Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 430-9/2020-2 Ob-1221/20, Stran 338
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 8. člena Odloka o postopku sofinanciranja Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18 in 62/19) in 7. člena Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19; v nadaljevanju: LPŠ) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2020 
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet JR
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 z JR sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠVOM-VIZ):
– promocijski športni programi (NSP) in šolska športna tekmovanja. 
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-P):
– celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni športni programi (do 5, do 15 in do 19 let),
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-U):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine (12/13 in 14/15 let ter 16/17 in 18/19 let),
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Šport invalidov (ŠI):
– celoletni netekmovalni programi invalidov. 
– Športna rekreacija (RE):
– celoletni netekmovalni programi odraslih. 
– Šport starejših (ŠSTA):
– celoletni netekmovalni programi starejših. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– Obratovalni stroški športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– Izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– Delovanje športnih društev in njihovih zvez.
ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE:
– Tekmovalni dosežki članskih ekip v kolektivnih in individualnih športnih panogah.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ
Na JR lahko kandidirajo v skladu z 2. členom LPŠ naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Zagorje ob Savi,
– zavodi za šport,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
5. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ: na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del odloka in LPŠ 2020.
6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev na JR znaša 111.200,00 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2020 in LPŠ za leto 2020.
7. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020.
8. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno: 24. 2. 2020.
9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR
Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila najkasneje v osmih dneh od zaključka JR in ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, določenih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje.
Predlagatelji bodo z odločbo direktorja občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020.
10. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2020 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »Splošno« in »Izjava«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – Šport 2020 – Ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču občine zadnji dan roka do 12. ure.
Izpolnjeno dokumentacijo »Razpisni obrazci« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: nana.lokar@zagorje.si.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo kandidati na Občini Zagorje ob Savi.
Kontaktni osebi: Olaf Grbec (olaf.grbec@gmail.com) in Blanka Šmit (blanka.smit@zagorje.si).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na občinski upravi v času uradnih ur.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti