Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. RAV-1/2020-1 Ob-1194/20, Stran 355
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/2007 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v Srednji poklicni in strokovni šoli ŠC Šentjur,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 64/09 – popr. ter 65/09 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Srednje poklicne in strokovne šole ŠC Šentjur.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas. Predviden začetek dela je 2. 7. 2020.
Popolne pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 15 dni idr., pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Šolskega centra Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur (z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«).
Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom in podajo morebitnega poziva za dopolnitev vloge.
Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti