Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 322-4/2020-2 Ob-1220/20, Stran 336
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-4/2020-1, z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre noči 2020
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Rumeno-modre noči 2020« (v nadaljevanju: prireditev).
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– zagotavljanje pestre ponudbe v času glavne turistične sezone,
– povečanje potrošnje in obiska destinacije,
– povečanje raznolikosti dogodkov.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki so predmet razpisa. Do sredstev, ki so predmet javnega razpisa, niso upravičene krajevne skupnosti, fizične osebe in javna podjetja.
Predlagani program prireditve mora zajemati najmanj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem terminu in urniku:
a) Datum in ura
Program prireditve mora trajati najmanj štiri dni, in sicer od četrtka, 23., do nedelje, 26. julija 2020. Program se izvaja najmanj:
– med 18. in 24. uro v četrtek in nedeljo in
– med 18. in 2. uro naslednjega dne v petek in soboto.
b) Prizorišče
Program prireditve se mora izvajati najmanj na naslednjih lokacijah:
– v četrtek in nedeljo: Taverna, trg pri Upravi za pomorstvo, Pristaniška ulica z Mandračem,
– v petek in soboto: Taverna, trg pri Upravi za pomorstvo, Pristaniška ulica z Mandračem, Ukmarjev trg, Titov trg, Prešernov trg.
c) Zapore javne površine in prometa
V času prireditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na Pristaniški ulici oziroma na drugih območjih za zagotavljanje varnosti občanov in obiskovalcev prireditve in o tem pravočasno in učinkovito obvestiti vse občane mestnega jedra Kopra.
d) Vsebine programa
Rumene noči (poudarek na zabavnem glasbenem programu in koncertih z znanimi glasbenimi izvajalci v širšem slovenskem in tujem prostoru):
– koncert znanih slovenskih izvajalcev oziroma skupin,
– koncert znanih tujih izvajalcev oziroma skupin,
– koncert istrske glasbene zasedbe oziroma izvajalca,
– koncert narodno-zabavne glasbe,
– koncert instrumentalne glasbe z gosti oziroma slovenski evergreen izvajalci ali skupine,
– koncert neuveljavljenih glasbenih skupin,
– alter scena in ambientalna glasba,
– nastopi DJ,
– druge sorodne vsebine.
Modre noči (poudarek na pestrem kulturnem in otroškem programu):
– tematski glasbeni večeri – koncerti (blues, jazz, romska glasba, folk, šansoni itd.),
– gledališke predstave in/ali stand up predstave,
– koncert priznanih pevskih zborov,
– koncert opernih arij,
– folklorni nastopi,
– sodobna umetnost (intermedijske vsebine): koncerti/razstave/plesna predstava/igre luči/projekcije/avdiovizualni performance,
– kino na prostem (npr. predvajanje slovenskih otroških in mladinskih filmov),
– druge sorodne vsebine.
Vsebine, ki so skupne obema sklopoma:
– otroški program: otroške predstave, otroške animacije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z literarnimi junaki itd.,
– raznolika ponudba na stojnicah,
– gostinska ponudba, katere poudarek je na istrski gastronomiji in morskih zakladih.
Splošne usmeritve
Končni program prireditve in načrt promocije ter oglaševanja bo potrdila odgovorna oseba MOK v sodelovanju s kontaktno osebo Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Zaželeno je, da prijavitelj predlaga dodatni spremljevalni program in inovativne oblike promocije ter oglaševanja, kar pa mora pred dejansko izvedbo potrditi MOK.
Operativne vsebine (npr. vsebino plakatov in oglasov, postavitev prizorišča itd.) bo izbrani prijavitelj usklajeval s kontaktno osebo Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
Po zaključku prireditve mora izbrani prijavitelj pripraviti končno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi zahtevanimi dokazili. Vsebinsko poročilo mora zajemati najmanj podatke o izvedenem programu prireditve, številu obiskovalcev prireditve, številu sodelujočih ponudnikov na prireditvi in seznamom le-teh itd. Finančno poročilo pa mora zajemati celotne stroške prireditve in višino prihodkov po nosilcu prihodka (uporabnina za stojnico, pokroviteljska sredstva, prihodek iz naslova gostinske ponudbe itd.).
Dokazila o izvedbi prireditve morajo zajemati najmanj naslednje vsebine:
– izvode izdelanih promocijskih materialov prireditve,
– slikovno in video gradivo v elektronski obliki z dovoljenjem, da MOK oddane vsebine neomejeno uporablja za svoje promocijske namene,
– kopije računov za kritje upravičenih stroškov prireditve najmanj v višini dodeljenih sredstev iz javnega razpisa.
Varščina za resnost ponudbe
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis poravnati tudi varščino kot garancijo za resnost prijave in resnost za izvedbo prireditve. Varščina znaša 500,00 EUR.
Prijavi na javni razpis mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine, in sicer na podračun MOK št. SI56 0125 0010 0005 794, z obvezno navedbo sklicne številke SI00201062, pri Banki Slovenije.
Varščino se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobrestno in nerevalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem (prijavitelja, ki je prejel najvišje število točk). Izbranemu prijavitelju se vplačana varščina vrne po izvedbi prireditve in sicer, 30. dan po oddaji popolnega končnega poročila MOK.
Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku 8 dni od njenega prejema se šteje, da je umaknil prijavo, MOK pa zadrži vplačano varščino (prijavitelju se varščina ne vrne) in ponudi podpis pogodbe prijavitelju, ki je dosegel drugo najvišje število dodeljenih točk po merilih javnega razpisa. V primeru, da tudi naslednji prijavitelj odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale prijavitelje iz seznama prijav vseh prijaviteljev.
5. Merila in kriterji za ocenjevanje: za ocenjevanje prijav bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev in rok porabe
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša do največ 40.000,00 EUR.
Za kritje stroškov oglaševanja in promocije mora prijavitelj porabiti najmanj 20 % vseh dodeljenih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
MOK bo izbranemu prijavitelju prireditve zagotovila tudi kritje stroškov čiščenja prizorišč po prireditvi.
Pri izplačilu sredstev, vezanih na promocijo prireditve, se bo upoštevalo realne tržne vrednosti oglaševanja in promocije. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja (če storitve, ki so predmet računa, ne bodo dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni.
Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo posameznemu prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov upravičenih stroškov, največ do višine s pogodbo dodeljenih sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– načrt promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa (točne nazive izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve itd.),
– predvideni finančni načrt prireditve.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do vključno petka, 21. februarja 2020 (velja poštni žig na ovojnici), na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-4/2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijava, ki ne bo oddana na naveden način in navedenih rokih, bo zavržena kot prepozna.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija, se šteje za nepopolno.
10. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno, naj prijavo dopolni. Če prijavitelj v roku 8 dni prijave ne dopolni, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
MOK si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev.
Z izbranim izvajalcem programa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
MOK lahko do sklenitve pogodbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti odstopi od izvedbe javnega razpisa.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Jani Otočan, Turistična organizacija Koper, Urad za družbene dejavnosti, tel. 05/664-62-42 ali 05/664-63-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti