriterij 28 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane vsebine niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta vsebin. Strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz ESS, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj na spremembo vsebin ter finančnega načrta projekta ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektnih vsebinah in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb vsebin in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo prijavitelju posredoval po elektronski pošti na njegov elektronski naslov, naveden na prijavnem obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
O izbiri prijavitelja bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelja o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Ministrstvo bo, na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru, z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 3) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
12.4. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju projekta.
12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za prejem vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu:
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbere prejemnika sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
4
povsem ustrezno 
3
delno ustrezno 
2
sprejemljivo 
1
pogojno sprejemljivo 
0
neustrezno/nesprejemljivo
Največje skupno možno število doseženih točk je 48. Sofinanciran bo projekt, ki bo dosegel najvišje število točk ob pogoju, da bo dosežen minimalni kakovostni kriterij 28 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na način:
Št. točk
1. Ustreznost 
Možnih največ 12 točk
1.1 Utemeljitev koncepta in načina izvajanja projekta
0–4
1.2 Usklajenost projekta z namenom, cilji in pričakovanimi rezultati javnega razpisa
0–4
1.3 Finančna ustreznost in skladnost
0–4
2. Izvedljivost 
Možnih največ 8 točk
2.1 Ustreznost načrtovanih aktivnosti glede na pričakovane rezultate projekta
0–4
2.2 Izvedljivost načrtovanih aktivnosti
0–4
3. Usposobljenost prijavitelja
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference strokovnega vodje projekta
1–4
3.2 Zagotavljanje ustreznega kadra
0 ali 4
3.3 Reference koordinatorja projekta
1–4
4. Trajnost razvitih in preizkušenih storitev socialnega vključevanja invalidov
Možnih največ 8 točk
4.1 Opredelitev aktivnosti, ki bodo zagotavljale izvedljivost storitev socialnega 
vključevanja po končanju projekta tudi na nacionalni ravni
0–4
4.2 Opredelitev aktivnosti za oblikovanje podpornega okolja za izvajanje storitev 
socialnega vključevanja po končanju projekta tudi na nacionalni ravni 
(mreže izvajalcev)
0–4
5. Specifični kriteriji
Možnih največ 8 točk
5.1 Sodelovanje z različnimi pridruženimi partnerji pri razvoju in preizkušanju storitev socialnega vključevanja.
0–4
5.2 Sodelovanje z različnimi pridruženimi partnerji pri izgradnji podpornega okolja (mreže izvajalcev).
0–4
Skupno število točk
48
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje se nahaja v razpisni dokumentaciji.
V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt v KRZS. Na podlagi meril bo izmed vlog izbrana tista vloga, ki zbrala najvišje število točk in bo hkrati dosegla minimalni kakovostni kriterij 28 točk.
V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo imela prednost vloga, ki bo prejela višje število točk pri merilih 1., 3. in 5. tega javnega razpisa. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu njihovega prejema (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema šteje dan in uro oddaje vloge na pošto).
V primeru, da posamični prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodbe ne sklene v predpisanem roku se šteje, da izbrani prijavitelj odstopa od prijave na javni razpis. V tem primeru se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo število točk, skladno z določili tega javnega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 28 točk.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani projekt se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelj se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in ministrstva.
15. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj izbran na tem javnem razpisu bo moral zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili OU in navodili ministrstva (podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektih. Izbran prijavitelj se zavezuje, da bo omogočal tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani ministrstva v vlogi posredniškega organa, OU, organa za potrjevanje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projektov OP EKP 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projektov in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so, oziroma bodo vključene v izvajanje vsebin v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– projekta ne sme izvajati kot del javne službe;
– vodenje evidence in dokumentacije o delu z uporabniki. Vso to dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– v okviru izbranega projekta zagotavljanje brezplačnega izvajanja vseh vsebin, ki so določene v poglavju 6 javnega razpisa.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja izbranega na tem javnem razpisu določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 3). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja.
16. Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbran prijavitelj mora pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU (115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter navodilih ministrstva.
Pri izvajanju projektov sofinanciranih s sredstvi ESS je potrebno smiselno in skladno z navodili ministrstva uporabljati logotip ministrstva ter logotip ESS in navajati, da projekt delno sofinancirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt sofinancira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.2. prednostne naložbe »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa« in 9.2.1. specifičnega cilja »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.
Izbran prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz ESS.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja nacionalnega projektnega partnerstva prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, bo izbrani prijavitelj (prejemnik sredstev) dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev do dneva vračila v Proračun RS.
18. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani za oddajo vloge na javni razpis v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva:
Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si in damijana.peterlin@gov.si ter s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
Vprašanja je možno posredovati do 10. 2. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 12. 2. 2020.
Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati, kjer je zahtevano, pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.1.1. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Prijavnica s finančnim načrtom;
– Obrazec št. 3: Finančni načrt.
18.1.2. Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Pismo o nameri;
– Priloga št. 2: Označba vloge;
– Priloga št. 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Del razpisne dokumentacije sta tudi naslednja dokumenta, ki ju ni potrebno priložiti vlogi:
– Priloga št. 4: Izhodišča za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov IRSSV;
– Priloga št. 5: Metodologija za izračun poenostavljenih stroškov za pilotne projekte.
18.1.3. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 6: Strokovne reference koordinatorja projekta s fotokopijo diplome;
– Priloga št. 7: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva;
– Priloga št. 8: Pogodbe o zaposlitvi zahtevanega kadra (alternativno – dokazilo za dodatne točke pri podmerilu 3.2).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti