Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 330-14/2019(O401) Ob-1207/20, Stran 312
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18), Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Krško iz leta 2018 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2018.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Krško, glede na obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 014-48/2019/72. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.
4. Višina sredstev: višina sredstev javnega razpisa je 3.257,00 eur (znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od koncesijske dajatve od lova za leto 2018 v višini 2.790,25 eur in ostanek sredstev preteklega leta). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto 2020 na postavki: 5070-Trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje financiranja je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Priloženi računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in priloženi k vlogi na javni razpis.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 27. 2. 2020.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – JR – divjad;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziroma naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo v roku 10. dni po zaključku javnega razpisa v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje vlog ni javno.
8. Odločanje v postopku razpisa
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu 07/498-13-19, vsak delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti: magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti