Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

178. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 590.

  
Na podlagi 16. in 24. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1; Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe) in 19. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09), je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper na 9. redni seji dne 10. 12. 2019 sprejel
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   S P L O Š N I H     P O G O J E V     P O S L O V A N J A 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
1. člen 
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 7/16) se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Najemna pogodba se sklene za določen čas, ki je vezan na trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu, vendar največ 4 leta, z možnostjo podaljšanja za največ 1 leto.«
2. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Najemno razmerje preneha s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, v kolikor ne pride do odobritve podaljšanja najemnega razmerja, s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane oziroma druge uporabnike iz najemne pogodbe.«
3. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
17. člen 
(bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb) 
»Upravičenci do dodelitve bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb so tisti upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, ki niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in ki so v najtežjih materialnih in socialnih razmerah in jih je zaradi ohranjanja družine ali socialne izključenosti potrebno reševati izven javnih razpisov. Upravičenci se določijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pri čemer se dohodkovni normativ za ugotavljanje upravičenosti do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem praviloma zmanjša za 50 %, s tem da se upošteva dohodek le za zadnje tri znane mesece pred oddajo vloge in imajo stalno prebivališče v MOK. V kolikor je upravičenec ali njegov ožji družinski član dolžnik iz naslova prejšnjega najemnega razmerja, sklenjenega z JSS MOK, ali mu je najemno razmerje prenehalo zaradi neprimerne rabe stanovanja ali skupnih delov stavbe, je to lahko, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz tega odstavka, razlog za neupravičenost do dodelitve bivalne enote. Bivalna enota se odda v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve bivalne enote skladno z določbami 88. člena SZ-1 ob pogoju, da upravičenec redno obnavlja vlogo za dodelitev in JSS MOK obvešča o spremenjenih okoliščinah ter kandidira na javnih razpisih za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem in se uvršča na prednostno listo.
Poleg upravičencev iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko dodeli bivalno enoto tudi zaradi izredne socialne ogroženosti pred napovedano deložacijo na podlagi sodne odločbe o izpraznitvi in izročitvi stanovanja lastniku JSS MOK, ko posamezniku ali družini zaradi tega grozi brezdomstvo. Tudi taki upravičenci morajo praviloma izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena. V takih primerih se bivalna enota dodeli zlasti zaradi zaščite mladoletnih otrok in starejših oseb.
V primeru elementarnih nesreč se bivalno enoto dodeli lahko tudi osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena, z natančno opredelitvijo časa trajanja najemnega razmerja.
Poleg meril iz prejšnjih odstavkov tega člena se pri dodelitvi bivalne enote upošteva še merilo stanovanjske površine na število družinskih članov, in sicer glede na razpoložljive možnosti JSS MOK praviloma:
– za 1 člana do 16 m2,
– za 2 člana do 20 m2,
– za 3 člane do 24 m2,
– za 4 člane do 32 m2,
– za 5 članov do 40 m2 stanovanjske površine.
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se površina spodnjega in zgornjega razreda poveča za 4 m2.
Zaradi zdravstvenih razmer in v drugih utemeljenih primerih, je ta površina lahko tudi večja.
Mestna občina Koper imenuje strokovno komisijo, katere člani so poleg predstavnikov MOK tudi predstavniki centra za socialno delo in nevladnih organizacij. Strokovna komisija na podlagi oblikovanih kriterijev preuči utemeljenost vlog upravičencev za dodelitev bivalnih enot in ugotovi, kdo od upravičencev je v najtežji socialni stiski ter se ga ob upoštevanju prostorskih možnosti prioritetno reši.
Bivalno enoto se odda skladno z določbami SZ-1 za določen čas enega leta. Strošek sklenitve najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa krije MOK.
Sredstva za bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb zagotovi MOK z letnim proračunom.«
4. člen 
Črtata se 42. in 47. člen.
Dosedanji členi od 43. do 51. se smiselno preštevilčijo.
5. člen 
Določba 1. člena teh sprememb in dopolnitev splošnih pogojev ne velja za najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev.
6. člen 
K tem spremembam in dopolnitvam splošnih pogojev poslovanja je Občinski svet MOK podal soglasje na 10. redni seji dne 19. 12. 2019. Občinski svet Občine Ankaran je dne 21. 1. 2020 sporočil, da v zakonskem roku ne odreka soglasja, s čimer se šteje za soglasje dano. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-2/2015
Koper, dne 10. decembra 2019
Predsednica NS JSS MOK 
Mojca Hilj Trivić 
Ai sensi degli artt. 16 e 24 della Legge sugli enti pubblici (sigla ZJS-1; Gazzetta ufficiale della RS n. 77/08 e successive modifiche) e dell’art. 19 del Decreto sull’istituzione e sull’organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS, n. 61/09), alla sua 9a seduta ordinaria tenutasi il 10 dicembre 2019 il Consiglio di controllo del Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I     A L L E   C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I     D I   G E S T I O N E 
del Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria 
Articolo 1 
Il primo capoverso dell’articolo 10 delle Condizioni generali di gestione del Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS, n. 7/16) viene così modificato e recita:
“Il contratto di locazione si stipula a tempo determinato, equivalente alla durata dell’impiego del locatario presso il medesimo datore di lavoro, tuttavia per un periodo massimo di 4 anni, con la possibilità di prorogarlo per 1 altro anno.”
Articolo 2 
Il primo capoverso dell’articolo 12 viene così modificato e recita:
“Il rapporto di locazione cessa scaduti i termini per i quali era stato stipulato, qualora non venga approvata una proroga del rapporto di locazione, con la cessazione del rapporto di lavoro col datore presso il quale il locatario era impiegato al momento della stipula del rapporto di locazione, compresi il pensionamento o il decesso del locatario, e non è trasferibile ai membri del nucleo familiare ovvero agli altri conviventi indicati nel contratto di locazione.”
Articolo 3 
Il testo dell’articolo 17 viene così modificato e recita:
Articolo 17 
(unità abitative per il soddisfacimento temporaneo delle esigenze abitative delle persone socialmente svantaggiate) 
“Possono richiedere l’assegnazione di un’unità abitativa destinata al soddisfacimento temporaneo delle esigenze abitative delle fasce di popolazione socialmente svantaggiate, gli aventi diritto all’assegnazione di un alloggio a canone agevolato che sono esonerati dal pagamento della quota di compartecipazione e della cauzione e che si trovano in condizioni materiali e sociali critiche, e la cui situazione, per mantenere unita la famiglia o evitare l’esclusione sociale, va affrontata indipendentemente dai bandi pubblici. Gli aventi diritto si stabiliscono in base al Regolamento sull’assegnazione in locazione di alloggi a canone agevolato, fermo restando che il criterio per l’accertamento del diritto all’assegnazione in locazione dell’alloggio a canone agevolato, riferito al reddito familiare, si riduce di norma del 50 % e che i redditi considerati nell’accertamento sono solo quelli riferiti agli ultimi tre mesi precedenti l’inoltro della domanda e hanno la residenza stabile nel Comune Città di Capodistria. Qualora l’avente diritto, o un membro del suo nucleo familiare, sia debitore a titolo di un precedente rapporto di locazione stipulato con il Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (sigla JSS MOK), o il contratto gli è stato disdetto a causa di un utilizzo inappropriato dell’appartamento o delle parti in comune dell’edificio, questo, indipendentemente dall’adempimento delle condizioni di cui al presente capoverso, può comportare la mancata assegnazione dell’unità abitativa in quanto non avente diritto. L’unità abitativa viene assegnata in locazione sulla base dell’elenco degli aventi diritto all’assegnazione di un’unità abitativa, in conformità alle disposizioni dell’articolo 88 della Legge sulle abitazioni – SZ-1, qualora l’avente diritto aggiorni regolarmente la domanda per l’assegnazione e informi il Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (sigla: JSS MOK) del cambiamento delle circostanze, nonché si candidi ai bandi pubblici per l’assegnamento in locazione degli alloggi a canone agevolato e sia inserito nella lista prioritaria.
Oltre agli aventi diritto di cui al capoverso precedente del presente articolo, l’unità abitativa può essere assegnata in locazione anche a causa del rischio sociale derivante dall’avviso di sfratto sulla base di una decisione giudiziaria relativa allo sgombero e alla consegna dell’alloggio al proprietario, il Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (sigla: JSS MOK), nel caso in cui la singola persona o la famiglia per tal motivo sia a rischio di diventare senzatetto. Anche tali aventi diritto devono di regola adempiere le condizioni di cui al primo capoverso del presente articolo. In casi come questi l’unità abitativa si assegna principalmente per motivi di tutela dei figli minorenni e delle persone anziane.
In caso di calamità naturali, le unità abitative si assegnano anche a soggetti non adempienti le condizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, determinando in modo preciso la durata del rapporto di locazione.
Oltre ai criteri di cui ai capoversi precedenti del presente articolo, l’assegnazione delle unità abitative si attiene anche al criterio della superficie abitabile in corrispondenza al numero dei componenti il nucleo familiare e, cioè in base alle disponibilità del Fondo alloggi pubblico del Comune Città di Capodistria (sigla JSS MOK), di regola:
– fino a 16 m2 per un 1 componente,
– fino a 20 m2 per un nucleo familiare di 2 componenti
– fino a 24 m2 per un nucleo familiare di 3 componenti
– fino a 32 m2 per un nucleo familiare di 4 componenti,
– fino a 40 m2 di superficie abitabile per un nucleo familiare di 5 componenti.
La superficie della classe superiore e inferiore può essere aumentata di 4 m² per ogni membro familiare in più.
Per motivi di salute e in altri casi motivati, tale superficie può essere anche maggiore.
Il Comune Città di Capodistria nomina una commissione tecnica di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti del Comune Città di Capodistria, anche i rappresentanti del Centro per l’assistenza sociale e le organizzazioni non governative. Sulla base dei criteri determinati la commissione tecnica valuta la fondatezza delle domande degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi e accerta chi degli aventi diritto si trova in maggiori ristrettezze e, tenendo conto delle disponibilità di spazio, adotta una procedura prioritaria.
Le unità abitative si assegnano in locazione a tempo determinato, per il periodo di un anno, in conformità alle disposizioni della Legge sulle abitazioni – SZ-1. Le spese di conclusione del contratto di locazione sotto forma di atto notarile sono a carico del Comune Città di Capodistria.
I fondi per le unità abitative per la risoluzione temporanea delle esigenze abitative delle persone socialmente svantaggiate vengono garantiti dal comune Città di Capodistria con il bilancio annuale.”
Articolo 4 
Vengono cancellati gli articoli 42 e 47.
Gli articoli dal 43 al 51 vengono logicamente rinumerati.
Articolo 5 
Le disposizioni dell’articolo 1 delle presenti modifiche e integrazioni alle Condizioni generali non si applicano ai rapporti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore di tali modifiche e integrazioni.
Articolo 6 
Il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria ha dato il consenso alle presenti modifiche e integrazioni alle Condizioni generali di gestione in seno alla 10a seduta ordinaria tenutasi il 19 dicembre 2019. Il Consiglio comunale del Comune di Ancarano in data 21/1/2020 ha comunicato di non aver negato il consenso entro i termini di legge, pertanto il consenso si considera accordato. Le modifiche ed integrazioni entrano in vigore il giorno seguente la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 020-2/2015
Capodistria, 10 dicembre 2019
La presidente del Fondo alloggi del Comune Città di Capodistria (sigla NS JSS MOK) 
Mojca Hilj Trivić

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti