Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
4067. Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)

Drugi akti

4068. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave izvajanja programa otroške kardiologije ter nesmotrnih in nezakonitih nabav ter upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom na sekundarni ter terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji z namenom oblikovanja predlogov za spremembo zakonodaje in za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah na sekundarni in terciarni ravni v Republiki Sloveniji
4069. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4070. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto

Odloki

4071. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019

Sklepi

4072. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
4073. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019
4074. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019
4075. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Drugi akti

4076. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada

MINISTRSTVA

4077. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih in prašičjih trupov
4078. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027)
4079. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027)
4080. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027)
4081. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027)
4082. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027)
4083. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027)
4084. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027)
4085. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027)
4086. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027)
4087. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027)
4088. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027)
4089. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027)
4090. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027)
4091. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027)
4092. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027)
4093. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027)
4094. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027)
4095. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012–2021)
4096. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020)
4097. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027)
4098. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019
4099. Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči po Zakonu o davku na tonažo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4100. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
4101. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
4102. Sklep o spremembi Sklepa o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
4103. Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
4104. Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
4105. Tarifa 2019 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
4106. Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4107. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018

OBČINE

Ankaran

4108. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2018
4109. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019
4110. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran

Beltinci

4111. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2019
4112. Sklep o razpisu naknadnih volitev enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci

Puconci

4113. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Rogatec

4114. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2019

Škocjan

4115. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan

Turnišče

4116. Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2019
4117. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2019

POPRAVKI

4118. Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 18. novembra 2018
4119. Popravek Poročila o izidu naknadnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 2. decembra 2018
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti