Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 331-1/2020 Ob-1209/20, Stran 315
Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 14/18) ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje v letu 2020 
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
II. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) v aglomeracijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije na območju Mestne občine Celje ter urejanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo MKČN za komunalne odpadne vode do 50 PE v letu 2020.
IV. Višina razpisanih sredstev: sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 na proračunski postavki 140209 Male čistilne naprave, stroškovno mesto 7002221, konto 4119998 (drugi transferji – male komunalne čistilne naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN. Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so stroški nakupa MKČN s kapaciteto do 50 populacijskih ekvivalentov, z vključenimi stroški gradbenih del povezanih z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja.
V. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji – fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije – vlagatelj tisti, ki ima v lasti zemljišče, na katerem bo MKČN vgrajena.
Za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji in tehnične zahteve:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni občini Celje, vendar mora biti iz soglasja javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) jasno razvidno (izrecna navedba javnega podjetja), da priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje ne bo možno;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora potrditi javno podjetje. Če je v soglasju javnega podjetja navedeno, da je predvidena izgradnja javne kanalizacije na danem območju, vendar terminski plan izgradnje v trenutku izdaje soglasja ni možno napovedati, se sredstva ne dodelijo.
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi;
– objekt, zgrajen po letu 1967, ima veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjske stavbe;
– za objekt, zgrajen pred letom 1967, je potrebno priložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
– MKČN mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja Vodovod – kanalizacija d.o.o.;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem;
– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko čistilno napravo;
– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju te naprave upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki urejajo delovanje MKČN.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isto naložbo, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;
– mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini. Iz poročila mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami predpisov, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN;
– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov.
V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. rastlinske čistilne naprave):
– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima izjave o skladnosti, mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in izdelano Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe v občini. Poročilo o prvih meritvah je upravičenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva (www.gzs.si) je objavljen informativni seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije.
VI. Obvezne priloge
K vlogi mora vlagatelj obvezno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti izgradnje MKČN, ki jo pripravi javno podjetje skladno s V. točko tega razpisa;
– oziroma soglasje javnega podjetja, da priključitev objekta na kanalizacijo ni možno;
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma zemljišča (zemljiškoknjižni izpisek);
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje;
– situacijo z mikrolokacijo iz katere je razvidno, kje bo stala MKČN;
– podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, v primeru, da je MKČN postavljena za več objektov. Dogovor ne sme biti časovno omejen, določati mora osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemljišča na katerem stoji MKČN in uporabniki MKČN (v primeru, ko je MKČN postavljena za več objektov);
– izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu (obrazec št. 1);
– dokazilo o lastništvu objekta oziroma zemljišča – izpisek iz zemljiške knjige;
– predračun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del;
– izjava izvajalca oziroma dobavitelja, da bo opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi (obrazec št. 2);
– kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti;
– izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod;
– parafiran osnutek pogodbe;
– fotografije pred pričetkom del.
K zahtevku za izplačilo sredstev mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izjavo o zaključku naložbe (obrazec št. 3);
– račun o nakupu oziroma opravljeni investiciji, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta, tip MKČN in investitor ter potrdilo o izvršenem plačilu;
– poročilo o prvih meritvah za z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki ga izdela za to akreditiran laboratorij in ga je potrebno dostaviti v roku 3-9 mesecev po vgradnji;
– fotografije po zaključku del;
– 3 kom. menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic;
– 3 kom. podpisanih bianko menic z oznako »brez protesta«;
– kopijo podpisnega kartona vseh bank, pri katerih ima upravičenec na dan sklenitve pogodbe odprte svoje poslovne račune;
– fotokopijo bančne kartice.
VII. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do petka, 25. 9. 2020, do 14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male komunalne čistilne naprave 2020«.
Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru vloga ne bo obravnavana in bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
VIII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IX. Reševanje vlog in izid razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po zaporedju prejema do konca razpisa enkrat mesečno.
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev, vendar najkasneje do 25. 9. 2020.
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo upravičenci že obstoječih MKČN. V kolikor sredstva do zaključka javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena, se le-ta razdelijo med upravičence novogradenj MKČN v enakem deležu glede na višino investicije.
Vloge, prispele po datumu, ko bodo sredstva za sofinanciranje že porabljena, se zaprte vrnejo vlagatelju.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji. Po izdani odločbi ter predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. v mesecu.
Zahtevek za izplačilo sredstev z zahtevano dokumentacijo (obvezne priloge) je potrebno vložiti najkasneje do 13. 11. 2020, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa predložiti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na e-naslov mestna.obcina.celje@celje.si do vključno petka, 18. 9. 2020, do 14. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do petka, 25. 9. 2020, do 14. ure.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti