Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

Št. 610-1/2020-2 Ob-1212/20, Stran 321
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 610-1/2020 z dne 24. 1. 2020, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa:Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2020.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) in promocijo v RS ter v tujini;
– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, organiziranje razstave …), ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.
4. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni pogoji prijave na posameznih področjih
MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedija;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
E. projekti založništva.
5. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov/projektov zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.
Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
5.1) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2020 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.
za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev; 
– zveza mora biti registrirana v MOK; 
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK; 
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih; 
– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK; 
– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti; 
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2020 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B., ne morejo kandidirati na področjih C. in D.
5.2) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma projekte v letu 2020 izvesti na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program ali projekt sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delovanja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A. in B.
5.3) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2020 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOK.
5.4) za vsa področja:
– V primeru, da je bil prijavitelj v letu 2019 pogodbena stranka Mestne občine Koper, mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2020 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2020, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2020 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2020.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
6. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa oziroma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo 
– dostopnost programa oziroma projekta 
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma projekta 
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov … na leto (velja za področje A., B., C. in D.); 
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja za področje E – kulturna društva in samozaposleni v kulturi);
– najmanj tri knjige izdane v letu 2019 z 200 izvodi vsaka (velja za področje E – mikro družbe);
– reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru;
– realno in natančno prikazana finančna konstrukcija programa oziroma projekta;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oziroma projekta;
– predstavitev programa delovanja v okviru kulturnega programa Mestne občine Koper (velja za področje A in B).
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.
7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v Mestni občini Koper v letu 2020 je opredeljena s proračunom za leto 2020, in sicer največ do 186.730,00 €, na naslednjih področjih v zneskih:
– področje A. umetniški programi
37.000,00 €
– področje B. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore
121.030,00 €
– področje C. likovna in galerijska dejavnost
13.700,00 €
– področje D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture
5.000,00 €
– področje E. projekti založništva
10.000,00 €.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje.
8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
9. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 – Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)
– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut društva
– fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper – Dokazilo: fotokopija
– pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program (samo za področje E.) – Dokazilo: pisna izjava
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov – projektov oziroma področij, mora za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le-te ne bodo obravnavane.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziroma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2020. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2020 je 28. 2. 2021.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-8).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 2. marca 2020, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepravočasne prijave in nepopolne dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
11. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
12. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil župan.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
13. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Informacije, kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti