Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4080. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027), stran 13311.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) 
1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) št. 2–06/18 z dne 11. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Jesenice, ki meri 14.671,59 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Jesenice in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah Dovje, Javorniški Rovt, Jesenice, Planina, Prihodi, Hrušica, Plavški rovt in Podmežakla.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Jesenice je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 80,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 18,5 % državnih gozdov in 0,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 8.663,77 ha, od katere je 4.043,27 ha večnamenskih gozdov, 1.614,64 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 3.005,86 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 310,5 m3/ha, od tega 192,2 m3/ha iglavcev in 118,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,64 m3/ha, od tega 3,61 m3/ha iglavcev in 2,03 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Jesenice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.101,30 ha,
– ekološke funkcije na površini 6.609,57 ha ter
– socialne funkcije na površini 4.302,61 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jesenice za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 329.124 m3, od tega 226.798 m3 iglavcev in 102.326 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 112,56 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 70,46 ha;
4. vzdrževanje 2 ha grmišč, 5,3 ha travinj ter 0,5 dni vodnih površin;
5. zaščita s premazom na 19,63 ha;
6. zaščita z 8.760 količki in 4.300 tulci;
7. 120 dni varstva pred erozijo ter
8. 230 dni varstvenih del pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jesenice v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-249/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0007
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti