Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 322-2/2020-2 Ob-1219/20, Stran 334
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-2/2020-1 z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2020 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2020, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,
– povečanje raznolikosti dogodkov,
– zagotavljanje pestrega prireditvena dogajanja skozi vse leto.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
MOK bo sofinancirala TRI vsebinske sklope (A, B in C), in sicer:
A) sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK:
– ki se izvajajo na zelenem podeželju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke, tradicionalne narave;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek;
– ki jo posebna komisija, imenovana s sklepom župana, opredeli kot prireditev z dodano vrednostjo;
C) sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2020 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v MOK in pripomorejo k promociji MOK;
– na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ 3 promocijske aktivnosti, ki jih izvaja v Sloveniji (razen na območju občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini;
– prijavitelj lahko odda prijavo v okviru enega razpisnega roka za tri promocijske aktivnosti ali v okviru več različnih razpisnih rokov.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, pravne osebe in podjetniki posamezniki;
– prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove, javni zavodi in poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov oziroma zasebniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe (razen na sklop C, pod opredeljenimi pogoji), javna podjetja.
MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2020;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2020 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno in drugo ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A), in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja (v končnem poročilu morajo uspešni prijavitelji priložiti najmanj en račun, ki se nanaša na kritje stroškov oglaševanja prijavljene prireditve). Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
5. Merila in kriterji za dodelitev sredstev: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2020 je opredeljena s proračunom za leto 2020, in sicer največ do 255.000,00 eur.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov v višini dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Prijavitelji sklopa B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, katerih prireditve bodo s strani posebne komisije prepoznane kot prireditve z dodano vrednostjo in bodo sofinancirane s stani MOK, bodo deležni še dodatne podpore pri organizaciji prireditve, če bodo slednje potrebovali, in sicer:
– tisk in lepljenje jumbo plakatov (do 4 jumbo plakate),
– oglaševanje na televiziji (telop – do 5 objav),
– oglaševanje na Facebooku,
– oglaševanje preko oglasnih bannerjev na koper.si, ekoper.si in visitkoper.si,
– pripravo/pregled sporočila za javnost (PR).
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
8. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Prijava prijavitelja pod vsebinski sklop B) mora dodatno vsebovati še izpolnjen obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer Prijavni obrazec za prireditve z dodano vrednostjo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur, najkasneje:
– prijave na vsebinski sklop A) in C):
– do vključno 21. februarja 2020, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki 
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 21. februarja 2020, 
– se bodo izvajale v obdobju od 22. februarja do 31. decembra 2020; 
– do vključno 6. maja 2020, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2020; 
– do vključno 16. septembra 2020, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2020. 
– prijave na vsebinski sklop B): do vključno 21. februarja 2020.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, ne bodo obravnavane in ne bodo upravičene do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 21. februarja 2020, 6. maja 2020 oziroma 16. septembra 2020, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave za posamezni vsebinski sklop morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjimi oznakami:
– sklop A) sofinanciranje prireditve »Ne odpiraj – 322-2/2020, Prireditev«;
– sklop B) sofinanciranje prireditve z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK »Ne odpiraj – 322-2/2020, Podeželje«;
– sklop C) promocijske aktivnosti »Ne odpiraj – 322-2/2020, Promocija«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
Popolne prijave, ki so bile prijavljene na vsebinski sklop B) sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju MOK, bodo po pregledu popolnosti prijave predane v obravnavo posebni komisiji, ki bo ugotavljala ali prireditev ustreza merilom za prireditve z dodano vrednostjo ali ne. V primeru, da posebna komisija ugotovi, da prireditev prijavitelja ne izpolnjuje meril za dodelitev naziva prireditvi – prireditev z dodano vrednostjo, se taka prijava prijavitelja obravnava kot prijava pod vsebinski sklop A) sofinanciranje prireditev. Če posebna komisija prijavljeni prireditvi dodeli naziv »prireditev z dodano vrednostjo«, pa gre taka prijava prijavitelja v obravnavo strokovni komisiji kot uspešna prijava sklopa B).
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil župan. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na Mestno občino Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za družbene dejavnosti, tel. 05/664-62-16 ali 05/664-62-39 v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti