Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4100. Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II, stran 13325.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 6. novembra 2018 objavil Smernice o nekaterih vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II (v nadaljevanju: Smernice o ustreznosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o ustreznosti so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU2 in
2. podjetjem, ki za namene Smernic o ustreznosti vključuje investicijska podjetja (kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU), vključno s kreditnimi institucijami, kadar nudijo investicijske storitve in posle (v smislu 2. točke prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU), investicijska podjetja in kreditne institucije, kadar prodajajo strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi, družbe za upravljanje KNPVP in zunanje upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS) (kot so opredeljeni v točki (a) prvega odstavka 5. člena Direktive 2011/61/EU3), kadar nudijo investicijske storitve individualnega upravljanja portfeljev ali pomožne storitve (v smislu točk (a) in (b) tretjega odstavka 6. člena Direktive 2009/65/ES4 ter točk (a) in (b) četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU).
(3) Smernice o ustreznosti so sprejete z namenom, da se pojasni uporabo nekaterih vidikov zahtev glede ustreznosti iz Direktive 2014/65/EU, da se zagotovi skupna, enotna in dosledna uporaba drugega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU ter 54. in 55. člena Delegirane uredbe 2017/5655.
(4) Smernice o ustreznosti zagotavljajo večjo usklajenost pri razlagi zahtev glede ustreznosti iz Direktive 2014/65/EU, kakor tudi skladnost s tem povezanih nadzornih praks ter s tem poudarjajo številna pomembna vprašanja in krepijo pomen obstoječih standardov.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) določa uporabo Smernic o ustreznosti pri opravljanju investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
2. kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
3. družbe za upravljanje, ki so skladno z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja,
4. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so skladno z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja in
5. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 4. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz drugega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU in 54. ter 55. člena Delegirane uredbe 2017/565.
(2) Subjekti iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe Smernic o ustreznosti v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in Delegirano uredbo 2017/565 v celoti upoštevala določbe Smernic o ustreznosti v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2018-8
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-1611-0092
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
2 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU
3 Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010
4 Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti