Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

187. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020, stran 602.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 11. redni seji dne 28. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/podskupina
Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.928.699
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.027.650
70
DAVČNI PRIHODKI
10.477.664
700 Davki na dohodek in dobiček
9.182.664
703 Davki na premoženje
1.006.000
704 Domači davki na blago in storitve
289.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.549.986
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.138.000
711 Takse in pristojbine
18.000
712 Denarne kazni
40.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500.000
714 Drugi nedavčni prihodki
853.986
72
KAPITALSKI PRIHODKI
776.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
596.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
180.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.125.049
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.485.761
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna-iz sred. prorač. EU
639.288
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.906.242
40
TEKOČI ODHODKI
4.682.234
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.009.142
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
162.765
402 Izdatki za blago in storitve
3.427.897
403 Plačila domačih obresti
22.430
409 Rezerve
60.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.699.259
410 Subvencije
255.627
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.076.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
881.517
413 Drugi tekoči domači transferi
2.485.415
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.935.771
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.935.771
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
588.978
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
103.478
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
485.500
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.977.543
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namensk.premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož.v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.534.141
50
ZADOLŽEVANJE
4.534.141
500 Domače zadolževanje
4.534.141
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
628.388
55
ODPLAČILA DOLGA
628.388
550 Odplačila domačega dolga
628.388
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–71.790
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.905.753
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.977.543
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo
71.790
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– lastna sredstva KS-prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Črnomelj,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
– drugi prihodki, ki jih določi župan.
5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.
8. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen 
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
11. člen 
Sredstva pokroviteljstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višini 200 EUR. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 4.534.141 EUR.
Občina v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2020 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 410-378/2019
Črnomelj, dne 28. januarja 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti