Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

190. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina, stran 607.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Odloka o občinskih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 54/07) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 9. redni seji dne 27. 1. 2020 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tišina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja oglaševanje in plakatiranje za območje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina), določa pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za osnovno informiranje občanov, določa pogoje za pridobitev plakatnih mest za potrebe volilne in referendumske kampanje, določa pogoje za pridobitev pravice do postavitve oglaševalskega objekta, občinsko takso, nadzor in kazenske določbe.
2. člen 
(1) Oglaševanje pomeni vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi, ki je namenjeno širši javnosti in zajema oglaševanje proizvodov in storitev na lastnih površinah, oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje in oglaševanje na javnih površinah.
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
3. člen 
(1) Določbe tega odloka veljajo na celotnem območju Občine Tišina.
(2) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne zapise in označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki so nameščeni na zgradbah ali funkcionalnem zemljišču zgradb v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost.
II. PLAKATIRANJE 
4. člen 
(1) Plakatiranje je oglaševanje na površinah na območju občine, na za to določenih plakatnih mestih. S tem odlokom se določijo način in pogoji lepljenja plakatov.
(2) Ta odlok zajema naslednje dejavnosti plakatiranja:
– postavljanje in vzdrževanje oglasnih objektov in naprav za namene plakatiranja (v nadaljevanju: plakatna mesta);
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, letakov, oglasnih panojev, transparentov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih za plakatiranje (v nadaljevanju: plakati).
5. člen 
(1) Plakatna mesta so stalna in začasna.
(2) Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za nameščanje plakatov, ki je namenjen širši javnosti in je usmerjen navzven v odprt javni prostor.
(3) Stalna plakatna mesta v Občini Tišina so samostojno stoječe table postavljene v vseh naseljih.
(4) Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za plakatiranje. Premična plakatna mesta so prenosljivi panoji, transparenti.
(5) Za nameščanje plakatov na začasnih plakatnih mestih mora izvajalec plakatiranja pridobiti soglasje občinske uprave.
6. člen 
(1) Za postavitev stalnih plakatnih mest in za njihovo upravljanje ter vzdrževanje je pristojna občina.
(2) Občinska uprava vodi tudi evidenco stalnih javnih plakatnih mest.
7. člen 
Uporaba plakatnih mest je pod enakimi pogoji iz tega odloka dostopna vsem zainteresiranim izvajalcem plakatiranja.
8. člen 
(1) Izvajalci plakatiranja so organizatorji prireditve oziroma dogodka – organizacije, društva ali druge pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje. Izvajalec plakatiranja je lahko tudi občinska uprava.
(2) Pred nameščanjem plakatov na stalna plakatna mesta mora plakate potrditi občinska uprava z žigom občine in navedbo datuma zadnjega dne oglaševanja prireditve oziroma dogodka.
9. člen 
Izvajalec plakatiranja, ki plakat namešča na stalno plakatno mesto mora poskrbeti:
– da je plakat, ki ga namešča na plakatna mesta, opremljen z žigom občinske uprave skladno z določbo 8. člena tega odloka;
– da so plakati pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;
– da so plakati v roku petih dni po preteku datuma, navedenega na njih odstranjeni s plakatnih mest;
– da se z nameščanjem novega plakata ne prekrije že nameščenega plakata, ki oglašuje ali vabi na prireditev oziroma dogodek, ki se še ni zgodil/a.
10. člen 
Izvajalec plakatiranja, ki želi namestiti plakat na začasno plakatno mesto (namestiti prenosljivi pano, transparent …) mora na občinsko upravo podati vlogo za izdajo soglasja. Vloga mora vsebovati:
– podatke o izvajalcu plakatiranja,
– navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– navedbo vrste plakatnega mesta z opisom tehničnih podatkov plakatnega mesta (velikost),
– soglasje lastnika zemljišča, v kolikor se plakatno mesto želi postaviti na zemljišču v zasebni lasti.
11. člen 
Občinska uprava soglasja iz prejšnjega člena tega odloka ne izda v naslednjih primerih:
– če gre za postavitev plakatnega objekta na mesto, ki se na neprimeren vključuje v okolico oziroma kvari njen izgled;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na kmetijska ali druga zemljišča, kjer bi ta postavitev ovirala kmetijsko obdelavo ali vzdrževanje;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča ali območja, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njih postavljen zavarovan ali nezavarovan javni objekt – obeležja, spomeniki, drugi pomembni objekti ali naprave;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali oglasne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihovo sporočilnost;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na javnih mestih (pločnikih, zelenicah …), kjer bo postavitev plakatnega objekta ovirala namembnost površine;
– če gre za postavitev plakatnega objekta na lokaciji, ki zmanjšuje varnost cestnega prometa (večjih križiščih in obcestnih priključkih);
– če gre za postavitev plakatnega objekta na površinah, ki služijo kot interventne poti;
– ob upoštevanju morebitnih drugih kriterijev, izhajajoč iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.
12. člen 
(1) Plakate na plakatna mesta namešča izvajalec plakatiranja, pri čemer mora plakate pred nameščanjem na stalna plakatna mesta, potrditi kot to določa 8. člen tega odloka oziroma k plakatiranju na začasnih plakatnih mestih, pridobiti ustrezno soglasje, kot to določa 10. člen tega odloka.
(2) Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena z evidenco stalnih plakatnih mest in na plakatnih mestih, za katere izvajalec plakatiranja pridobi soglasje občine.
(3) Nameščanje plakatov izven dovoljenih plakatnih mest je prepovedano.
(4) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE 
13. člen 
(1) Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora Občina Tišina brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju.
(2) Občina lahko zagotovi dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu.
(3) Organizatorji lahko izvajajo plakatiranje zunaj plakatnih mest ob upoštevanjem pogojev iz 15. člena tega odloka.
14. člen 
(1) Občina mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.
(2) Organizatorji volilne in referendumske kampanje pridobijo prostor na plakatnih mestih na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest. Mesta za plakatiranje se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih kampanj.
(3) Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v za to določenem roku, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva, razen če so na razpolago še prosta mesta.
(4) Občina brezplačno uporabo plakatnih mest zagotovi s postavitvijo posebnih, za volitve namenjenih panojev, ki se namestijo na lokacijah, določenih v pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.
15. člen 
(1) Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
(2) Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani, sicer jih odstrani lastnik oziroma upravljavec na stroške organizatorja.
(3) Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati občinske takse.
(4) Plakati zunaj plakatnih mest se med seboj ne smejo prekrivati in morajo biti oddaljeni eden od drugega najmanj 5 m.
(5) Namestitev in odstranitev plakatnih mest zunaj obstoječih plakatnih mest izvede organizator na lastne stroške.
16. člen 
(1) Organizatorji volilne in referendumske kampanje lahko na lastne stroške postavijo stojnice.
(2) Pogoji za postavitev stojnice so:
– soglasje lastnika zemljišča,
– da je za stojnico dovolj prostora in
– da ne ovira prometa.
17. člen 
(1) Za namene volilne in referendumske kampanje lahko organizatorji kampanje nameščajo transparente.
(2) Nameščanje transparentov je dovoljeno:
– na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste,
– na javnih površinah, kot mali samostojno stoječi panoji (do vključno 2 m2),
– na javnih površinah kot veliki samostojno stoječi panoji (nad 2 m2 – veleplakat)
– na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.
(3) Nameščanje transparentov je na javnih površinah dovoljeno s soglasjem občine.
18. člen 
(1) Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(2) Nepravilno nameščeni plakati, stojnice in transparenti se odstranijo na stroške organizatorja nepravilno nameščenega plakata, stojnice in transparenta.
(3) V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate, postavljanje stojnic in transparentov.
19. člen 
(1) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po glasovanju poskrbeti za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin.
(2) Medobčinska inšpekcija lahko po preteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 26. členom tega odloka. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
IV. POGOJI IN NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU 
20. člen 
(1) Na javnih površinah ali površinah v lasti občine, oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi podane vloge in izdane odločbe, pridobijo pravico do oglaševanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti oglaševalski objekt na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi vloge in izdane odločbe občinske uprave, predhodnega soglasja lastnika zemljišča in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev takega objekta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki bi želela postaviti oglaševalski objekt, namenjen oglaševanju njene gospodarske dejavnosti na javnih površinah ali površinah v lasti občine lahko to stori na podlagi podane vloge in izdane odločbe občinske uprave in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev oglaševalskega objekta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.
(4) Fizična ali pravna oseba, ki bi želela postaviti oglaševalski objekt, namenjen oglaševanju njene gospodarske dejavnosti na zemljišču v zasebni lasti druge osebe, lahko to stori na podlagi izdane odločbe občinske uprave, predhodnega soglasja lastnika zemljišča in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev oglaševalskega objekta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.
(5) Za vsebino vloge za pridobitev pravice do postavitve oglaševalskega objekta se smiselno uporablja določilo 10. člena tega odloka.
21. člen 
(1) Občinska uprava o pravici do oglaševanja odloči z odločbo, ki jo izda fizični ali pravni osebi, ki želi postaviti oglaševalski objekt.
(2) V primeru, da se z odločbo iz prvega odstavka tega člena fizični ali pravni osebi prizna pravica do postavitve oglaševalskega objekta, se z isto odločbo odmeri tudi občinska taksa.
(3) Občinska taksa se odmeri v višini, kot jo določa odlok, ki ureja občinske takse v Občini Tišina, pod taksno številko 2 – oglaševanje na javnih mestih.
22. člen 
(1) Pri izdaji odločbe in odločanju o pravici do postavitve oglaševalskega objekta, se smiselno uporablja določilo 11. člena tega odloka.
(2) Občinska uprava izda odločbo po uradni dolžnosti, v primeru, da ugotovi, da vloga za pridobitev pravice do postavitve oglaševalskega objekta ni bila podana in razpolaga z zadostnimi informacijami za izdajo odločbe. V nasprotnem primeru o tem obvesti pristojni nadzorni organ, ki ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki na podlagi podane vloge in izdane odločbe pridobi pravico do postavitve oglaševalskega objekta, mora le-tega po preteku časa trajanja oglaševanja, na lastne stroške tudi odstraniti.
V. OBČINSKA TAKSA 
23. člen 
(1) Občinska taksa za potrebe plakatiranja in oglaševanja na območju Občine Tišina se odmerja v skladu z določili odloka, ki ureja občinske takse v Občini Tišina in določa tudi oprostitve plačila občinske takse za nekatere taksne zavezance.
(2) Občinska taksa se odmeri v primeru oglaševanja in plakatiranja na javnih površinah ali površinah v lasti občine.
VI. NADZOR 
24. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
25. člen 
Z globo 80,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca plakatiranja – organizatorja prireditve oziroma dogodka- organizacije, društva ali druge pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje:
– v primeru, da na stalna plakatna mesta namešča plakate, ki niso opremljeni z žigom občinske uprave, kot to določa 8. člen tega odloka;
– v primeru, da na začasna plakatna mesta namešča plakate, brez predhodno izdanega soglasja s strani občinske uprave, kot to določa 10. člen tega odloka.
26. člen 
(1) Z globo 700,00 EUR se za prekršek kaznuje organizator volilne in referendumske kampanje, ki:
– preleplja ali uničuje plakate, stojnice in transparente drugega organizatorja volilne kampanje,
– plakatira, postavlja stojnice in transparente v času volilnega molka,
– ne odstrani plakatov in drugih oglaševalskih vsebin najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
(2) Z globo 160,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 160,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, stojnice ali transparente, ki so bili nameščeni v skladu z določbami tega odloka ali lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka.
27. člen 
(1) Z globo 700,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo 20. člena tega odloka in ne poda vloge za pridobitev pravice do oglaševanja.
(2) Z globo 160,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(1) Z dnem uveljavite tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 51/10).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka, za potrebe oglaševanja na javnih mestih preneha veljati določilo 13. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 54/07).
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-1
Tišina, dne 28. januarja 2020
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti