Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4110. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran, stran 13344.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Ankaran(Uradne objave, št. 17/2015) je Občinski svet Občine Ankaranna seji dne 18. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter način določanja turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Ankaran.
(3) Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku, je enak pomenu izrazov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu (turistična taksa za prenočevanje v nastanitvenem obratu) ter
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (pavšalna turistična taksa).
3. člen 
(višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenem obratu) 
(1) Turistična taksa za zavezance iz prve alineje 2. člena tega odloka znaša 2,00 evra za eno nočitev na osebo.
(2) Poleg turistične takse iz prejšnjega odstavka se za zavezance iz prve alineje 2. člena tega odloka, skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, obračuna in plača še promocijska taksa v višini 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse.
4. člen 
(višina turistične takse za prenočevanje v počitniških hišah in počitniških stanovanjih – pavšalne turistične takse) 
(1) Počitniška hiša ali počitniško stanovanje po tem odloku ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, in sicer je to stanovanjska stavba ali stanovanje, ki se uporablja za sezonsko ali občasno prebivanje in v njem ni prijavljenih oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem, kjer je tak najem ustrezno prijavljen pristojnemu davčnemu organu.
(2) Turistična taksa za zavezance iz drugega alineje 2. člena tega odloka, ki jo v pavšalnem letnem znesku plačujejo lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (pavšalna turistična taksa), znaša:
– za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.
(3) Za stanovanjsko površino iz prejšnjega odstavka se šteje uporabna površina, kot je navedena v katastru stavb.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse za prenočevanje v nastanitvenem obratu) 
(1) Plačila turistične in posledično promocijske takse iz 3. člena tega odloka so oproščene osebe, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
(2) Do oprostitve plačila turistične in promocijske takse iz 3. člena tega odloka, ki se plačuje za prenočevanje v nastanitvenem obratu, so upravičeni udeleženci humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
(3) Do oprostitve plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, so upravičene tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Ponudnik nastanitvenih storitev pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na predpisanem seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka tega člena izda pristojni občinski organ na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo mora slednji predložiti najmanj 15 dni pred prvo nočitvijo, na katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
6. člen 
(oprostitev plačila pavšalne turistične takse) 
(1) Do oprostitve plačila turistične takse iz 4. člena tega odloka, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni zavezanci:
– katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ankaran.
(2) Objekt neprimeren za bivanje je skladno s tem odlokom objekt, ki je nedokončan ali ruševina, kar pomeni, da prostori ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev za bivanje. Taki prostori so tisti, ki ustrezajo vsaj enemu od naštetih kriterijev:
– nimajo gotovih podov,
– inštalacij ni ali niso dokončane,
– strop proti strehi ni dokončan.
Lastnik mora nedokončanost objekta dokazovati z dokumentacijo, kot je navedeno v prvi alineji drugega odstavka tega člena.
(3) O oprostitvi plačila pavšalne turistične takse iz prve alineje prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ z odločbo za posamezno odmerno leto, na podlagi vloge zavezanca, ki jo mora slednji vložiti do 31. januarja za preteklo leto.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih) 
(1) Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma javne agencije, ki jo ustanovi Republika Slovenija in izvaja dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistično in promocijsko takso so dolžni nakazati na posebna podračuna Občine Ankaran, ki sta objavljena na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na način, ki je predpisan na spletni strani občine.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
(3) Ustreznost nakazil iz prvega odstavka tega člena občina preverja s pomočjo podatkov, ki jih pridobi od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki upravlja spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov za namen vodenja evidence gostov, za namen obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.
8. člen 
(plačilo pavšalne turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj) 
(1) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben podračun Občine Ankaran, ki je objavljen na spletnih straneh občine oziroma določen v prejeti odločbi, v rokih, opredeljenih v odločbi iz prvega odstavka tega člena.
(2) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse. Prav tako se obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse, če med letom nastopijo razlogi, zaradi katerih hiša ali stanovanje postaneta ali prenehata biti počitniška hiša ali počitniško stanovanje.
(3) Podatke za vzpostavitev ter vodenje evidence o zavezancih za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj občina pridobiva iz uradnih evidenc. Lastniki nepremičnin so skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in drugimi predpisi odgovorni za pravilnost podatkov o površinah nepremičnin, dejanskih rabah nepremičnin in o lastništvu nad nepremičninami.
(4) Za namene obračunavanja turistične takse v letnem pavšalnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in stanovanjih občina vodi evidenco zavezancev za plačilo, in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše ali počitniškega stanovanja, v primeru drugega odstavka tega člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva oziroma število mesecev, ko se je hiša ali stanovanje štelo kot počitniški objekt.
(5) Zavezanec iz druge alineje 2. člena tega odloka je dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na odmero letnega pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti pristojni organ občine v roku 15 dni od nastale spremembe.
9. člen 
(dodatna pojasnila in navodila) 
Dodatna pojasnila in navodila za potrebe odmerjanja turistične takse se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
10. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
11. člen 
(nadzor) 
(1) Občinski inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka, nadzor, ki ga na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, opravlja občinski inšpekcijski organ, ter uvedbo prekrškovnega postopka v primeru kršitve določil tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
12. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Poleg glob za prekrške, ki jih določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, lahko pri nadzoru v skladu s svojimi pristojnostmi pristojni občinski inšpekcijski organ izreče tudi sankcije za prekrške, določene s tem odlokom.
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki ne posreduje podatkov, posreduje napačne podatke oziroma ne posreduje podatkov na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, skladno z 8. členom tega odloka.
(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki v roku, predpisanem s tem odlokom, ne plača odmerjene letne pavšalne turistične takse za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16) se preneha uporabljati 31. 12. 2018, nov odlok pa se začne uporabljati 1. 1. 2019.
14. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistična taksa za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
(2) Za postopke za odmero pavšalne turistične takse v Občini Ankaran za leto 2019 se ne glede na prejšnji odstavek še vedno uporablja Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16). Turistična taksa v letnem pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v letu 2020, za leto 2019.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009/2018.SVT
Ankaran, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi degli articoli 13, 17 e 50 della Legge sullo sviluppo delle attività turistiche (Gazzetta ufficiale RS, n. 13/18), degli articoli 29 e 65 della Legge sulle autonomie locali (testo consolidato ufficiale) (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano(Gazzetta ufficiale, n. 17/2015) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nel corso della seduta del 18 dicembre 2018 ha approvato il presente
D E C R E T O 
sulla tassa di soggiorno e di promozione nel Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuto) 
(1) Il decreto sulla tassa di soggiorno e di promozione nel Comune di Ancarano (di seguito: il decreto) definisce:
– i soggetti subordinati al pagamento, le esenzioni e la modalità di determinazione della tassa di soggiorno e di promozione,
– le procedure di riscossione e trasferimento della tassa di soggiorno e di promozione,
– la modalità di gestione del registro delle tasse di soggiorno e di promozione,
– il controllo e le disposizioni sanzionatorie.
(2) Il decreto si applica nell’area turistica geograficamente corrispondente al territorio del Comune di Ancarano.
(3) I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso significato dei termini definiti dalla legge che disciplina lo sviluppo delle attività turistiche.
II. SOGGETTI SUBORDINATI AL PAGAMENTO, ESENZIONI E IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE 
Articolo 2 
(soggetti subordinati) 
I soggetti subordinati al pagamento della tassa di soggiorno sono:
– i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri che pernottano in una struttura ricettiva (tassa di soggiorno per il pernottamento in una struttura ricettiva) e
– i proprietari di case o appartamenti per vacanze (tassa di soggiorno forfettaria).
Articolo 3 
(importo della tassa di soggiorno per il pernottamento in una struttura ricettiva) 
(1) La tassa di soggiorno per i soggetti di cui al primo rigo dell’articolo 2 del presente decreto ammonta a 2,00 euro a persona per pernottamento.
(2) In aggiunta alla tassa di soggiorno di cui al precedente capoverso, conformemente alla Legge sulla promozione dello sviluppo del turismo, viene calcolata e versata anche la tassa di promozione pari al 25 per cento dell’importo della tassa di soggiorno calcolata.
Articolo 4 
(importo della tassa di soggiorno per il pernottamento in case o appartamenti per vacanze – tassa di soggiorno forfettaria) 
(1) Per casa o appartamento per vacanze si intende nel presente decreto lo stesso significato definito dalla legge che disciplina lo sviluppo delle attività turistiche, e precisamente un edificio residenziale o un appartamento utilizzato per la residenza stagionale o temporanea e in cui non vi risiedano persone registrate con residenza permanente, o anche sfitto, ma in caso di locazione, il relativo contratto deve essere debitamente notificato all’autorità fiscale competente.
(2) La tassa di soggiorno per i soggetti obbligati di cui al secondo rigo dell’articolo 2 del presente decreto, che viene pagata con un importo annuale forfettario dai proprietari di case o appartamenti per vacanze (tassa di soggiorno forfettaria), ammonta:
– per una superficie utile abitabile fino a 30 m2: 90,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 30 a 50 m2: 135,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 50 a 70 m2: 180,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 70 a 90 m2: 225,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile superiore a 90 m2: 270,00 EUR.
(3) Per superficie utile abitabile dell’edificio di cui al comma precedente si considera la superficie utile come è indicato nel registro catastale degli edifici.
Articolo 5 
(esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per il pernottamento in una struttura ricettiva) 
(1) Sono esentate dal pagamento della tassa di soggiorno, e di conseguenza della tassa di promozione di cui all’articolo 3 del presente decreto, quei soggetti sanciti dalla Legge che disciplina lo sviluppo delle attività turistiche.
(2) Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno e di promozione di cui all’articolo 3 del presente decreto, che si paga per il pernottamento in una struttura ricettiva, i partecipanti di programmi e servizi umanitari che vengono organizzati nell’interesse pubblico, non a scopo di lucro e su base volontaria, da società e altre organizzazioni umanitarie per il raggiungimento di nobili obiettivi, in conformità con le disposizioni della legge che regola le organizzazioni umanitarie.
(3) Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie e gli studenti, nonché i loro accompagnatori e mentori che partecipano a escursioni tecniche e programmi simili di lavoro, organizzati da istituzioni educative/formative senza scopo di lucro, ossia quelle istituzioni educative/formative che sono indicate come tali sull’elenco che è pubblicato sul sito web del Ministero responsabile per l’istruzione. Il fornitore dei servizi ricettivi, prima dell’esenzione dal pagamento, verifica se l’istituzione educativa/istruttiva si trova nell’elenco prescritto e inserisce il rilevamento nel registro di cui all’articolo 10 del presente decreto.
(4) La decisione sull’esenzione o la parziale esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per i soggetti contribuenti di cui al secondo comma del presente articolo viene rilasciata dall’autorità comunale competente in base a un’istanza scritta del soggetto contribuente che questi deve presentare almeno 15 giorni prima del primo giorno di pernottamento al quale si riferisce l’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno. La domanda deve comprendere:
– i dati dell’organizzatore del programma,
– la descrizione dettagliata del programma,
– il certificato che attesta che non si tratta di un programma a scopo di lucro,
– il numero dei partecipanti per i quali è richiesta l’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno,
– i dati sulla struttura ricettiva e sul numero di pernottamenti per singolo partecipante.
(5) Il Comune invia la decisione sull’esenzione o l’esonero parziale dal pagamento della tassa di soggiorno di cui al comma precedente anche alla struttura ricettiva alla quale si riferisce il pernottamento che così iscrive l’esenzione sul registro di cui all’articolo 10 del presente decreto.
Articolo 6 
(esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno forfettaria) 
(1) Possono essere esentati dal pagamento della tassa di soggiorno di cui all’articolo 4 del presente decreto, corrisposta nell’importo forfettario annuale:
– i contribuenti la cui casa o appartamento per vacanze sono inadeguati per soggiornarvi, ovvero pernottarvi (ad es. ruderi, ristrutturazioni, adattamenti), quanto il contribuente è tenuto a dimostrare attraverso adeguato materiale fotografico, relativi permessi/documenti, ovvero con l’invito al sopralluogo dell’immobile, sulla base di un’istanza del contribuente,
– i proprietari di case o appartamenti per vacanze con residenza permanente nel Comune di Ancarano.
(2) Una struttura inadeguata per soggiornarvi è, in conformità al presente decreto, una struttura che è incompiuta o un rudere, il che significa che i locali non soddisfano i criteri minimi per il soggiorno. Tali spazi sono quelli che corrispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
– non hanno pavimenti finiti,
– non ci sono impianti o non sono stati completati,
– il soffitto sotto il tetto non è ultimato.
Il proprietario deve dimostrare che la struttura è incompleta presentando la documentazione che è indicata nel primo rigo del secondo comma del presente articolo.
(3) L’organo comunale competente decide in merito all’esenzione dal pagamento della tassa turistica forfettaria di cui al primo rigo del primo comma del presente articolo rilasciando una decisione per il singolo anno di imposizione, sulla base dell’istanza del soggetto obbligato che deve presentare quest’ultima entro il 31 gennaio per l’anno precedente.
III. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO 
Articolo 7 
(pagamento della tassa di soggiorno e di promozione per il pernottamento nelle strutture ricettive) 
(1) Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, i titolari di ditte individuali, gli affittuari di camere e gli agricoltori che accolgono turisti a scopo di pernottamento devono incassare la tassa di soggiorno e di promozione di cui all’articolo 3 del presente decreto, in nome e per conto del Comune, ovvero dell’agenzia pubblica istituita dalla Repubblica di Slovenia e svolge l’attività di organizzazione turistica nazionale per la pianificazione e l’attuazione del marketing dell’offerta turistica globale della Slovenia, insieme al pagamento del servizio di pernottamento o al più tardi l’ultimo giorno di permanenza. La tassa di soggiorno e di promozione va versata dai soggetti su un conto particolare del Comune di Ancarano, entro il 25 del mese per il mese precedente, secondo la modalità che è prescritta sul sito web del Comune.
(2) I soggetti di cui al comma precedente devono riscuotere e trasferire la tassa di soggiorno e di promozione per il pernottamento anche nel caso in cui a questi non venga addebitata alcuna somma per il servizio di pernottamento.
(3) Il Comune verifica l’idoneità dei pagamenti di cui al primo comma del presente articolo con l’ausilio dei dati acquisiti dall’Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi che gestisce l’applicazione online per la segnalazione dei dati dal Libro degli ospiti ai fini di gestire il registro degli ospiti, ai fini del calcolo e del pagamento della tassa di soggiorno, nonché a fini statistici.
Articolo 8 
(pagamento della tassa di soggiorno forfettaria per i proprietari di case e appartamenti per vacanze) 
(1) I soggetti obbligati accreditano la tassa di soggiorno di cui al primo comma del presente articolo su un conto speciale del Comune di Ancarano che è pubblicato sul sito web del Comune, ovvero è definito nella decisione ricevuta, entro i termini stabiliti nella decisione di cui al primo comma del presente articolo.
(2) Nei casi in cui il contribuente diventa nel corso dell’anno proprietario di una casa o un appartamento per vacanze, gli viene contabilizzata la parte proporzionale dell’importo forfettario della tassa turistica. Parimenti si contabilizza una parte proporzionale dell’importo forfettario della tassa turistica se durante l’anno si verificano dei motivi per cui la casa o l’appartamento diventano o cessano di essere una casa o un appartamento per vacanze.
(3) Il comune acquisisce dai registri pubblici i dati per l’istituzione e la gestione dei registri relativi ai soggetti obbligati al pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari di case e appartamenti per vacanze. I proprietari degli immobili, in conformità con le norme che regolano la registrazione degli immobili e altre norme, sono responsabili della correttezza dei dati relativi alle superfici degli immobili, dell’uso effettivo degli immobili e della proprietà degli immobili.
(4) Al fine del computo della tassa di soggiorno per l’importo forfettario annuale per i pernottamenti in case o appartamenti per vacanze, il Comune tiene un registro dei contribuenti per la corresponsione di tale tassa, che contiene informazioni sul nome della persona, l’indirizzo di residenza permanente, il numero di identificazione del contribuente e il codice fiscale, nonché i dati sulla superficie utile abitabile, nonché i dati sulla percentuale di proprietà della casa o dell’appartamento per vacanze, nel caso del secondo comma del presente articolo anche il numero dei mesi di durata della proprietà, ovvero il numero dei mesi in cui la casa o l’appartamento sono stati considerati una struttura per vacanze
(5) Il soggetto contribuente di cui al secondo rigo dell’articolo 2 del presente decreto è obbligato a informare l’autorità comunale competente, in merito a eventuali modifiche che influiscono sulla valutazione dell’importo forfettario annuale della tassa di soggiorno, entro 15 giorni dall’avvenuto cambiamento.
Articolo 9 
(ulteriori chiarimenti e indicazioni) 
Sul sito web del Comune di Ancarano vengono pubblicati ulteriori chiarimenti e indicazioni per l’esigenza di determinare la tassa di soggiorno.
IV. GESTIONE DEL REGISTRO DELLA TASSA DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE 
Articolo 10 
(registro della tassa di soggiorno) 
(1) Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, gli imprenditori individuali, gli affittacamere e i titolari di aziende agricole che ospitano i turisti per il pernottamento, devono tenere un registro relativo alla tassa di soggiorno che può essere tenuto sulla base del Libro degli ospiti che devono tenere secondo la legge che disciplina la registrazione del domicilio.
(2) Il registro della tassa di soggiorno, oltre ai dati tratti dal Libro degli ospiti, contiene anche:
– il dato sul numero di pernottamenti del singolo ospiti;
– la somma complessiva della tassa di soggiorno raccolta per il singolo ospite;
– la somma complessiva della tassa di promozione raccolta per il singolo ospite;
– se la persona è esentata dal pagamento dell’intera tassa di soggiorno o di parte di essa, nel registro deve essere scritto il motivo dell’esenzione.
(3) I dati nel registro della tassa di soggiorno vengono custoditi per lo stesso periodo del Libro degli ospiti. Possono essere custoditi in forma fisica o su supporto elettronico.
(4) I dati sul registro della tassa di soggiorno devono essere compilati per ogni singolo ospite al più tardi l’ultimo giorno della sua permanenza.
V. CONTROLLO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Articolo 11 
(controllo) 
(1) L’organo comunale di ispettorato è competente per il controllo sull’attuazione del presente decreto, il controllo previsto dalla legge che disciplina la promozione dello sviluppo del turismo viene effettuato dall’organo comunale di ispettorato che provvede ad avviare una procedura di infrazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto.
(2) Se l’ispettore competente, durante lo svolgimento dei compiti di ispezione, rileva che sono state violate le disposizioni del presente decreto, ordina di rimediare alle irregolarità accertate nei termini da lui stabiliti, può però disporre anche altre misure che sono necessarie per eliminare le irregolarità.
Articolo 12 
(disposizioni sanzionatorie) 
(1) Oltre alle multe per le infrazioni previste dalla legge che disciplina la promozione dello sviluppo del turismo, nel corso del monitoraggio, in conformità con le proprie competenze, l’autorità di controllo comunale competente può comminare anche sanzioni per le violazioni definite dal presente decreto.
(2) Viene punito con la multa di 150,00 EUR il proprietario di una casa o appartamento per vacanze che non trasmette i dati dovuti, fornisce dati errati, ovvero non trasmette i dati nel modo prescritto, o comunque nei termini prescritti, conformemente all’articolo 8 del presente decreto.
(3) Viene punito con la multa di 500,00 EUR il proprietario della casa o dell’appartamento per vacanze che non paga la tassa di soggiorno forfettaria per l’anno precedente nei termini prescritti dal presente decreto.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 13 
(cessazione della validità delle disposizioni) 
Il Decreto sull’indennità di soggiorno sul territorio del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16) viene abrogato il 31/12/2018, mentre il nuovo decreto si applica a decorrere dal 1/1/2019.
Articolo 14 
(entrata in vigore della nuova tassa di soggiorno) 
(1) Fino al 31/12/2018 si contabilizza la tassa di soggiorno per il pernottamento così come è definita dal Decreto sull’indennità di soggiorno sul territorio del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16), a partire dal 1/1/2019 per l’importo della tassa di soggiorno si applicano le disposizioni del presente decreto, inclusa la tassa di promozione prescritta.
(2) Per le procedure di valutazione della tassa di soggiorno forfettaria nel Comune di Ancarano per il 2019, indipendentemente dal precedente comma, si continua ad applicare il Decreto sull’indennità di soggiorno sul territorio del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16). La tassa di soggiorno nell’importo forfettario annuale per i proprietari di case e appartamenti per vacanze, come definita nel presente decreto, viene calcolata per la prima volta nel 2020 per il 2019.
Articolo 15 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 009/2018.SVT
Ancarano,18. dicembre 2018
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti